Statut Funduszu Kapłańskiej Pomocy Bratniej Prezbiterów Archidiecezji Katowickiej

Sebastian

2017-01-31

§1

1. Fundusz Kapłańskiej Pomocy Bratniej Prezbiterów Archidiecezji Katowickiej, zwany dalej „Funduszem”, służy pomocą finansową prezbiterom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na wiek, chorobę lub inne okoliczności losowe. Fundusz działa w oparciu o przepisy Kodeksu prawa kanonicznego (kan. 278 § 1 i 2, kan. 281 § 1 i 2, kan. 282 § 2), wskazania soborowe i zalecenia adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis.

§2

1. Środki tworzące Fundusz pochodzą z comiesięcznych składek prezbiterów archidiecezji katowickiej (z wyjątkiem prezbiterów zwolnionych z tego obowiązku zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego), a także z innych źródeł, na przykład z ofiar, darowizn, zapisów testamentalnych, dotacji.

2. Wysokość składek zatwierdza corocznie Arcybiskup Metropolita Katowicki w odrębnym zarządzeniu.

3. Składki zbierają i przekazują do kasy katowickiej kurii:

-     w przypadku prezbiterów pełniących posługę duszpasterską w parafiach wicedziekani;

-     w pozostałych przypadkach osobiście prezbiterzy.

4. Składki wpłacone nie podlegają zwrotowi.

5. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym archidiecezji katowickiej.

6. Fundusz nie prowadzi działalności kapitałowo-inwestycyjnej.

7. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na lata następne.

§3

1. Środki Funduszu przeznacza się na pomoc prezbiterom emerytom i rencistom oraz prezbiterom przebywającym na urlopie zdrowotnym, a także na wsparcie finansowe Domu Świętego Józefa w Katowicach.

2. Beneficjentami Funduszu są prezbiterzy archidiecezji katowickiej – członkowie Funduszu, którzy uiszczali comiesięczne składki.

3. Innym prezbiterom archidiecezji katowickiej Fundusz może udzielić pomocy ex misericordia w miarę posiadanych środków.

4. Prezbiter archidiecezji katowickiej, członek Funduszu, oddelegowany do pełnienia posługi w innej diecezji zachowuje prawo do świadczeń z Funduszu, o ile stale opłaca składki.

5. Prezbiterzy archidiecezji katowickiej, członkowie Funduszu, z chwilą odejścia z urzędu kościelnego z racji osiągnięcia wieku emerytalnego (ustalonego w archidiecezji) lub z racji choroby otrzymują z Funduszu comiesięczne świadczenie w wysokości ustalonej w odrębnym zarządzeniu Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

6. Każdy prezbiter archidiecezji katowickiej, członek Funduszu, może także otrzymać doraźną zapomogę, jeśli znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej wskutek wypadku losowego lub jeśli pozostaje na długim i kosztownym leczeniu.

7. Wniosek o doraźną zapomogę mogą zgłosić:

-     sam potrzebujący,

-     wicedziekan,

-     członek Zarządu Funduszu.

§4

1. Całokształtem spraw związanych z działalnością Funduszu kieruje pięcioosobowy Zarząd. W jego skład wchodzą: przewodniczący – ekonom archidiecezji katowickiej, sekretarz – dyrektor Domu Świętego Józefa w Katowicach, członkowie: delegat Arcybiskupa Metropolity Katowickiego do spraw księży emerytów i chorych, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej, przedstawiciel prezbiterów emerytów lub rencistów.

2. Posiedzenia Zarządu Funduszu odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym oraz każdorazowo na zaproszenie przewodniczącego Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni pisemnie lub mailowo wszyscy członkowie Zarządu Funduszu.

3. Na posiedzeniach Zarządu Funduszu decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jego członków.

4. Z Zarządem Funduszu współdziałają wicedziekani. Każdy wicedziekan jest obowiązany objąć troską potrzeby duchowe i materialne prezbiterów kondekanalnych, zwłaszcza chorych oraz emerytów i rencistów.

5. Wicedziekan w swoim dekanacie zbiera składki na Fundusz i rozprowadza świadczenia oraz doraźne zapomogi dla prezbiterów chorych, emerytów i rencistów zamieszkujących na terenie dekanatu.

6. Wicedziekani prowadzą dokładną księgę swoich czynności i na jej podstawie składają roczne sprawozdanie ze swej działalności Zarządowi Funduszu (do 30 stycznia).

7. Każdego roku do końca czerwca Zarząd Funduszu składa Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania środków Funduszu za miniony rok kalendarzowy.

8. Sprawozdanie to przedstawiane jest także w czasie letniej sesji dziekanom i wicedziekanom.

9. Wicedziekani sprawozdanie to przedstawiają na najbliższym zebraniu dekanalnym wszystkim prezbiterom dekanatu.

§5

1. Fundusz przestaje istnieć mocą decyzji większości jego członków, wyrażonej na zebraniach dekanalnych i zatwierdzonej przez Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

2. W razie rozwiązania Funduszu pozostały po nim majątek przechodzi na własność archidiecezji katowickiej.

§6

1. Zmian w niniejszym statucie może dokonać Arcybiskup Metropolita Katowicki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Funduszu.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD