Statut Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach

Sebastian

2017-01-31

Zasady ogólne

§1

Archidiecezja katowicka posiada zgodnie z kan. 491 §2 Kodeksu prawa kanonicznego archiwum historyczne, które nosi nazwę: Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (zwane dalej: „Archiwum”).

§2

Majątek Archiwum jest własnością archidiecezji katowickiej.

§3

Archiwum używa pieczęci z napisem: Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach.

Cele i zadania

§4

Celem działalności Archiwum jest służba Kościołowi i społeczeństwu przez nadzór i kształtowanie zasobu archiwalnego stanowiącego dziedzictwo historii i kultury Kościoła, a w szczególności archidiecezji katowickiej.

§5

Archiwum spełnia następujące zadania:

a. gromadzi, zabezpiecza, przechowuje, inwentaryzuje oraz opracowuje materiały archiwalne;

b. sprawuje nadzór nad zasobem archiwalnym kurii metropolitalnej, parafii oraz innych podmiotów archidiecezji katowickiej;

c. przeprowadza konserwację materiałów archiwalnych;

d. udostępnia materiały archiwalne w granicach przewidzianych regulaminem;

e. wykonuje czynności reprograficzne;

f. sporządza uwierzytelnione odpisy z materiałów archiwalnych;

g. wykonuje kwerendy zlecone;

h. współpracuje z instytucjami nauki i kultury;

i. prowadzi prace naukowo-badawcze, wydawnicze, wystawiennicze oraz edukacyjne.

Zasób archiwalny

§6

1. Na zasób Archiwum składają się materiały archiwalne historycznych instytucji kościelnych z terenu archidiecezji katowickiej oraz dokumentacja wytworzona przez aktualne instytucje archidiecezji katowickiej, a w szczególności:

a. akta Książęco-Biskupiej Delegatury dla Górnego Śląska;

b. akta Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego;

c. akta Kurii Diecezjalnej w Katowicach, w tym także akta pochodzące z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu;

d. akta Kurii Metropolitalnej w Katowicach;

e. archiwa parafialne oraz dekanalne z terenu archidiecezji katowickiej;

f. akta wytworzone przez instytucje kościelne archidiecezji katowickiej;

g. duplikaty ksiąg metrykalnych parafii archidiecezji katowickiej.

2. W zasobie Archiwum znajdują się:

a. dokumenty pergaminowe;

b. księgi oprawne;

c. zbiory kartograficzne, fotograficzne oraz dokumentacja techniczna;

d. zbiory fonograficzne oraz audiowizualne;

e. zbiór sfragistyczny.

§7

1. Archiwum powiększa swój zasób przez przyjmowanie dokumentów i akt o znaczeniu wieczystym Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz innych jednostek organizacyjnych i kościelnych osób prawnych archidiecezji katowickiej po upływie dwudziestu lat od ich wytworzenia.

2. Archiwum może powiększać zasób w drodze kupna, przyjmowania zapisów, darowizn oraz depozytów.

Organizacja

§8

1. Archiwum podlega bezpośrednio Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu, który mianuje i odwołuje dyrektora Archiwum.

3. W Archiwum pracuje wykwalifikowany personel archiwalny oraz pomocniczy. Dyrektor może postulować zmiany personalne w Archiwum.

§9

Dyrektor reprezentuje Archiwum na zewnątrz i kieruje całokształtem jego działalności, a zwłaszcza:

a. odpowiada za zasób archiwalny i jego stan;

b. czuwa nad realizacją celów i zadań statutowych;

c. sprawuje merytoryczne kierownictwo nad opracowaniem zasobu;

d. wyznacza zakres obowiązków pracowników Archiwum i czuwa nad ich wypełnianiem;

e. statutowo raz w roku, a także na każde wezwanie składa Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu pisemne sprawozdanie z działalności Archiwum;

g. przedstawia wnioski i propozycje dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem Archiwum oraz uposażeniem jego pracowników.

§10

Archiwum prowadzi pracownię naukową, reprograficzną oraz posiada księgozbiór podręczny konieczny do wykonywania zadań statutowych. 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD