Statut Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej

Sebastian

2017-01-31

Zgodnie z kan. 496 Kodeksu prawa kanonicznego oraz uwzględniając Postanowienia w sprawie Rad Kapłańskich i Kolegium Konsultorów Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 roku (zwane dalej „Postanowieniami”), ustalam niniejszym Statut Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej.

Zasady ogólne

1. Rada Kapłańska to zespół kapłanów reprezentujących wobec Arcybiskupa Metropolity Katowickiego całe duchowieństwo Kościoła lokalnego. Rada Kapłańska jako organ doradczy ma, „odzwierciedlając różne punkty widzenia spraw w Kościele partykularnym, prowadzić poprzez dyskusję i wspólny wysiłek do szeroko akceptowanych rozwiązań dotyczących zarządu diecezją” (por. wprowadzenie do „Postanowień”).

2. Rada Kapłańska ma jedynie głos doradczy. W szczególności wyraża go w sprawach określonych przez prawo kanoniczne (por. kan. 461 § l; kan. 515 § 2; kan. 531; kan. 536 § l; kan. 1215 § 2; kan. 1222 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego).

Struktura Rady Kapłańskiej

3. Przewodniczącym Rady jest Arcybiskup Metropolita Katowicki. Rada Kapłańska archidiecezji katowickiej liczy trzydziestu pięciu kapłanów:

a. z wyboru dokonanego przez kapłanów archidiecezji katowickiej do Rady wchodzi osiemnastu księży, w tym dziesięciu proboszczów;

b. z wyboru dokonanego przez kapłanów należących do zakonów, zgro­madzeń lub stowarzyszeń życia apostolskiego do Rady wchodzi dwóch członków;

c. z wyboru dokonanego wśród emerytowanych kapłanów archidiecezji katowickiej do Rady wchodzi jeden członek;

d. ordynację wyborów do Rady Kapłańskiej określa osobny „Regulamin”.

4. Członkami z urzędu Rady Kapłańskiej są:

a. wikariusze generalni;

b. wikariusze biskupi;

c. kanclerz kurii metropolitalnej;

d. rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach;

e. dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach;

f. ekonom archidiecezjalny;

g. dziekan albo prezbiter archidiecezji katowickiej wskazany przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego spośród pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

5. Pozostałych członków Rady powołuje swobodnie Arcybiskup Metropolita Katowicki.

6. Kadencja członków Rady Kapłańskiej trwa pięć lat. Radni z wyboru mogą wchodzić w skład Rady Kapłańskiej tylko przez dwie kadencje.

7. Rada Kapłańska posiada stały sekretariat złożony z trzech człon­ków Rady. Zadaniem sekretariatu jest: protokołowanie obrad, redagowanie uchwa­lonych przez Radę wniosków, troska o archiwum Rady i wymiana ko­respondencji.

a. Sekretarza Rady Kapłańskiej mianuje Arcybiskup Metropolita Katowicki.

b. Sekretarz Rady Kapłańskiej przedstawia Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu do zatwierdzenia dwóch kandydatów na pozostałych członków Se­kretariatu Rady Kapłańskiej.

Działanie Rady Kapłańskiej

8. Rada Kapłańska odbywa rocznie dwa zwyczajne posiedzenia. O ter­minie zwołania Rady decyduje Arcybiskup Metropolita Katowicki.

9. W przypadku gdy jedna trzecia członków Rady Kapłańskiej złoży do sekreta­riatu Rady uzasadniony pisemnie wniosek o zwołanie Rady, następu­je zwołanie zebrania nadzwyczajnego nie później niż w miesiąc po złożeniu wniosku.

10. Uchwały Rady Kapłańskiej zapadają bezwzględną większością gło­sów ważnych. Do ważności głosowania wymagana jest obecność wię­cej niż połowy członków Rady. Głosowania w Radzie są tajne, chyba że o ich jawność wnioskuje zwykła większość radnych.

11. Tematykę obrad Rady Kapłańskiej ustala Arcybiskup Metropolita Katowicki w porozumieniu z Sekretariatem Rady Kapłańskiej. Program obrad zostaje przesłany członkom Rady w takim terminie, by otrzymali go najpóź­niej na dziesięć dni przed obradami.

12. W celu przestudiowania zagadnień specjalnych Rada Kapłańska może powoływać ad casum specjalne komisje, do których mogą wejść kapłani spoza Rady, zatwierdzeni przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.

13. Obecność członków Rady jest obowiązkowa na wszystkich posiedzeniach. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje utratę mandatu.

14. Na wakujące miejsce w Radzie Kapłańskiej należy wprowadzić na czas kadencji Rady nowego radnego. Uzupełnienia dokonuje to gremium, które wybrało względnie nominowało poprzednika.

15. Członkowie Rady Kapłańskiej ukarani karami kościelnymi tracą prawa członka Rady Kapłańskiej.

16. O uchwałach Rady informuje komunikat wydawany po każdym posie­dzeniu plenarnym. Komunikat przygotowuje sekretarz Rady, a zatwierdza Arcybiskup Metropolita Katowicki. 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD