Statut Rady Ekonomicznej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

Sebastian

2017-01-31

1. Rada Ekonomiczna Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (zwana dalej „Radą Ekonomiczną”) działa na podstawie i w granicach określonych przez przepisy §§ 27-29 Statutu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach z 20 listopada 2016 roku.

2. Rada Ekonomiczna statuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając z grona swych członków zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.

3. Rada Ekonomiczna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach.

4. Posiedzenia Rady Ekonomicznej zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz na każde żądanie dwóch członków Rady lub rektora seminarium, przesyłając zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia, a także planowanym porządku obrad pocztą elektroniczną lub faksem, a w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym na co najmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem.

5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Ekonomicznej.

6. W czasie posiedzenia Rada Ekonomiczna rozpatruje wyłącznie dokumenty i inne sprawy objęte, doręczonym członkom Rady, porządkiem obrad.

7. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko przez przewodniczącego Rady Ekonomicznej z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek zgłoszony przez członka Rady przed rozpoczęciem obrad. Wnioski te podlegają głosowaniu.

8. Posiedzenia Rady Ekonomicznej odbywają się w obecności większości członków Rady.

9. W posiedzeniu Rady Ekonomicznej lub jego części mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady, w szczególności biegli rewidenci oraz delegat Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

10. Do współpracy lub opracowania określonych zagadnień Rada Ekonomiczna może powołać rzeczoznawców lub specjalistów.

11. Rozstrzygnięcia Rady Ekonomicznej zapadają w drodze głosowania. Każdy z członków Rady posiada jeden głos.

12. Rozstrzygnięcia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Ekonomicznej (liczba głosów popierających rozwiązanie musi przekraczać sumę głosów przeciwnych i wstrzymujących się).

13. Członek Rady Ekonomicznej może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Rady.

14. Przewodniczący Rady Ekonomicznej może, na wniosek członków Rady lub z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu lub rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady (tryb obiegowy).

15. W razie skierowania projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia do rozpatrzenia przez Radę Ekonomiczną w trybie obiegowym termin zajęcia stanowiska przez członków Rady nie powinien być krótszy niż trzy dni.

16. Projekt dokumentu lub rozstrzygnięcia, skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli wszyscy członkowie Rady Ekonomicznej wyrazili na piśmie, bez zastrzeżeń zgodę na przyjęcie dokumentu lub proponowanej treści rozstrzygnięcia albo nie zgłosili uwag lub zastrzeżeń do projektu w wyznaczonym terminie. W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu lub rozstrzygnięcia wymaga rozpatrzenia przez Radę na posiedzeniu.

17. W razie skierowania projektu dokumentu lub sprawy do rozpatrzenia przez Radę Ekonomiczną w trybie obiegowym dopuszcza się możliwość, aby pisemna zgoda na przyjęcie dokumentu lub proponowanej treści rozstrzygnięcia albo zgłoszenie uwag lub zastrzeżeń nastąpiły poprzez przesłanie faksu lub skanu zawierającego stanowisko członka Rady. Dokument ten przed wysłaniem powinien jednak być własnoręcznie podpisany przez członka Rady. Przesłany faks lub wydruk skanu dołącza się do dokumentacji sprawy.

18. Z każdego posiedzenia Rady Ekonomicznej sporządza się protokół, opisujący przebieg posiedzenia i zawierający pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych przez Radę na posiedzeniu, z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych głosowań oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych.

19. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Ekonomicznej.

20. Rada Ekonomiczna ma prawo przeprowadzać czynności kontrolne. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych Rada sporządza protokół zawierający:

a. datę i przedmiot kontroli;

b. imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych podczas kontroli;

c. podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych podczas kontroli;

d. wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej kontroli.

21. Wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej kontroli Rada Ekonomiczna przekazuje na piśmie rektorowi seminarium.

22. Rektor seminarium zobowiązany jest ustosunkować się pisemnie do wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli przez Radę Ekonomiczną w ciągu czternastu dni od dnia ich otrzymania.

23. Zmiany niniejszego statutu może dokonać Arcybiskup Metropolita Katowicki z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady Ekonomicznej.

24. Niniejszy statut wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD