Statut Archidiecezjalnej Komisji do spraw Głoszenia Słowa Bożego

Sebastian

2017-01-31

1. Archidiecezjalna Komisja do spraw Głoszenia Słowa Bożego jest ciałem doradczym Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

2. Członków Komisji mianuje Arcybiskup Metropolita Katowicki na pięcioletnią kadencję, wyznaczając jednocześnie jej przewodniczącego.

3. Do Komisji Arcybiskup Metropolita Katowicki powołuje:

a. pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odpowiedzialnych za kształcenie studentów w zakresie homiletyki;

b. przedstawicieli głosicieli słowa Bożego głoszących homilie przed wizytacją kanoniczną parafii;

c. przedstawicieli rekolekcjonistów posługujących w ośrodkach rekolekcyjnych archidiecezji katowickiej;

d. prezbiterów wykazujących się znacznymi umiejętnościami kaznodziejskimi;

e. przedstawicieli wiernych świeckich (na przykład spośród członków Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej).

4. Do zadań Archidiecezjalnej Komisji do spraw Głoszenia Słowa Bożego należy:

a. rozpowszechnianie współczesnego nauczania Kościoła dotyczącego przepowiadania słowa Bożego w ramach:

-     okazjonalnych wystąpień podczas rejonowych dni skupienia;

-     prelekcji w czasie spotkań formacyjnych dla księży archidiecezji katowickiej;

-     wystąpień w mediach publicznych, prywatnych i kościelnych;

b. współpraca z innymi podmiotami w archidiecezji i z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie głoszenia słowa Bożego i kształcenia jego głosicieli;

c. przygotowanie i publikacja materiałów pomocniczych dla głosicieli słowa Bożego w archidiecezji katowickiej;

d. organizowanie warsztatów i konferencji dla głosicieli słowa Bożego głoszących homilie przedwizytacyjne oraz dla rekolekcjonistów posługujących w ośrodkach rekolekcyjnych archidiecezji katowickiej;

e. prowadzenie wizytacji i opiniowanie głosicieli słowa Bożego archidiecezji katowickiej;

f. współpraca z prezbiterami archidiecezji katowickiej głoszącymi słowo Boże w mediach;

g.   tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie wykazu duchownych gotowych do prowadzenia rekolekcji parafialnych, szkolnych oraz misji parafialnych;

h.   tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie wykazu zespołów rekolekcyjnych (osób świeckich współpracujących z duchownymi), które organizują i prowadzą rekolekcje szkolne oraz rekolekcje i misje parafialne.

5. Komisja na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera sekretarza, który (każdorazowo) sporządza protokół z posiedzenia, przekazywany następnie Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu.

6. Członkowie Komisji spotykają się przynajmniej dwa razy w roku. 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD