Statut Caritas Archidiecezji Katowickiej

Sebastian

2017-01-31

Mając na uwadze Boże przykazanie miłości bliźniego zobowiązujące wszystkich do służby potrzebującym, w celu krzewienia i realizowania nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim, Arcybiskup Katowicki nadaje publicznej kościelnej osobie prawnej: Caritas Archidiecezji Katowickiej następujący Statut.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1

Instytucjonalną działalność charytatywno-opiekuńczą w Archidiecezji Katowickiej realizuje Caritas Archidiecezji Katowickiej zwana dalej „Caritas”.

§2

Caritas posiada kościelną i cywilną osobowość prawną na mocy:

1. dekretu Arcybiskupa Katowickiego z dnia 12 listopada 1989 r. nr Vz-2498/89 o erygowaniu Caritas Archidiecezji Katowickiej, który został wydany na podstawie kan. 116 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.;

2. przepisu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

§3

1. Terenem działalności Caritas Archidiecezji Katowickiej jest terytorium Archidiecezji Katowickiej.

2. Siedzibą Centrali Caritas Archidiecezji Katowickiej jest miasto Katowice.

§4

1. Logo Caritas składa się z symbolu przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełniony potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się umieszczony centralnie napis CARITAS. Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy logo są czerwone monochromatyczne. Logo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

2. Caritas używa pieczęci podłużnej i okrągłej. Pieczęć podłużna zawiera pełną nazwę: Caritas Archidiecezji Katowickiej, adres siedziby centrali i numery REGON oraz NIP. Pieczęć okrągła zawiera w środku symbol Caritas oraz napis w otoku Caritas Archidiecezji Katowickiej.

3. Nazwa i logo Caritas są zastrzeżone. Caritas ma obowiązek wykorzystywać wszelkie dostępne środki prawne dla ochrony prawnie zastrzeżonej nazwy i symbolu Caritas na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

§5

Świętami patronalnymi Caritas są: Święto Miłosierdzia Bożego i św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Rozdział II

Cele, zadania i środki działania CARITAS.

§6

Podstawowym celem Caritas jest:

1. szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu, będącemu w potrzebie, w oparciu o naukę Kościoła katolickiego;

2. bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywno-opiekuńcza oraz w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji;

3. koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywno-opiekuńczą na terenie Archidiecezji Katowickiej;

4. współpraca z instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami kościelnymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

§7

Caritas spełnia swoje zadania przez:

1. szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia oraz krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;

2. rozeznawanie różnorakich form ubóstwa, zarówno materialnego, jak i duchowego oraz podejmowanie ogólnodiecezjalnych inicjatyw służących ograniczeniu tego zjawiska;

3. opracowywanie programów działalności charytatywno-opiekuńczej w Archidiecezji Katowickiej w oparciu o wskazania Arcybiskupa Katowickiego jak i w oparciu o własne rozeznanie potrzeb Ludu Bożego;

4. jednoczenie, koordynowanie, doskonalenie i kontrolę działalności placówek kościelnej akcji charytatywno-opiekuńczej na terenie Archidiecezji Katowickiej;

5. samodzielne prowadzenie lub uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła, np. Tygodnia Miłosierdzia, organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i za granicą itp.;

6. utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych diecezji w Polsce oraz Caritas Polska, Caritas Europa i Caritas Internationalis, a także współdziałanie ze zgromadzeniami zakonnymi, instytucjami i stowarzyszeniami katolickimi i kościelnymi, organami i organizacjami państwowymi, społecznymi oraz z organizacjami innych wyznań, fundacjami, międzynarodowymi instytucjami charytatywnymi w działalności opiekuńczej i charytatywnej;

7. organizowanie własnych placówek działalności gospodarczej i prowadzenie stałych akcji, dających potrzebującym możliwość rehabilitacji społecznej, pracy i płacy, szczególnie osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie;

8. organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, całkowitej lub częściowej, udzielanie zapomóg gotówkowych i rzeczowych;

9. organizowanie zbiórek, imprez dochodowych oraz różnorakich innych działań celem przysporzenia środków na kościelną działalność charytatywną;

10. mobilizowanie wszystkich wiernych do czynnej służby bliźniemu poprzez praktyki religijne takie jak: nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, jałmużny;

11. organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, kursów, bibliotek, czytelni, poradni różnego typu;

12. organizowanie systematycznego kształcenia i dokształcania pracowników i wolontariuszy, prowadzenie studiów społecznych i socjalnych;

13. działalność wydawniczą.

§8

Caritas realizuje swoje zadania także w ramach podstawowych struktur organizacyjnych i duszpasterskich Archidiecezji Katowickiej, tj. parafii i dekanatów.

§9

1. Caritas realizuje swoje cele statutowe w sferze pożytku publicznego na rzecz ogółu ludności prowadząc działalność nieodpłatną i odpłatną polegającą na wykonywaniu zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego, bądź instytucje rządowe, a także na dofinansowaniu placówek prowadzonych przez inne podmioty kościelne w zakresie działalności charytatywnej i pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, promocji i organizacji wolontariatu, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, ratownictwa i ochrony ludności, wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich aktywizacji zawodowej.

2. Prowadzona przez Caritas odpłatna działalność pożytku publicznego mieści się w następującej klasyfikacji PKD zgodnej z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.):

-     działalność organizatorów turystyki;

-     działalność wspomagająca edukację;

-     praktyka lekarska;

-     pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;

-     pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

-     pomoc społeczna bez zakwaterowania;

-     działalność obiektów kulturalnych.

3. Prowadzona przez Caritas nieodpłatna działalność pożytku publicznego mieści się w następującej klasyfikacji PKD:

-     działalność organizatorów turystyki;

-     działalność wspomagająca edukację;

-     praktyka lekarska;

-     pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;

-     pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

-     pomoc społeczna bez zakwaterowania;

-     działalność obiektów kulturalnych

§10

Caritas w ramach działalności statutowej może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest w całości na cele statutowe.

§11

Jedną z podstawowych form zaangażowania w działalność Caritas jest wolontariat jako charytatywna służba w imię chrześcijańskiej miłości bliźniego.

§12

W ramach działalności Caritas zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do wszelkich osób fizycznych, w tym: pracowników i członków władz Caritas, a także osób, w stosunku do których pracownicy i członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2. przekazywania majątku Caritas na rzecz pracowników lub członków władz Caritas oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywanie majątku Caritas na rzecz pracowników i władz Caritas oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Caritas;

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą pracownicy lub członkowie władz Caritas oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III

Organizacja i organy Caritas Archidiecezji Katowickiej.

§13

Nadrzędną władzą Caritas jest Arcybiskup Katowicki, który:

1. powołuje Caritas do istnienia i rozwiązuje ją;

2. nadaje jej statut i dokonuje w nim zmian na wniosek Dyrektora Caritas lub z własnej inicjatywy;

3. powołuje i odwołuje Dyrektora Caritas i Zastępcę Dyrektora;

4. powołuje oraz odwołuje Komisję Rewizyjną Caritas oraz jej przewodniczącego;

5. udziela zgody na zbycie i obciążenie majątku, zgodnie z przepisami księgi V Dobra doczesne Kościoła Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., zwłaszcza kan. 1281 § 1, 1292 § 1;

6. rozpatruje roczne sprawozdanie Dyrektora Caritas z działalności i stanu finansów Caritas;

7. rozpatruje opinię Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego i bilansu Caritas za rok ubiegły;

8. decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku jej rozwiązania.

§14

1. Dyrektor Caritas kieruje całokształtem prac Caritas i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

-     wspieranie Dyrektora Caritas we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych;

-     zastępowanie Dyrektora Caritas podczas jego nieobecności w sprawach bieżących;

-     wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Caritas na podstawie zakresu obowiązków Zastępcy Dyrektora lub specjalnych pełnomocnictw.

3. Dyrektor Caritas i Zastępca Dyrektora nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Oświadczenia woli w imieniu Caritas we wszystkich sprawach składać może Dyrektor Caritas samodzielnie lub Zastępca Dyrektora pisemnie upoważniony przez Dyrektora Caritas w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działających w granicach umocowania.

§15

1. Do zadań Dyrektora Caritas jako organu zarządzającego należy:

-     podejmowanie samodzielnie bądź przez należycie umocowanych dyrektorów pełnomocnych jednostek organizacyjnych decyzji w sprawach bieżących;

-     opracowywanie planu działalności Caritas, opracowywanie preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań i bilansów;

-     powoływanie i likwidacja terenowych jednostek organizacyjnych, nadawanie im statutów, powoływanie i odwoływanie ich dyrektorów oraz udzielanie im szczegółowych pełnomocnictw;

-     zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrali Caritas;

-     gospodarowanie majątkiem Caritas, przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, ofiar, nawiązek itp.

2. Do zadań Dyrektora Caritas jako organu nadzorczo-kontrolnego należy:

-     nadzór i kontrola nad terenowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas;

-     zatwierdzanie sprawozdań i bilansów terenowych jednostek organizacyjnych Caritas;

-     nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie – Borowej Wsi i Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach;

-     przyjęcie rocznego sprawozdania zarządów Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie – Borowej Wsi i Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach z działalności i stanu finansów, wraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej tych osób prawnych, zawierającą ocenę i wnioski z dokonanej kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej.

3. Dyrektor Caritas wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Centrali Caritas oraz dyrektorów pełnomocnych jednostek organizacyjnych Caritas.

§16

1. Komisja Rewizyjna Caritas składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Arcybiskupa Katowickiego na pięcioletnią kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być w każdym czasie odwołani.

2. Komisja jest organem kontroli odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywanej kontroli.

3. Spośród osób powołanych do Komisji Rewizyjnej Arcybiskup Katowicki wyznacza jej przewodniczącego.

4. Osoby powołane do Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego Caritas ani pozostawać z osobami pełniącymi tę funkcję w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Osoby te nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Komisja Rewizyjna pełni swoją funkcję nieodpłatnie.

§17

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest w szczególności:

-     kontrola majątku, ksiąg rachunkowych, ocena sprawozdania finansowego pod kątem zgodności z księgami rachunkowymi i stanem faktycznym oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu Caritas za rok ubiegły;

-     przedstawianie oceny sprawozdania finansowego i bilansu Caritas za rok ubiegły do aprobaty Arcybiskupa Katowickiego do końca maja roku po nim następującego;

-     wnioskowanie do Dyrektora Caritas o dokonanie audytu zewnętrznego w zakresie badania sprawozdania finansowego, w terminie określonym przez przepisy prawa;

-     zbieranie się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.

2. Członkowie Komisji mogą w każdym czasie żądać od Dyrektora Caritas udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień o stanie spraw Caritas, jak również okazania im dokumentów w siedzibie Caritas.

3. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Caritas.

§18

1. Terenowe jednostki organizacyjne tworzy się w celu wykonywania zadań Caritas.

2. Terenowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca, likwiduje i wyposaża w majątek Dyrektor Caritas.

3. Organizację i zasady funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych Caritas określają statuty i regulaminy organizacyjne zatwierdzone przez Dyrektora Caritas.

4. Dyrektor Caritas prowadzi i aktualizuje wykaz terenowych jednostek organizacyjnych Caritas, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

5. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są zespolone w Ośrodkach lub Domach:

-     domy pomocy społecznej;

-     środowiskowe domy samopomocy;

-     warsztaty terapii zajęciowej;

-     domy dziennego i całodobowego pobytu;

-     świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne;

-     zakłady opieki zdrowotnej;

-     hospicja;

-     domy samotnej matki i dziecka;

-     zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i zakłady opiekuńczo-lecznicze;

-     noclegownie;

-     jadłodajnie;

-     placówki opiekuńczo-wychowawcze

6. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są także szkolne koła Caritas.

7. Dyrektor Caritas może w miarę potrzeb tworzyć poza jednostkami wyżej wymienionymi inne terenowe jednostki organizacyjne.

§19

Szkolne Koła Caritas są powoływane na wniosek Dyrektora Szkoły przez Dyrektora Caritas i działają na podstawie porozumienia ze szkołą i regulaminu nadawanego przez Dyrektora Caritas.

§20

Od decyzji i zarządzeń dyrektorów pełnomocnych terenowych jednostek organizacyjnych przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora Caritas.

Rozdział IV

Majątek Caritas.

§21

1. Caritas ma prawo posiadania, nabywania, zbywania i zarządzania swym majątkiem ruchomym i nieruchomym, jak również występowania przed władzami kościelnymi, państwowymi, w tym sądami i osobami trzecimi dla reprezentacji i ochrony swoich praw i interesów.

2. Majątek Caritas stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, oraz prawa majątkowe nabyte przez Caritas w trakcie jej działalności.

§22

1. Dochodami Caritas są:

-     ofiary pieniężne i w naturze;

-     darowizny, spadki, zapisy;

-     dochody z imprez i zbiórek;

-     odpisy z podatku dochodowego od osób fizycznych;

-     dotacje i subwencje przekazywane na zasadach obowiązujących ogół podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych;

-     dochody z wykonywania działalności odpłatnej;

-     dochody ze środków finansowych, z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;

-     dochody z działalności gospodarczej;

-     inne wpływy i dochody.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Caritas.

§23

1. Majątek Caritas może być zbywany lub obciążany, pod warunkiem, że uzyskane w ten sposób sumy będą przeznaczone na działalność statutową lub odpowiednio lokowane.

2. Środki pieniężne Caritas gromadzone są na rachunkach bankowych w walucie polskiej oraz w walutach obcych, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§24

1. Caritas prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. W księgach finansowych Caritas działalność gospodarcza jest oddzielona od działalności statutowej.

§25

Caritas jest instytucją non profit, tzn. wszystkie swoje ewentualne dochody, w tym z działalności gospodarczej przeznacza na działalność statutową.

§26

Żadna inna kościelna osoba prawna, zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zobowiązania Caritas.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§27

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci ważność Statut Caritas Archidiecezji Katowickiej z dnia 17 grudnia 2012 r.

§28

Niniejszy statut obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Arcybiskupa Katowickiego.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD