Statut Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej

Sebastian

2017-01-31

1. Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej (zwana dalej: „Komisją”) jest ciałem doradczym Arcybiskupa Metropolity Katowickiego w sprawach odnoszących się do muzyki kościelnej na terenie archidiecezji katowickiej (zwanej dalej: „Archidiecezją”). Dba ona o przestrzeganie nauczania Soboru Watykańskiego II, przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i prawa liturgicznego, dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski oraz instrukcji Arcybiskupa Metropolity Katowickiego odnoszących się do muzyki kościelnej.

2. Zarząd i członków Komisji mianuje Arcybiskup Metropolita Katowicki na pięcioletnią kadencję.

3. Zarząd Komisji tworzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

4. W skład Komisji wchodzą z urzędu: dyrektor Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego, dyrygent chóru Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, ceremoniarz archidiecezjalny, archidiecezjalny duszpasterz organistów, archidiecezjalny wizytator organów i organistów, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej lub inny członek tejże komisji przez niego wyznaczony.

            W skład Komisji – na wniosek jej przewodniczącego – wchodzą również mianowani przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego przedstawiciele: Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach (specjalność: muzyka kościelna), Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku (specjalność: organy kościelne), Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach (specjalność: organy kościelne), a także innych instytucji.

5. Komisja składa się z następujących podkomisji: do spraw twórczości muzycznej, do spraw ogólnej formacji muzycznej, do spraw kształcenia, do spraw organistowskich. Ich zadania są następujące:

a. podkomisji do spraw twórczości muzycznej: ocenianie nowych utworów, opiniowanie koncertów;

b. podkomisji do spraw ogólnej formacji muzycznej: dbałość o muzyczną edukację poszczególnych wspólnot parafialnych;

c. podkomisji do spraw kształcenia: kształcenie, duszpasterstwo muzyków kościelnych innych niż organiści;

d. podkomisji do spraw organistowskich: kształcenie, duszpasterstwo organistów, budownictwo organowe.

6. Zwyczajne zebrania Komisji odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Zebranie zwołuje i nim kieruje przewodniczący lub zastępca. Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne zebranie Komisji.

7. Do zadań Komisji należą:

a. organizowanie rekolekcji, dni skupienia i kursów szkoleniowych dla organistów;

b. opiniowanie w szczególnych przypadkach umów o pracę, wizytowanie organistów, powoływanie komisji określających kwalifikacje organistów, a także komisji czuwających nad właściwym przeprowadzaniem konkursu na stanowisko organisty;

c. sporządzenie i aktualizowanie ewidencji organistów archidiecezji;

d. nadzorowanie budowy, remontów organów i dzwonów, zatwierdzanie projektów, dokonywanie odbioru nowo wybudowanych, wyremontowanych bądź zrekonstruowanych organów;

e. wizytowanie organów w parafiach archidiecezji i sporządzenie ich dokumentacji;

f. czuwanie nad kształceniem muzyków kościelnych w Akademii Muzycznej w Katowicach, w państwowych szkołach muzycznych II stopnia w Katowicach i w Rybniku oraz w Archidiecezjalnym Studium Organistowskim w Katowicach;

g. inicjowanie i prowadzenie (we współpracy z Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej) formacji chrześcijańskiej organistów i innych muzyków kościelnych, członków chórów kościelnych i tak dalej;

h. propagowanie praktyki niedzielnej szkoły muzyki liturgicznej dla wiernych;

i. organizowanie i koordynowanie okresowych przeglądów (festiwali) chórów, schol liturgicznych i orkiestr dętych;

j. organizowanie kursów szkoleniowych dla dyrygentów, psałterzystów i kantorów;

k. sporządzenie i aktualizowanie ewidencji chórów, schol i orkiestr;

l. organizowanie Dnia Muzyki Liturgicznej w archidiecezji;

m. współpraca z mediami kościelnymi i świeckimi celem propagowania muzyki kościelnej;

m. opiniowanie nowej twórczości muzycznej przeznaczonej do liturgii;

o. opiniowanie zezwoleń na przeprowadzanie koncertów w kościołach;

p. czuwanie nad przygotowaniem oraz wykonawstwem muzyki liturgicznej w kościele katedralnym, w sanktuariach archidiecezji oraz w szczególnych zgromadzeniach liturgicznych;

q. współpraca z innymi komisjami, Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach, innymi gremiami w Polsce (takimi jak: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Caecylianum, Śląski Związek Chórów i Orkiestr, Polska Federacja Pueri Cantores, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – Sekcja Polska i innymi) celem jak najlepszego realizowania wyżej wymienionych zadań.

8. W trosce o stałą formację muzyczną w archidiecezji i dla skutecznego wykonania zleconych sobie zadań Komisja powinna starać się o utrzymanie łączności z duchowieństwem i muzykami kościelnymi działającymi na jej terenie.

9. Środki materialne przeznaczone na stałe lub doraźne działania Komisji ustala się w porozumieniu z ekonomem archidiecezji, zaś każda dotacja musi być zatwierdzona przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego. 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD