Abp Skworc: Nadzieja przyszłości

Archidiecezja Katowicka

2016-10-04

Inauguracja Roku Akademickiego na UE
Katowice, 29.09.2016

Dziś, w dniu inauguracji nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w liturgii Kościoła wspominamy świętych archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim (Dn 7,10b). W taki sposób prorok Daniel zamknął w słowach wizję wielkiego tłumu mieszkańców nieba, zgromadzonych wokół Przedwiecznego Boga. Oczyma wiary dostrzegamy pośród nich Świętych Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała, którzy w dziejach zbawienia spełnili szczególną i ważną rolę Bożych posłańców.
Jak uczy święty Augustyn: „Anioł” oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem. W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga (KKK 329). Wszyscy święci aniołowie szukają chwały Tego, którego kochają. Wszystkich, których kochają, starają się porwać i zapalić do Jego czci, do Jego uwielbienia, do Jego kontemplacji (św. Augustyn, Komentarz do Psalmu 96, w: J. Salij, Rozmowy ze świętym Augustynem, s. 93).
Dziś, w godzinie tej Eucharystii, święci Aniołowie zapraszają nas do modlitwy uwielbienia Boga i wyrażenia prośby, aby nowy rok akademicki był czasem owocnym i pożytecznym dla uczelni, której na imię Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Drodzy!
Kościół w pełnieniu swego posłannictwa korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów. Podobnie i życie każdego z nas, od dzieciństwa aż do zgonu, jest otoczone – jak wierzymy - ich opieką i wstawiennictwem. Aniołowie pomagają nam zorientować nasze życie na Boga, pomagają nam budować dom naszego życia na właściwym fundamencie, którym jest słuchanie słowa Bożego i wypełnianie go w codzienności.
To, co Kościół mówi pojedynczej osobie o roli aniołów, może też powiedzieć rodzinie, wspólnocie osób; to samo może też powiedzieć akademickiej społeczności, którą tworzą studenci i profesorowie.
Drodzy!
Wiec, Kościół mówi! Święty Michał Archanioł przemawia swym imieniem (Quis ut Deus), iż nic i nikt nie może się równać z Bogiem, nie może Go zastąpić.
Święty Gabriel swoim imieniem wskazuje, że tylko Bóg zbawia.
Zaś Rafał, iż tylko Bóg prawdziwie leczy.
Bracia i Siostry!
Zaprzeczanie tym prawdom, ogłaszanym przez aniołów, może postawić człowieka po stronie diabła i demonów, o których mówiło dziś czytanie z Apokalipsy. Lecz zło, jakiego się dopuścili, już zostało osądzone dzięki mocy Chrystusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie strącił władcę tego świata z tronu, a świat i człowieka przywrócił do wspólnoty z Bogiem.
Patrząc z tej perspektywy nie przeraża nas ciemność ludzkiej historii, w której jakże często człowiek oddawał się pod panowanie Złego, Starodawnego Węża, który się zwie diabeł i szatan (Ap 7,9).
Nie przeraża nas, ponieważ Chrystus zwyciężył Złego i daje nam ku obronie przed jego zakusami potężną pomoc przez posługę aniołów, nade wszystko zaś przez swą żywą obecność w Eucharystii Jedynego Zbawiciela Człowieka, który mówi: Nie lękajcie się – Ja jestem z wami aż do skończenia świata.
Nie przeraża nas, ale zachęca do czujności: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! […] A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje (1 P 8.10-11).
Bracia i Siostry!
Wyznanie wiary, złożone przez Natanaela: Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela! (J 1,49), a później przez świętego Piotra jest dla nas skałą, dającą oparcie naszej wierze, nadziei i miłości. Bóg zstąpił w dzieje człowieka. Posłał swojego Syna, aby zwiastował nam zbawienie i nim nas obdarzył. Dlatego Pismo Święte nie waha się odnieść do Jezusa Mesjasza określenia „anioł” (por. Ml 3,1). „Któż zaprzeczy temu – pyta święty Augustyn – że Chrystus zwiastował nam Królestwo niebieskie? Któż zaprzeczy temu, że Chrystus jest posłany? On sam tyle razy mówił: Nie przyszedłem czynić mojej woli, ale wolę Tego, który Mnie posłał (J 6,38).
Zjednoczeni z Chrystusem – Panem aniołów, pragniemy uczyć się od aniołów – naszych bliźnich w niebie - służenia Bogu, wypełniania Jego woli, posłuszeństwa i miłości.
Zwiastujmy, jak On, zbliżanie się Królestwa Bożego. Stawajmy się ewangelicznym zaczynem dobra, prawdy i miłości tu i teraz, w środowisku akademickim, podejmując z jednej strony posługę myślenia i przekazu wiedzy, a z drugiej obowiązek jej zdobywania.
Dnia 31 lipca br. w Krakowie papież Franciszek stanął jak anioł przed wolontariuszami i powiedział do młodych, że powinni pamiętać o przeszłości narodu, rodziny, o historii swego życia, zaś w teraźniejszości powinna ich cechować: odwaga i śmiałość! I tego można życzyć młodym, którzy rozpoczynają nowy rok akademicki, aby pamiętali o przeszłości, odważnie przeżywali teraźniejszość, a tak postępując staną się nadzieją przyszłości!
  O łaskę wytrwania w chrześcijańskim powołaniu i świadectwie prośmy Jezusa Chrystusa, który za chwilę da nam Siebie jako Chleb aniołów. Amen.

Nauczanie ks. Arcybiskupa