Statut Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej

Sebastian

2017-01-31

1. Archidiecezjalna Komisja Architektury i Sztuki Sakralnej jest ciałem doradczym Arcybiskupa Metropolity Katowickiego w sprawach odnoszących się do architektury i sztuki w obrębie miejsc świętych, a więc kościołów i placów przykościelnych, kaplic publicznych i półpublicznych oraz cmentarzy.

2. Komisja dba o stosowanie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i prawa liturgicznego, dekretów Stolicy Apostolskiej oraz instrukcji Arcybiskupa Metropolity Katowickiego odnoszących się do architektury oraz sztuki sakralnej, która obejmuje: plastykę, rzemiosło artystyczne i sztukę stosowaną o charakterze religijnym.

3. W skład Komisji wchodzi przewodniczący i członkowie mianowani przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego na pięcioletnią kadencję. Przewodniczący Komisji pełni zarazem funkcję konserwatora archidiecezjalnego.

4. Zadania Komisji są następujące:

a. zaznajamianie księży z obowiązującymi przepisami dotyczącymi architektury i sztuki sakralnej;

b. opieka nad istniejącymi dziełami sztuki sakralnej;

c. troska o godne wyposażenie kościołów, kaplic, cmentarzy i innych miejsc świętych (w tym celu komisja czuwa, aby wybrani przez inwestora kościelnego projektanci byli architektami lub artystami – absolwentami wyższych uczelni);

d. ocena projektów planowanych prac;

e. troska o konserwację obiektów sztuki sakralnej i dostosowanie wystroju kościołów do przepisów liturgicznych.

5. Ocenie Komisji podlegają wszelkie inwestycje w dziedzinie architektury i sztuki sakralnej. W tym celu:

a. inwestor kościelny przedkłada Komisji projekt danego obiektu – wykonany w skali, z danymi technicznymi – przynajmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem realizacji lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę przy inwestycjach, które takiego pozwolenia wymagają; inwestor może przed przedłożeniem projektu zasięgnąć rady Komisji w ocenie szkicu koncepcyjnego;

b. opiniowanie projektów dokonuje się w kurii metropolitalnej, a w uzasadnionych przypadkach powinny mieć miejsce również wizje lokalne; członków Komisji do poszczególnych posiedzeń powołuje przewodniczący;

c. Komisja ma prawo sprawdzić, czy przedstawiany projekt jest prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami konserwatorskimi oraz prawem autorskim, a także, czy jest zawarta odpowiednia umowa pomiędzy inwestorem kościelnym a wykonawcą;

d. Komisja wydaje na piśmie ocenę przedłożonych projektów wraz z uzasadnieniem i przedstawia ją do zatwierdzenia Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu;

e. inwestor kościelny powiadamia Komisję o wszelkich zmianach w wykonawstwie obiektu przynajmniej na dwa tygodnie przed ich realizacją;

f. przewodniczący Komisji, po wcześniejszym poinformowaniu przez inwestora o zakończeniu realizacji, powinien uczestniczyć w odbiorze wykonanych prac;

g. posiedzenia Komisji związane z oceną inwestycji są odpłatne (kwestie honorarium dla członków Komisji biorących udział w posiedzeniach ustala przewodniczący Komisji bezpośrednio z inwestorem kościelnym).

6. Od oceny Komisji przysługuje inwestorowi kościelnemu prawo odwołania do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

7. Przed montażem lub oddaniem do użytku zrealizowanego projektu powinien mieć miejsce odbiór prac w obecności jednego z członków Komisji. Z odbioru sporządza się protokół, który podpisują inwestor, wykonawca i przedstawiciel Komisji; egzemplarze protokołu otrzymują strony oraz kancelaria kurii metropolitalnej.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD