Statut Katolickiej Fundacji Młodzi dla Młodych

Sebastian

2017-01-31

Rozdział I. Postanowienia ogóle

§1

Fundacja „Katolicka Fundacja Młodzi dla Młodych”, dalej zwana „Fundacją” ustanowiona została przez Archidiecezję Katowicką Kościoła Rzymskokatolickiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Jordana 39, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Przemysława Michalewicza działającego w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz Spółka Cywilna w Katowicach przy ul. Dąbrówki 15/1, w dniu 14 sierpnia 2014 r. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1169), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§5

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§6

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, jeśli działalność ta przysłuży się do bardziej efektywnego realizowania jej celów.

§7

1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. wyznań religijnych.

2. Niezależnie od nadzoru państwowego nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Fundator, zgodnie z przepisami art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II. Cele, formy i zakres działania Fundacji

§8

Celem Fundacji jest wspieranie działalności Fundatora, a w szczególności:

a) wspieranie działalności Kościoła katolickiego w zakresie kultu religijnego;

b) prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez prowadzenie misji ewangelizacyjnej oraz wspieranie duszpasterzy Kościoła katolickiego w kontaktach z młodzieżą i organizacjami katolickimi;

c) wspieranie osób i rodzin wymagających pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

d) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz udzielania pomocy szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentom szkół wyższych;

e) finansowanie stypendiów dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki oraz postępu technicznego;

f) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

g) działalność charytatywna;

h) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

i) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

j) ochrona i promocja zdrowia;

k) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

l) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

m) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

n) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

o) organizacja i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży;

p) prowadzenie działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności propagowanie kultury i sztuki chrześcijańskiej;

q) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

r) propagowanie turystyki i krajoznawstwa;

s) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

t) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

u) promocja i organizacja wolontariatu;

v) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

w) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz wszelkimi innymi organami instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji;

b) organizowanie spotkań, warsztatów, koncertów, wystaw, sesji naukowych oraz innych odpowiednich dla realizacji celów Fundacji imprez i akcji;

c) zapewnianie opieki duszpasterskiej, prowadzenie formacji duchowej oraz organizowanie wspólnotowej modlitwy;

d) wydawanie materiałów dotyczących realizacji celów Fundacji, np. takich jak: książki, broszury, ulotki, utwory muzyczne i filmowe, czy programy komputerowe;

e) propagowanie i promocję działalności Fundacji w środkach masowego przekazu;

f) prowadzenie portali internetowych, zwłaszcza portalu mlodzidlamlodych.pl;

g) tworzenie i udział w audycjach radiowych i telewizyjnych;

h) organizowanie wycieczek, wyjazdów i innych form spędzania wolnego czasu;

i) fundowanie stypendiów.

§10

1. Fundacja dla realizacji celów statutowych może tworzyć Fundusze Stypendialne. Jednym z nich jest istniejący w dniu ustanowienia Fundacji Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka.

2. Środki finansowe Funduszy Stypendialnych muszą być gromadzone na odrębnych niż rachunek główny Fundacji rachunkach bankowych (subkontach) i mogą być wyłącznie przeznaczone na stypendia. Odsetki z tych rachunków również mogą być wyłącznie przeznaczone na stypendia.

3. Zarząd danego Funduszu Stypendialnego liczy od 1 do 3 osób. Członkiem Zarządu Funduszu może być równocześnie członek Zarządu Fundacji.

4. Członków Zarządu Funduszu powołuje i odwołuje Fundator.

5. Zarząd danego Funduszu Stypendialnego powołuje Kapitułę Funduszu złożoną z członków zarządu i z osób trzecich. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów i tryb działania Kapituły Funduszu określa regulamin danego Funduszu Stypendialnego.

6. Decyzje o przydziale stypendiów oraz ich ilości i wysokości podejmuje Kapituła danego Funduszu Stypendialnego zwykłą większością głosów. Decyzje te podlegają kontroli Zarządu Fundacji w ramach nadzoru ogólnego. Zarząd Fundacji może w wyjątkowych przypadkach przyznać stypendium po zasięgnięciu opinii Zarządu danego Funduszu Stypendialnego. Łączna wysokość przeznaczonych na ten cel środków nie może przekroczyć 5% kwot wydatkowanych w danym roku na stypendia w ramach tego Funduszu Stypendialnego.

§11

Fundacja w zakresie w jakim prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego może ją wykonywać zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania.

§13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków i zapisów;

b) dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez podmioty krajowe i zagraniczne;

c) odsetek z lokat bankowych;

d) zaciągniętych pożyczek i kredytów;

e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;

f) dochodów ze zbiórek, w tym ze zbiórek publicznych organizowanych na jej rzecz;

g) dotacji i subwencji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także z innych źródeł.

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji może złożyć albo oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza może zaś złożyć tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15

Majątek Fundacji:

a) nie może służyć do udzielania pożyczek ani do zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) nie może zostać przekazany na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) nie może zostać wykorzystany na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie stanowić będzie realizację celów określonych niniejszym Statutem;

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§17

Organami fundacji są:

a) Zarząd Fundacji;

b) Komisja Rewizyjna.

§18

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu.

3. Prezesem Zarządu Fundacji jest każdorazowo Moderator ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Katowickiej mianowany dekretem Arcybiskupa Katowickiego, a pozostali członkowie są powoływani i odwoływani na pięcioletnią kadencję przez Fundatora. Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji jest Moderator ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Katowickiej mianowany dekretem Arcybiskupa Katowickiego na to stanowisko i pełniący swą funkcję w dniu ustanowienia Fundacji.

4. Z dniem mianowania przez Arcybiskupa Katowickiego nowego Moderatora ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Katowickiej zostaje on Prezesem Zarządu Fundacji w miejsce odwołanego Moderatora ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Katowickiej.

5. Złożenie na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. rekursu administracyjnego przez odwołanego Moderatora ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Katowickiej nie ma wpływu na postanowienia ust. 4.

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci.

7. Fundator może odwołać członka Zarządu Fundacji przed upływem kadencji i powołać w jego miejsce nowego, na okres do jej zakończenia.

8. W przypadku złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Fundacji w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji, Fundator uzupełnia jego skład powołując nowego członka, na okres do jej zakończenia.

9. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§19

1. Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych poniżej kwoty 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) uprawniony jest jednoosobowo każdy z członków Zarządu Fundacji.

2. Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli w sprawach majątkowych powyżej kwoty 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

3. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji oraz w czynnościach prawnych podejmowanych w stosunku do niego, Fundację reprezentuje Fundator.

§20

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia pocztą elektroniczną lub faksem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w głosowaniu.

5. W głosowaniu nad decyzjami każdy członek Zarządu Fundacji posiada jeden głos.

6. Decyzja została podjęta, jeżeli zagłosowała za nią bezwzględna większość obecnych członków Zarządu Fundacji.

7. Do Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a) realizacja celów Fundacji, zgodnie ze Statutem;

b) przygotowanie programu działalności i budżetu Fundacji na rok następny;

c) składanie sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego za każdy rok;

d) przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów;

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji oraz prowadzenie spraw majątkowych Fundacji;

f) zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Fundacji.

8. Zarząd Fundacji może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy.

§21

Zarząd Fundacji jest upoważniony do ustanawiania pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielane jest na piśmie.

§22

1. Zarząd Fundacji przedstawia Fundatorowi kopię zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji składanego ministrowi właściwemu ds. wyznań religijnych oraz kopię sprawozdania finansowego składanego w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do końca lipca roku następującego po roku, którego sprawozdania dotyczą.

2. Zarząd Fundacji jest zobowiązany do przekazywania wszelkich informacji i dokumentów wymaganych przez Fundatora oraz do składania wyjaśnień Fundatorowi.

§23

1. Komisja Rewizyjna Fundacji pełni funkcje kontrolne.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Do powoływania i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej uprawniony jest Fundator.

6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci.

7. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej Fundator uzupełnia jej skład powołując nowego członka na okres do końca trwania kadencji.

8. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji, ani też osoby pozostające z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, podległości służbowej lub podległości z tytułu zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej o wykonywanie zadań na rzecz Fundacji.

9. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

§24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) bieżąca kontrola działalności Zarządu Fundacji i finansów Fundacji;

b) dokonywanie rocznych ocen pracy Zarządu Fundacji za kolejne lata kalendarzowe;

c) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd Fundacji rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego;

d) inspirowanie oraz zgłaszanie Zarządowi Fundacji nowych działań w ramach celów statutowych.

§25

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się odpowiednio do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządzane są protokoły podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza Komisji. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz ewentualnie inne załączniki.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący na wniosek każdego z członków Komisji lub na wniosek Zarządu Fundacji, przesyłając zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia pocztą elektroniczną lub faksem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem, określając w zawiadomieniu szczegółowy porządek obrad.

4. O posiedzeniu Komisji Rewizyjnej muszą zostać poinformowani wszyscy jej członkowie.

5. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w drodze uchwał podejmowanych na posiedzeniach Komisji.

6. W głosowaniu nad uchwałami każdy członek Komisji Rewizyjnej posiada jeden głos.

7. Uchwała została podjęta, jeżeli zagłosowała za nią bezwzględna większość obecnych członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§26

Uprawniony do zmiany Statutu i celów Fundacji jest Fundator.

§27

1. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami o podobnych celach. Do podjęcia uchwały w tym względzie potrzebna jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu Fundacji.

2. Uchwała o połączeniu fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

3. Warunki połączenia określa umowa pomiędzy łączonymi fundacjami.

§28

1. Fundacja podlega likwidacji, w sposób określony w ust. 2, w przypadku:

a) osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona;

b) wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji;

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

3. W uchwale o likwidacji Fundacji Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji.

§29

W imieniu Fundatora jego kompetencje i obowiązki określone w niniejszym Statucie wykonuje osoba mianowana dekretem Arcybiskupa Katowickiego.

+ Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Ks. Jan Smolec

Kanclerz Kurii Metropolitalnej

Katowice, dnia 18 sierpnia 2014 r.

VF I – 83/14 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD