Abp. Skworc: „Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał” (Ps 37,5)

Archidiecezja Katowicka

2013-02-03

Homilia Metropolity Katowickiego
podczas Mszy Świętej z okazji 10-lecia Kompanii Węglowej
(Katedra 2013-02-01).

Szanowna Pani Prezes!
Szanowni Przedstawiciele Zarządu,
Szanowni Pracownicy Kompanii Węglowej i Goście,
Bracia i Siostry!

Kompania Węglowa S.A. – której dziesięciolecie istnienia dziś świętujemy – powstała 1 lutego 2003 roku. To ciągle jeszcze młody, a już okrzepły organizm gospodarczy, głęboko osadzony w górniczych realiach i tradycjach. Utworzona została w drodze zmiany nazwy Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego i przeniesienia do Kompanii Węglowej Spółek Węglowych: Rudzkiej, Gliwickiej, Nadwiślańskiej i Rybnickiej, a także Zakładów Górniczych z Bytomia i Piekar Śląskich.
    Kompania Węglowa – uczestnicząc w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego – już od 10 lat buduje swe nowoczesne oblicze produkcyjne, rynkowe i finansowe. Cieszy się opinią firmy funkcjonalnie zorganizowanej, efektywnie zarządzanej i wiarygodnej dla swych biznesowych partnerów. Zatrudniając obecnie około 60 tysięcy pracowników, jest dziś największą firmą węglową w Europie, której roczna zdolność wydobywcza wynosi około 40 mln ton (39 mln 300 tys. w 2012 roku).
W najbliższych latach planuje, między innymi: zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń wydobywczych, przygotowanie swego wejścia na giełdę papierów wartościowych, współudział w budowie nowej elektrowni, prowadzi też odwierty poszukiwawcze na Lubelszczyźnie.
    Wszystkie te fakty sprawiają, że – pomimo płynących z wielu stron negatywnych informacji o kryzysie i ostro hamującej polskiej gospodarce – Kompania Węglowa patrzy w przyszłość z optymizmem i nadzieją.

    Szanowni przedstawiciele Kompanii Węglowej, drodzy Bracia Górnicy!
Pierwszym jednak i zarazem najważniejszym źródłem nadziei – tej „Nadziei, która zawieść nie może” (Rz 5,5) – jest sam Bóg. Przypomina nam o tym dzisiejsze pierwsze czytanie z Listu do Hebrajczyków:
Nie wyzbywajcie się nigdy nadziei waszej, która ma wielką odpłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Za krótką bowiem, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie!” (Hbr 10,35-37).
 W życiu osobistym i zawodowym – w naszych domach i w zakładach pracy – spełniajmy więc „wolę Bożą”, a została nam objawiona w Ewangelii, która jest zawsze Dobrą Nowiną dla człowieka; dbajmy o to, by nigdy nie gasła nadzieja dotycząca zarówno doczesności jak i wieczności, by sprawiedliwość i prawość serca, uczciwość wobec Boga i bliźniego, pozostawały podstawowymi regułami postępowania.
Takiego życia – opartego na nadziei – bardzo potrzeba w dobie kryzysu, gdy poszerza się krąg wykluczenia społecznego, zwłaszcza wśród ludzi zamieszkujących na tradycyjnych osiedlach górniczych, w śląskich familokach.
Takiego życia – opartego na prawości serca – bardzo potrzeba, gdy rozlewa się fala przestępczości, nierzadko powodowanej ekonomicznym i moralnym ubóstwem. Świadczą o tym kradzieże węgla z wagonów – czy innych materiałów z kopalń – nierzadko kończące się tragicznymi wypadkami. Potwierdzają to zdesperowani ludzie uruchamiający biedaszyby, które – jak się wydawało – dawno już zniknęły z polskiego krajobrazu.
Takiego życia – opartego na sprawiedliwości – potrzeba wówczas, gdy nasilają się niepokoje i emocje społeczne w środowisku górniczym, związane z nowym podejściem rządu do emerytur górniczych.
Sytuacji polskiego górnictwa na pewno nie ułatwia też znaczący import węgla – wydaje się, że konieczny, bo rządzi ekonomia i rynek, chociaż nieraz można by oczekiwać skuteczniejszych działań osłonowych dla ojczystej gospodarki, co jest zawsze osłoną obywateli.

Umiłowani w Chrystusie!
Wobec tych, i wielu innych trudnych wyzwań stojących przed przemysłem wydobywczym w naszym kraju, trzeba cierpliwego dialogu i roztropnego działania! Trzeba współpracy wszystkich podmiotów życia społecznego: sprawujących władzę, spółek górniczych, związków zawodowych i śląskich gmin. Słowem: trzeba decyzji i działań opartych na właściwym porządku moralnym, na sprawiedliwości i prawości serca. Do takiego właśnie postępowania wzywał nas Jan Paweł II, kiedy – niespełna trzydzieści lat temu – głosił Ewangelię pracy i wołał na katowickim lotnisku Muchowiec:
Praca ludzka stoi pośrodku całego życia społecznego. Jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny, poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna. Jeśli jednakże tego ładu brak, na miejsce sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na miejsce miłości nienawiść” (Katowice, 20 czerwca 1983).
 Psalmista zaś – z dzisiejszej Liturgii Słowa – zapewnia nas, że u boku człowieka prawego, sprawiedliwego i dobrego staje sam Bóg, wspierając go i prowadząc swym mocnym ramieniem:
Miej ufność w Panu i czyń to co dobre,
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie (…)
Powierz Panu swą drogę,
zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a prawość twoja jak blask południa (…)
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,
On jest ich ucieczką w czasie utrapienia.
Doświadczenie takiej przemożnej opieki – przez możne wstawiennictwo waszej patronki św. Barbary - prowadzące do uznania w Bogu hojnego Dawcy wszelkich łask – pozwala człowiekowi wyraźniej dostrzegać dobro, które go otacza. Zachęca też, by Ojcu Niebieskiemu wyrażać wdzięczność i uwielbienie za Jego dary.
My wierzący w Chrystusa nie mamy piękniejszej ofiary dziękczynnej niż Eucharystia. To dlatego dzisiaj – na ołtarzu śląskiej katedry – składamy nasze dziękczynienia za całe dobro minionego 10-lecia z nadzieją, że powróci do nas Bożym błogosławieństwem.
Pragniemy dziś dziękować Bogu i ludziom: za zachowane miejsca pracy i za powstawanie nowych; za zastępy młodych przygotowywanych do pracy w górnictwie, łącznie z gwarancją zatrudnienia; za bezpieczne i szczęśliwe „szychty”, które tylu rodzinom zapewniają chleb powszedni.
Jesteśmy wdzięczni za społeczne zaangażowanie Kompanii Węglowej; za zaangażowanie w przestrzeni kultury, za troskę o młode pokolenie, za starania o zachowanie górniczej tradycji, etosu pracy, solidarnych międzyludzkich relacji i ładu społecznego. By nigdy, w miejsce sprawiedliwości nie wkradła się krzywda, a w miejsce miłości społecznej nienawiść, jak tego przed 30-laty życzył nam Jan Paweł II.
W eucharystycznej modlitwie pragniemy także polecić Bogu wszystkie ofiary niebezpiecznej, górniczej pracy: ludzi, którzy zapłacili najwyższą cenę za spotkanie z nieobliczalnym żywiołem oraz inwalidów górniczych. Ciągle zbyt wiele rodzin musi żegnać się, w dramatyczny sposób, ze swymi żywicielami – synami, mężami i ojcami, którzy giną w górniczych wypadkach lub wskutek ich następstw, pomimo coraz większych nakładów na ochronę bezpieczeństwa kopalń, na ochronę zdrowia i życia górników.
Wszystkich poszkodowanych górników i ich rodziny otaczamy dziś serdeczną modlitewną pamięcią.

Drodzy Bracia i Siostry!
Poświęcany dziś sztandar, niech was jednoczy; niech przypomina o wartościach chrześcijańskich i ogólnoludzkich. Niech wzywa Was do modlitwy za wstawiennictwem św. Barbary, której wizerunek umieściliście na sztandarze.
Kompani Węglowej uroczyście świętującej dziesięciolecie swego istnienia – jak i wszystkim gościom i osobom związanym z przemysłem górniczym – życzę, by mogły się cieszyć trwałymi owocami swej pracy.
Życzę, by podobnie jak z „ziarnem rzuconym w ziemię” z dzisiejszej ewangelii, które: kiełkuje, rozwija się i wydaje obfity plon (por. Mk 4, 26-34) – wysiłki Górniczej Braci wydobywającej z ziemi czarne złoto, przynosiły zawsze oprócz węgla - plon pomyślności, satysfakcji, uczciwej zapłaty, w efekcie godnego życia.
Kompanii Węglowej, górnikom oraz ich rodzinom, a także całej Ziemi Śląska, Zagłębia, Małopolski a nawet Lubelszczyzny, usianej szybami kopalń, niech nieustannie towarzyszy treść słów wypisanych na poświęcanym dziś sztandarze: „Szczęść Boże”.
Niech Bóg – przez skuteczne wstawiennictwo św. Barbary - wam szczęści – na dziś i na jutro; na kolejne 10-lecia. Amen.

Nauczanie ks. Arcybiskupa