Statut Archidiecezjalnej Rady Ruchów, Wspólnot Modlitewno-Pobożnościowych, Stowarzyszeń, Bractw i Nowych Wspólnot

Sebastian

2017-01-31

1. Archidiecezjalna Rada Ruchów, Wspólnot Modlitewno-Pobożnościowych, Stowarzyszeń, Bractw i Nowych Wspólnot (zwana dalej „Radą”) jest reprezentacją ruchów, stowarzyszeń, bractw, wspólnot i grup katolickich (zwanych dalej „Wspólnotami”) działających na terenie archidiecezji katowickiej. Każda Wspólnota, w zależności od liczebności, ma w Radzie od dwóch do czterech przedstawicieli.

2. Głównym celami Rady są:

a. promowanie obecności zrzeszeń katolików świeckich w Kościele i społeczeństwie;

b. tworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między Wspólnotami, zwłaszcza w zakresie formacji oraz działań, które podejmują w Kościele i świecie;

c. doskonalenie współpracy między Wspólnotami a innymi podmiotami, głównie w ramach archidiecezji oraz z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich;

d. refleksja nad sposobami skutecznego zaangażowania apostolskiego Wspólnot[1];

e. inspirowanie i koordynowanie działań Wspólnot, w szczególności w zakresie nowej ewangelizacji, posługi charytatywnej, zaangażowania misyjnego i społecznego.

3. Członkami Rady mogą zostać przedstawiciele każdej Wspólnoty, która akceptuje cele Rady oraz podejmuje się ich realizacji. Zgłoszenie dokonane przez odpowiedzialnego za Wspólnotę powinno zostać przyjęte na spotkaniu Rady. Uczestnictwo w Radzie nie narusza autonomii życia i działania danej Wspólnoty.

4. Kandydaci na przedstawicieli w Radzie proponowani są przez Wspólnoty, rekomendowani przez asystenta kościelnego (moderatora lub innych odpowiedzialnych) danej Wspólnoty, a powoływani przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego. Zaleca się Wspólnotom zmianę przedstawicieli nie rzadziej niż co trzy lata, a najpóźniej do pięciu lat.

5. Rada dzieli się na cztery trwałe zespoły (w razie wątpliwości o przynależności danego podmiotu do zespołu decyduje Arcybiskup Metropolita Katowicki):

a) zespół ruchów;

b) zespół wspólnot modlitewno-pobożnościowych;

c) zespół stowarzyszeń i bractw;

d) zespół nowych wspólnot.

6. Prace Rady koordynuje Prezydium, w skład którego wchodzą powoływani przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego:

a. przewodniczący Prezydium (powoływany spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę w tajnym głosowaniu);

b. sekretarz Prezydium (powoływany spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę w tajnym głosowaniu);

c. czterej członkowie – koordynatorzy zespołów (powoływani spośród trzech kandydatów wybranych przez każdy z zespołów w tajnym głosowaniu).

7. Arcybiskup może powołać do Prezydium inne osoby niż wyłonione w głosowaniu.

8. Prezydium powoływane jest na pięcioletnią kadencję, przy czym dana osoba może być doń powołana co najwyżej na dwie kadencje.

9. Rada podlega Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu, który mianuje jej asystenta kościelnego (zwanego dalej „Asystentem”). Asystentem może być wikariusz generalny, któremu zlecono obowiązek troski o ruchy i stowarzyszenia.

10. Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zwołuje je Arcybiskup Metropolita Katowicki na wniosek Asystenta lub przewodniczącego Prezydium. Posiedzenia zespołów mogą zwoływać koordynatorzy zespołów w porozumieniu z przewodniczącym Prezydium i Asystentem.

11. Rada i zespoły podejmują decyzje w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy przedstawicieli (z zachowaniem zasady z punktu 6).

12. Rada jako całość oraz poszczególne zespoły określają w trakcie posiedzeń zakres swoich działań (cele szczegółowe) zgodnie z celami Rady.

13. Rada może powoływać grupy robocze do określonych zadań. W pracach takich grup mogą uczestniczyć – za zgodą Rady lub Prezydium – z głosem doradczym także osoby niebędące członkami Rady.

14. Dokumenty wytworzone przez Radę i przeznaczone do publikacji podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.


[1]          W obszarach wyznaczonych w związku z IV Ogólnopolskim Kongresem Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (2014) – por. A. Schulz, Zaangażowanie apostolskie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Polsce (http://www.orrk.pl/iv-kongres-ruchow/).

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD