„Swoim aniołom nakazał aby cię strzegli na wszystkich twych drogach” (Ps 91,11)

Archidiecezja Katowicka

2012-09-30

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
w dniu uroczystego ogłoszenia Św. Michała Archanioła
patronem Ornontowic; (2012. 09. 29)
 
 
Drodzy mieszkańcy Ornontowic!
Szanowni przedstawiciele Władz Samorządowych!
Drodzy Bracia w Kapłaństwie!
Bracia i Siostry w Chrystusie!
 
Dzień 29 września 2012 roku, staje się właśnie istotnym, historycznym momentem dla wszystkich mieszkańców Ornontowic. Bowiem na prośbę władz gminnych – która to prośba została przedstawiona Stolicy Apostolskiej – decyzją watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy władzy udzielonej jej przez Ojca Świętego Benedykta XVI, święty Michał Archanioł został ustanowiony Patronem (tego miejsca oraz całej) Gminy Ornontowice.
 
W ten sposób mieszkańcy Ornontowic otrzymują szczególnego Orędownika przed Obliczem Boga we wszystkich sprawach, które pragną powierzyć wyrokom Jego Opatrzności. Patronat ten ma też ważne znaczenie społeczno-religijne dla całej gminy. W duchowy sposób umacnia się bowiem więź pomiędzy Wami a Świętym Michałem Archaniołem, otaczanym w tym miejscu szczególną, nieprzerwaną czcią od prawie 800 lat.

Umiłowani w Chrystusie!
Świat współczesny często nękany jest przez dramatyczne i bolesne wydarzenia. Coraz bardziej wydłuża się lista ofiar szaleńczych poczynań ludzi nie liczących się z Bogiem. Początek trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa w wielu miejscach na ziemi odznacza się szczególną pogardą dla wartości religijnych, etycznych i moralnych. Ludzie zaś, coraz silniej doświadczają poczucia bezsensu i pustki, powodowanego przez współczesne prądy kulturowe oparte na wszechobecnym relatywizmie.

Jakże wiele osób nie jest w stanie myśleć i wybierać odpowiedzialnie! Jakże wiele małżeństw i rodzin rozbija się o niedojrzałość i egoizm jednej lub obu stron związku. Te i inne cierpienia współczesnego człowieka sięgają swymi korzeniami ludzkiego serca, w którym następuje grzeszny wybór przeciwko Bogu i przeciwko miłości wobec drugiego człowieka.
 
W takich właśnie okolicznościach, bezcennym darem – ofiarowanym ludziom przez Boga – jest orędownictwo i pomoc świętego Michała Archanioła. W tradycji chrześcijańskiej jest On czczony jako „Książę Aniołów”, „Wódz hufców niebieskich wiernych Bogu”, zwycięsko walczących przeciwko szatanowi i jego zwolennikom. O walce tej dowiadujemy się z dzisiejszego pierwszego czytania, wyjętego z Apokalipsy św. Jana apostoła: „Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,7-9).

W oparciu o świadectwa biblijne, ikonografia chrześcijańska zwykła przedstawiać św. Michała Archanioła, jako zwycięskiego młodzieńca odzianego w zbroję, dzierżącego w dłoni miecz mocy bożej. Obraz ten wydaje się wyrażać następującą prawdę: wszędzie tam, gdzie panoszy się grzech, gdzie Szatan próbuje zawładnąć sercem człowieka, gdzie toczy się zacięta walka między dobrem i złem – tam właśnie winniśmy przyzywać potężnego orędownictwa świętego Michała Archanioła. On z pewnością wesprze nas w walce z Szatanem! Doda sił, by mężnie stanąć po stronie dobra i prawdy! W ten sposób, nie tylko bezpieczniej kroczyć będziemy drogą zbawienia, ale i przyczynimy się do skutecznego budowania Królestwa Bożego na ziemi. By rychło i ostatecznie mogły nastać: „zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca” Jezusa Chrystusa (por. Ap 12,10).

Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia!
Teologia katolicka – opierając się na tradycji Kościoła – wspomina o dwóch istotnych zadaniach powierzonych przez Stwórcę zastępom anielskim. Pierwsze z nich – ze szczególną mocą – ujawniło się w chwili, gdy „Słowo Boże stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Wcielenie Jezusa Chrystusa – nade wszystko zaś Misterium Paschalne Jego męki, śmierci i zmartwychwstania – stało się momentem „chrystologicznego ożywienia i poruszenia wśród zastępów anielskich” (por. kard. Giacomo Biffi). Zwiastowanie, ucieczka do Egiptu, kuszenie Jezusa na pustyni, modlitwa w ogrodzie oliwnym, chwalebne zmartwychwstanie – to tylko niektóre zbawcze misteria życia Jezusa, w których brali udział aniołowie. Nie bez przyczyny więc ewangelista Jan zapewnia: „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (J 1,51).
    Druga, istotna misja aniołów jest ukierunkowana na dobro ludzi. Aniołowie mają – zgodnie ze stwórczo-zbawczym zamysłem Boga – towarzyszyć człowiekowi, by ten, u kresu ziemskiego życia, mógł osiągnąć wieczne zbawianie. Każdy z nas posiada zatem swego Anioła Stróża, będącego darem Bożej Miłości. Ma on pozostawać z nami, aby – zgodnie z modlitwą Kościoła – „być nam zawsze ku pomocy” i „aby nas strzec na wszystkich naszych drogach” (Ps 91,11).

Siostry i Bracia!
Wróćmy raz jeszcze do świętego Michała Archanioła, patrona tutejszej parafii i Gminy Ornontowice. Pochylając się nad etymologią imienia Michał, odkrywamy jego hebrajski pierwowzór – tj. „Mi-Kha’El”. To pełen uwielbienia dla wszechmocy Bożej okrzyk: „Któż jak Bóg!”. Imię to, już samo w sobie, jest doskonałym drogowskazem wśród zawiłych ścieżek ludzkiego życia.
 
Jedno z podstawowych wskazań dotyczących zdrowej duchowości człowieka, głosi: „Jeżeli Bóg w naszym życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu”. Uczyńmy tę myśl wyznacznikiem naszego świata wartości! Na wzór Michała Archanioła uznajmy absolutne pierwszeństwo Wszechmocy i Miłości Bożej. Wówczas On sam będzie dla nas „niegasnącym Światłem” i „Słońcem nie znającym zachodu” – już dziś, w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki  i w błogosławionej wieczności.

Drodzy Diecezjanie!
Malarstwo inspirowane tradycją chrześcijańską, widzi też w Michale Archaniele tego, który stoi u wezgłowia osoby umierającej, który towarzyszy jej w pośmiertnej drodze ku wieczności, a następnie „waży” jej duszę. Dlatego właśnie Archanioł Michał patronuje wielu kaplicom cmentarnym. Tak oto, zarówno w życiu ziemskim – gdzie trwa nieustanne hartowanie naszej świętości w ogniu miłości Boga i bliźniego – jak i w momencie śmierci, posiadamy potężnego wspomożyciela i orędownika: Archanioła Michała.

Trzeba nam wszystkim uczyć się od Niego niezłomnego trwania przy Bogu, aby w imię krótkotrwałego zysku, czy też ulotnej chwały oferowanej przez świat, nie stracić tego, co najcenniejsze: czystości i szlachetności serca. Aby nie zagłuszyć własnego sumienia i swoją dwuznaczną postawą nie narażać na zgorszenie innych – zwłaszcza młodego pokolenia, które poszukuje trwałych i wiarygodnych wzorców postępowania. Które pragnie podążać za przykładem życia autentycznych świadków Chrystusa.

Umiłowani!
Pod możną opieką świętego Michała Archanioła –  który czczony jest w tym miejscu od blisko 800 lat – wytrwale kroczcie drogą świętości. Wraz z władzami samorządowymi budujcie „civitas Dei” – miasto Boże: społeczność, w której szanowane jest Prawo Boże i uznawane są prawa człowieka; wspólnotę ludzką, w której fundamentalnymi zasadami życia są miłość, sprawiedliwość i pokój. U progu Roku Wiary, zwracam się do Was z serdeczną zachętą: jako wyznawcy Chrystusa bądźcie zawsze „solą ziemi” i „światłością świata”!

 Proszę też, by nigdy nie ustawała w Waszym (pięknym, neogotyckim) kościele parafialnym modlitwa do świętego Michała Archanioła. Niech Książę Zastępów Anielskich, bezpiecznie prowadzi tutejszą parafię – oraz cały nasz Kościół lokalny – drogą Chrystusowej Ewangelii. Niech tak się stanie. Amen

Nauczanie ks. Arcybiskupa