Statut Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej

Sebastian

2017-01-31

1. Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna jest organem pomocniczym Arcybiskupa Metropolity Katowickiego i wspiera go w tym, co dotyczy życia liturgicznego archidiecezji.

2. Arcybiskup Metropolita Katowicki powołuje członków Komisji na pięcioletnią kadencję oraz wyznacza spośród nich przewodniczącego. W skład Komisji wchodzą zasadniczo:

a. duszpasterze odznaczający się dobrą znajomością liturgii, zwłaszcza spośród proboszczów prowadzących wzorowo duszpasterstwo liturgiczne;

b. przedstawiciel duchowieństwa zakonnego;

c. przedstawiciele świeckich (w tym w miarę możliwości członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej);

d. przedstawiciel Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach;

e. wykładowcy liturgiki z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (inkardynowani do archidiecezji katowickiej);

f. przewodniczący lub przedstawiciel Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej;

g. ceremoniarz archidiecezjalny;

h. przedstawiciel duszpasterstwa służby liturgicznej i diakonii liturgicznej Ruchu Światło-Życie;

i. przedstawiciel Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

3. Komisja, prócz zadań zlecanych na bieżąco przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego, ma wypełniać następujące funkcje stałe (współpracując przy tym z Archidiecezjalną Komisją Muzyki Sakralnej oraz z Komisją Architektury i Sztuki Sakralnej, a także z Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach i innymi podmiotami archidiecezji):

a. czuwać, by duszpasterstwo liturgiczne w archidiecezji było rozwijane oraz by liturgia była sprawowana zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski i Arcybiskupa Metropolity Katowickiego;

b. w razie potrzeby przygotowywać dla Arcybiskupa Metropolity Katowickiego sugestie co do sposobów wprowadzenia w życie tego, co postanowiła kompetentna władza kościelna w dziedzinie liturgicznej oraz co do możliwości poprawy jakości celebracji w archidiecezji;

c. czuwać nad formacją liturgiczną duchownych i świeckich, a w szczególności dbać o to, by mieli oni dostęp do odpowiednich pomocy liturgicznych, takich jak: instrukcje i materiały formacyjne, pomoce ułatwiające bardziej świadomy i czynny udział w liturgii i tym podobne (także poprzez przygotowywanie treści do publikacji w Internecie);

d. studiować i ewentualnie adaptować dla potrzeb archidiecezji rozwiązania i inicjatywy liturgiczne innych ośrodków kościelnych;

e. czuwać, by teksty w modlitewnikach i śpiewnikach wydawanych w archidiecezji zgadzały się z obowiązującymi księgami liturgicznymi;

f. czuwać, by materia używana do sprawowania Eucharystii i innych sakramentów była odpowiednia;

g. współpracować z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w celu doskonalenia jakości zajęć z liturgiki w nim prowadzonych;

h. współpracować z Komisją Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

4. Komisja wybiera spośród swoich członków sekretarza, który w razie potrzeby zastępuje przewodniczącego. Sekretarz sporządza protokół z każdego zebrania.

5. Zwyczajne posiedzenia Komisji powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku, zaś posiedzenia nadzwyczajne zwołuje w miarę potrzeb Arcybiskup Metropolita Katowicki lub przewodniczący.

6. Komisja może powoływać zespoły robocze do określonych spraw.

a. W pracach zespołów roboczych mogą uczestniczyć konsultorzy zaproszeni przez przewodniczącego.

b. Wyniki prac zespołów muszą być zatwierdzone przez Komisję.

7. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Głosowanie tajne stosuje się w sprawach personalnych.

8. Wszystkie oficjalne dokumenty wytwarzane przez Komisję powinny być przechowywane w kancelarii kurii metropolitalnej. 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD