Statut Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Sebastian

2017-01-31

1. Archidiecezjalna Rada Duszpasterska (zwana dalej „Radą”) służy pomocą Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu jako głos doradczy w spełnianiu powierzonej mu misji pasterskiej w Kościele lokalnym, działając zgodnie z kan. 511-514 Kodeksu prawa kanonicznego.

2. Do szczególnych zadań Rady należy:

a. pomoc w diagnozowaniu sytuacji społeczno-religijnej w archidiecezji;

b. omawianie kierunków pracy duszpasterskiej w archidiecezji;

c. wskazywanie metod pracy i środków ewangelizacyjnych na miarę aktualnych potrzeb duszpasterskich.

3. Radę zwołuje i jej obradom przewodniczy Arcybiskup Metropolita Katowicki.

a. Zwyczajne zebrania Rady odbywają się dwa razy w roku; zebranie nadzwyczajne może być zwołane, gdy zaistnieje poważna przyczyna.

b. Rada wybiera ze swego grona sekretarza, którego obowiązkiem jest sporządzanie protokołów z zebrań Rady.

4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele duchownych, osób życia konsekrowanego oraz katolików świeckich.

5. Członkowie Rady pochodzą z: urzędu, wyboru i nominacji.

a. Z urzędu w skład Rady wchodzą wikariusze generalni, wikariusze biskupi, dyrektorzy wydziałów kurii metropolitalnej.

b. Wybory odbywają się zgodnie z Zasadami wyborów do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, przy czym:

-     prezbiterzy diecezjalni wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z ośmiu okręgów wyborczych (Chorzów, Jastrzębie, Katowice, Mikołów, Pszczyna, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski);

-     członkowie żeńskich i męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego pracujący na terenie archidiecezji katowickiej wybierają spośród siebie po dwóch przedstawicieli;

-     świeccy są reprezentowani w Radzie przez dwóch przedstawicieli z okręgów wyborczych: Chorzów, Katowice, Ruda Śląska oraz po jednym przedstawicielu z okręgów: Jastrzębie, Knurów, Mikołów, Mysłowice, Pszczyna, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski, Żory (przedstawiciele ci wybierani są spośród osób należących do parafialnych rad duszpasterskich).

c. Swobodnej nominacji członków Rady dokonuje Arcybiskup Metropolita Katowicki, z zachowaniem zasady, iż nominowanych zostaje także pięciu reprezentantów ruchów, wspólnot, bractw i stowarzyszeń katolickich działających na terenie archidiecezji katowickiej.

6. Kadencja Rady trwa pięć lat. Z ważnych przyczyn Arcybiskup Metropolita Katowicki może przedłużyć kadencję na czas określony. 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD