Statut Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

Sebastian

2017-01-31

Rozdział I. Zasady ogólne

Artykuł 1.

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, zwane dalej „Seminarium”, jest w myśl kan. 237 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego instytucją, której zadaniem jest przygotowanie do kapłaństwa mężczyzn pragnących poświęcić się służbie Bożej w archidiecezji katowickiej.

Artykuł 2.

Urzędowa nazwa Seminarium brzmi: „Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach”. Urzędowa pieczęć przedstawia stylizowany Chiron, w którego lewym górnym polu znajduje się herb Świętego Jacka, głównego patrona archidiecezji katowickiej, w prawym dolnym – orzeł śląski, natomiast w otoku widnieje napis: „Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach”.

Artykuł 3.

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach posiada osobowość prawną w rozumieniu kan. 238 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego oraz osobowość prawną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1169).

Artykuł 4.

Seminarium rządzi się przepisami Kodeksu prawa kanonicznego, zarządzeniami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, uchwałami polskich synodów plenarnych, przepisami prawa diecezjalnego (w tym: przepisami synodalnymi archidiecezji katowickiej) oraz postanowieniami niniejszego statutu, nadanego mu przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego w myśl kan. 239 § 3 i 259 Kodeksu prawa kanonicznego.

Artykuł 5.

Naczelny nadzór i kierownictwo nad nauką i karnością w Seminarium sprawuje Kongregacja do spraw Duchowieństwa (por. Ministrorum Constitutio, motu proprio Benedykta XVI z dnia 16 stycznia 2013 roku), do której wysyła się sprawozdania o stanie Seminarium, według przepisanego przez Stolicę Apostolską wzoru.

Artykuł 6.

Władzę zwierzchnią nad Seminarium sprawuje każdorazowy Arcybiskup Metropolita Katowicki (por. kan. 259 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego), który:

1. powołuje Seminarium do istnienia i rozwiązuje je;

2. nadaje mu statut i dokonuje w nim zmian na wniosek rektora Seminarium lub z własnej inicjatywy;

3. powołuje i odwołuje rektora Seminarium i innych przełożonych oraz wykładowców;

4. powołuje oraz odwołuje członków Rady Ekonomicznej Seminarium oraz jej przewodniczącego;

5. udziela zgody na zbycie i obciążenie majątku zgodnie z przepisami księgi V Kodeksu prawa kanonicznego „Dobra doczesne Kościoła”, zwłaszcza kan. 1281 § 1, 1292 § 1;

6. rozpatruje roczne sprawozdanie rektora Seminarium z działalności i stanu finansów Seminarium;

7. rozpatruje opinię Rady Ekonomicznej z oceny sprawozdania finansowego i z bilansu Seminarium za rok ubiegły;

8. decyduje o przeznaczeniu majątku Seminarium w przypadku jego rozwiązania.

Artykuł 7.

Rektor, inni przełożeni oraz wykładowcy Seminarium składają przy objęciu stanowiska wobec Arcybiskupa Metropolity Katowickiego lub jego delegata wyznanie wiary (por. kan. 833 nr 6 Kodeksu prawa kanonicznego).

Artykuł 8.

Seminarium jako wspólnota przełożonych i alumnów jest cząstką Kościoła katowickiego – zachowując swoją specyfikę, współuczestniczy ona w życiu tego Kościoła. Centrum całego życia seminaryjnego jest codzienne sprawowanie Eucharystii.

Artykuł 9.

§ 1.   Formacja duchowa alumnów Seminarium opiera się na fundamencie spotkania z Chrystusem w modlitwie i sakramentach oraz jest pogłębiana poprzez zajęcia i ćwiczenia duchowe.

§ 2.   Zasadniczą formację intelektualną alumni Seminarium odbywają w ramach studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zasady współpracy pomiędzy Seminarium a rzeczonym Wydziałem Teologicznym reguluje umowa zawarta w dniu 19 września 2001 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

§ 3.   Rektor Seminarium ma prawo do poszerzenia zakresu formacji intelektualnej alumnów w ramach formacji przedseminaryjnej lub uzupełniającej w stosunku do formacji zdobywanej na Wydziale Teologicznym.

Rozdział II. Zarząd i inni formatorzy Seminarium

Artykuł 10.

§ 1.   Arcybiskup Metropolita Katowicki mianuje spośród prezbiterów archidiecezji katowickiej, posiadających odpowiednią dojrzałość osobową, wiedzę i zdolności pedagogiczne, członków Zarządu Seminarium w uznanej przez siebie liczbie.

§ 2.   W skład Zarządu wchodzą: rektor, prefekci, ojcowie duchowni i ekonom.

Artykuł 11.

W procesie formacji alumnów Zarząd Seminarium współpracuje z wykładowcami, prezbiterami pełniącymi posługę duszpasterską oraz innymi osobami mogącymi przysłużyć się należytemu przygotowaniu alumnów.

Artykuł 12.

§ 1.   Zarząd Seminarium spotyka się na cotygodniowych zebraniach pod przewodnictwem rektora i omawia bieżące sprawy wychowawcze.

§ 2.   Członkowie Zarządu Seminarium koncelebrują msze święte w kaplicy seminaryjnej i uczestniczą codziennie we wspólnej modlitwie.

Artykuł 13.

§ 1.   Członkowie Zarządu Seminarium powinni być całkowicie do dyspozycji alumnów, stąd zajęcia poza Seminarium winni ograniczyć do minimum.

§ 2.   Członkowie Zarządu Seminarium mieszkają w budynku Seminarium i zachowują rezydencję.

Rektor

Artykuł 14.

§ 1. Rektor kieruje całokształtem prac Seminarium, powierzając wykonanie poszczególnych zadań kompetentnym osobom, reprezentuje także Seminarium na zewnątrz.

§ 2.   Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Seminarium uprawniony jest rektor, zgodnie z przepisami księgi V Kodeksu prawa kanonicznego „Dobra doczesne Kościoła”, zwłaszcza kan. 1281 § 1, 1292 § 1.

§ 3.   Wykaz aktów nadzwyczajnego zarządu w odniesieniu do Seminarium określa zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

Artykuł 15.         

§ 1.   Wszystkie osoby przebywające na terenie Seminarium winny stosować się do poleceń rektora – każda w zakresie jej właściwym.

§ 2.   Rektor jest dla alumnów instancją odwoławczą od poleceń wszystkich innych przełożonych.

Artykuł 16.

Do uprawnień i obowiązków rektora należy w szczególności:

1. przyjmowanie kandydatów do Seminarium w granicach uprawnień otrzymanych od Arcybiskupa Metropolity Katowickiego;

2. kwalifikowanie oraz przedstawianie Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu kandydatów do posług i święceń przy ścisłym przestrzeganiu Kodeksu prawa kanonicznego, zarządzeń Stolicy Apostolskiej i Arcybiskupa Metropolity Katowickiego w powyższym zakresie;

3. podejmowanie decyzji o usunięciu z Seminarium alumnów lub ich urlopowaniu – zawsze za wiedzą Arcybiskupa Metropolity Katowickiego;

4. nadzór nad formacją intelektualną alumnów prowadzoną w ramach formacji przedseminaryjnej lub uzupełniającej w stosunku do zdobywanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (por. kan. 261 § 1 i 2 Kodeksu prawa kanonicznego);

5. zwoływanie i przewodniczenie obradom Zarządu Seminarium;

6. składanie na bieżąco Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu ustnych sprawozdań ze wszystkich ważniejszych spraw dotyczących Seminarium;

7. składanie Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu po zakończeniu roku formacyjnego (w terminie do 1 października) pisemnego sprawozdania o stanie osobowym, naukowym, wychowawczym i gospodarczym Seminarium;

8. informowanie w sposób i w czasie określonym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego prezbiterium Kościoła katowickiego o działalności Seminarium.

Artykuł 17.

§ 1.   Rektor posiada uprawnienia proboszcza w stosunku do wszystkich osób mieszkających na terenie Seminarium.

§ 2.   Oprócz głównej kaplicy seminaryjnej rektorowi podlegają również wszystkie inne kaplice znajdujące się na terenie Seminarium.

§ 3.   Rektorowi nie wolno spowiadać alumnów, chyba że w poszczególnych wypadkach i tylko wówczas, gdy z ważnych i pilnych powodów sami go o to proszą (por. kan. 985 Kodeksu prawa kanonicznego).

§ 4.   Osoby konsekrowane mieszkające na terenie Seminarium nie podlegają jurysdykcji rektora w tym wszystkim, co regulowane jest właściwym prawem własnym instytutu życia konsekrowanego, którego są członkami.

Artykuł 18.

§ 1.   Rektor czuwa nad wszystkimi wymiarami formacji alumnów (por. kan. 261 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego). Na początku roku formacyjnego rektor wyjaśnia alumnom regulamin seminaryjny.

§ 2.   Rektor ma obowiązek odbyć co najmniej raz w roku z każdym z alumnów rozmowę celem szczerego i wyczerpującego omówienia z nim wszystkich spraw dotyczących jego formacji. Ponadto rektor pozostaje do dyspozycji alumnów w określonym czasie.

Artykuł 19.

Do obowiązków rektora należy wygłaszanie konferencji wychowawczych dla alumnów.

Artykuł 20.

Rektor zleca alumnom pełnienie różnych funkcji we wspólnocie Seminarium.

Artykuł 21.

§ 1.   Pod kierownictwem i opieką rektora znajduje się kancelaria Seminarium z właściwymi jej księgami i aktami.

§ 2.   Rektor przechowuje pieczęć seminaryjną i wystawia urzędowe poświadczenia w sprawach seminaryjnych.

§ 3.   Akta alumnów, którzy ukończyli formację w Seminarium i otrzymali święcenia prezbiteratu, rektor przekazuje do Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Katowicach, dołączając do nich świadectwo charakteryzujące uzdolnienia każdego alumna do poszczególnych rodzajów posługi duszpasterskiej.

Ekonom i Rada Ekonomiczna Seminarium

Artykuł 22.

Ekonomowi zostaje powierzona troska o sprawy finansowe i gospodarcze Seminarium. Swój urząd wykonuje pod kierownictwem rektora, który jest głównym zarządcą całego majątku Seminarium.

Artykuł 23.

Do zadań i obowiązków ekonoma należy w szczególności:

1. nadzór bezpośredni nad majątkiem i finansami Seminarium;

2. prowadzenie kasy seminaryjnej;

3. budowa i remont budynków należących do Seminarium oraz nadzór nad ich stanem wewnętrznym, urządzeniem i konserwacją;

4. przygotowanie budżetu Seminarium i pisemnych sprawozdań z jego wykonania po upływie okresu rozliczeniowego;

5. przyjmowanie i zwalnianie w porozumieniu z rektorem pracowników Seminarium oraz sprawowanie opieki duszpasterskiej nad nimi.

Artykuł 24.

Projekt budżetu i pisemne sprawozdanie z jego wykonania ekonom przedstawia i uzgadnia najpierw z rektorem, a następnie podpisane przez siebie i przez rektora przedkłada Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu.

Artykuł 25.

Bieżące wydatki zwyczajne, przewidziane w budżecie ekonom pokrywa z funduszy Seminarium samodzielnie, co do wydatków nadzwyczajnych powinien uzyskać zgodę rektora.

Artykuł 26.

Ekonom na bieżąco składa rektorowi ustne sprawozdania ze stanu finansowego i gospodarczego Seminarium.

Artykuł 27.

Podmiotem wspomagającym i kontrolującym działania ekonoma w zakresie spraw finansowych i gospodarczych jest Rada Ekonomiczna Seminarium.

Artykuł 28.

§ 1.   Rada Ekonomiczna składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego na pięcioletnią kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków rady ekonomicznej. Członkowie Rady Ekonomicznej mogą być odwołani w trakcie kadencji.

§ 2.   Spośród osób powołanych do Rady Ekonomicznej Arcybiskup Metropolita Katowicki wyznacza jej przewodniczącego.

§ 3.   Członkowie rady ekonomicznej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

Artykuł 29.

§ 1.   Zadaniem Rady Ekonomicznej jest:

1. kontrolowanie majątku, ksiąg rachunkowych, ocennianie sprawozdania finansowego pod kątem zgodności z księgami rachunkowymi i stanem faktycznym oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu Seminarium za rok ubiegły;

2. przedstawianie do aprobaty Arcybiskupa Metropolity Katowickiego oceny sprawozdania finansowego i bilansu Seminarium za rok ubiegły do końca maja roku po nim następującego;

3. inspirowanie oraz zgłaszanie ekonomowi nowych działań w zakresie spraw finansowych i gospodarczych;

4. zbieranie się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.

§ 2.   Członkowie Rady Ekonomicznej mogą w każdym czasie żądać od rektora i ekonoma udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień o stanie spraw finansowych i gospodarczych Seminarium, jak również okazania im dokumentów w siedzibie Seminarium.

§ 3.   Zasady działania Rady Ekonomicznej określa Statut Rady Ekonomicznej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Prefekt

Artykuł 30.

Prefekt jest pomocnikiem rektora w sprawach dotyczących formacji alumnów.

Artykuł 31.

Prefekt, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z rektorem, udziela zwolnień od zachowania przepisów regulaminu seminaryjnego.

Ojciec duchowny

Artykuł 32.

Ojciec duchowny pomaga alumnom w rozwoju ich relacji z Bogiem i bliźnimi. Szczególną jego troską powinno być uczenie alumnów modlitwy i owocnego przyjmowania sakramentów.

Artykuł 33.

§ 1.   Ojciec duchowny powinien być obecny na modlitwach wspólnych i innych ćwiczeniach ascetycznych alumnów.

§ 2.   Ojciec duchowny cyklicznie wygłasza konferencję dla alumnów.

§ 3.   Ojciec duchowny raz na miesiąc – w przewidzianym w rocznym harmonogramie terminie – przeprowadza dzień skupienia dla alumnów lub, za wiedzą Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, zaprasza innego prezbitera/biskupa do jego przeprowadzenia.

§ 4.   Ojciec duchowny osobiście prowadzi rekolekcje przed święceniami. Rekolekcje przed rozpoczęciem roku akademickiego i w Wielkim Poście prowadzi rekolekcjonista zaproszony w porozumieniu z Arcybiskupem Metropolitą Katowickim.

Artykuł 34.

Ojciec duchowny powinien być do stałej dyspozycji alumnów, by im umożliwić stały kontakt, rozmowę lub spowiedź. Dlatego też każdego dnia, w ustalonych z góry godzinach spowiada alumnów w kaplicy lub w innym odpowiednim do tego miejscu.

Artykuł 35.

Ojciec duchowny powinien służyć alumnom kierownictwem duchowym.

Artykuł 36.

Ojciec duchowny pełni swoje obowiązki z zachowaniem jak największej dyskrecji. W tym celu w Seminarium nie pełni żadnego innego urzędu, który by go stawiał wobec alumnów jako przełożonego in foro externo. Nie wypowiada też nigdy na forum zewnętrznym swojego zdania w sprawie dopuszczania alumnów do święceń lub udzielania im rady odejścia z Seminarium (por. kan. 240 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego).

Artykuł 37.

Ojciec duchowny nie może przyjmować żadnych obowiązków poza Seminarium bez pozwolenia Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

Wykładowcy

Artykuł 38.

§ 1.   Pracownicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzący zajęcia dydaktyczne dla alumnów, są odpowiedzialni za formację intelektualną alumnów (według wskazań Ratio studiorum) oraz wspierają ich formację ludzką. Dlatego obowiązkiem pracowników Wydziału Teologicznego jest ścisła współpraca z Zarządem Seminarium.

§ 2.   Inkardynowani do archidiecezji prezbiterzy prowadzący zajęcia dydaktyczne z alumnami wyrażają – na prośbę Rektora – opinię co do ich zdatności do przyjęcia święceń.

§ 3.   Rektor czuwa nad jakością programu studiów i zajęć dydaktycznych, w których uczestniczą alumni (w tym także nad zdatnością poszczególnych wykładowców do pracy z alumnami), i przekazuje stosowne uwagi władzom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Psychologowie

Artykuł 39.

§ 1.   Każdy psycholog[1] wybrany do współpracy przez rektora Seminarium:

1. jest wierzącym i praktykującym katolikiem;

2. respektuje chrześcijańską antropologię;

3. cieszy się autorytetem w środowisku psychologów;

4. uznaje pomocniczy charakter narzędzi psychologicznych w procesie formacji do kapłaństwa.

§ 2.   Diagnozy na poszczególnych etapach procesu formacji (badania testowe i profil osobowościowy) powinny być wykonywane przez różnych psychologów/zespół psychologów w celu weryfikacji uzyskanych wyników.

§ 3.   Wyniki testów powinny być przekazywane poszczególnym alumnom w trakcie rozmowy wyjaśniającej z psychologiem, a ich opis – rektorowi Seminarium.

§ 4.   Psychologowie wspierają proces formacji seminaryjnej oraz współpracują z ojcami duchownymi jako doradcy, ściśle przestrzegając zasady poufności. Oznacza to między innymi, że w odniesieniu do ewentualnych informacji przekazanych przez psychologa, pomocnych ojcu duchownemu w jego pracy z alumnem, ojciec duchowny jest zobowiązany zachować ścisłą tajemnicę.

§ 5.   Alumni, którzy tego potrzebują, powinni mieć zapewnione indywidualne wsparcie psychologiczne.

Rozdział III. Spowiednicy alumnów

Artykuł 40.

Arcybiskup Metropolita Katowicki na wniosek rektora uzgodniony z ojcem duchownym powołuje na czas nieokreślony spowiedników alumnów (por. kan. 240 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego), zwanych dalej „spowiednikami zwyczajnymi”.

Artykuł 41.

Spowiednicy zwyczajni nie mogą być wyznaczeni spośród przełożonych seminaryjnych ani spośród wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne dla alumnów.

Artykuł 42.

§ 1.   Spowiednicy zwyczajni posługują w Seminarium zwykle raz na tydzień w uzgodnionym z rektorem i ojcem duchownym dniu i godzinie.

§ 2.   Z pomocy spowiednika nadzwyczajnego (to znaczy na wniosek zainteresowanego alumna, po konsultacji z ojcem duchownym, na ściśle określonych warunkach poproszonego o tę posługę prezbitera nienależącego do grona spowiedników zwyczajnych) alumni mogą korzystać w dowolnej porze pod warunkiem, że nie narusza to regulaminu seminaryjnego.

§ 3.   Jeśli ciężko chory alumn poprosi o przywołanie spowiednika nadzwyczajnego, przełożony ma obowiązek uczynić zadość jego prośbie, nie pytając o powód.

Artykuł 43.

Spowiednikom nie wolno przekazywać informacji o alumnach przełożonym seminaryjnym ani brać udziału w posiedzeniach Zarządu Seminarium, na których omawia się ocenę moralną ich penitentów.

Rozdział IV. Alumni Seminarium

Zasady ogólne

Artykuł 44.

W przyjmowaniu alumnów do Seminarium należy kierować się ściśle przepisami obowiązującego prawa kościelnego. Warunki przyjęcia, sposób rekrutacji i wymagane dokumenty określa rektor Seminarium w odrębnym zarządzeniu.

Artykuł 45.

Obowiązki i prawa alumnów określają szczegółowo Zasady życia seminaryjnego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (regulamin seminaryjny) zatwierdzone przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego. Alumni są zobowiązani znać te zasady i ściśle ich przestrzegać.

Artykuł 46.

W trosce rektora o dobro Seminarium alumni uczestniczą poprzez radę klerycką (por. kan. 239 § 3 Kodeksu prawa kanonicznego).

Okres propedeutyczny

Artykuł 47.

Okres propedeutyczny jest, według wskazań Soboru Watykańskiego II, integralną częścią formacji do prezbiteratu (por. Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”, nr 14).

Artykuł 48.

Czas trwania okresu propedeutycznego, miejsce, w którym się on odbywa, oraz cele tego okresu określa Arcybiskup Metropolita Katowicki w odrębnym zarządzeniu.

Posługi i święcenia

Artykuł 49.

Alumni przyjmują strój duchowny w trakcie III roku formacji seminaryjnej.

Artykuł 50.

Posługi i święcenia alumnów mają miejsce w następujących terminach:

-     lektorat – w połowie III roku formacji;

-     akolitat – w trakcie IV roku formacji (przed Bożym Narodzeniem);

-     admissio – na początku V roku formacji;

-     diakonat – po I semestrze V roku formacji;

-     prezbiterat – po VI roku formacji i odbytym stażu duszpasterskim (w maju).

Artykuł 51.

Przed posługami lub święceniami kandydaci składają na ręce rektora adresowane do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego podanie o ustanowienie w posłudze lub o udzielenie święceń.

Artykuł 52.

Każdy alumn winien zakończyć studia teologiczne uzyskaniem magisterium z teologii.

Artykuł 53.

Akolici IV roku odbywają w wyznaczonych parafiach staż pastoralny połączony z praktykami katechetycznymi.

Artykuł 54.

Diakoni przed święceniami prezbiteratu odbywają staż duszpasterski w parafiach.

Urlop rektorski i usunięcie z Seminarium

Artykuł 55.

Urlopu rektorskiego udziela rektor z własnej inicjatywy, na wniosek alumna lub Zarządu Seminarium.

Artykuł 56.

Przebywający na urlopie rektorskim alumn mieszka w miejscu uzgodnionym z rektorem.

Artykuł 57.

§ 1.   W czasie trwania urlopu rektorskiego alumnowi zaleca się podjęcie pracy zarobkowej lub świadczenie wolontariatu.

§ 2.   Wymóg ten nie dotyczy urlopu zdrowotnego lub skierowania na terapię.

§ 3.   W czasie urlopu rektorskiego nie zezwala się na podejmowanie pracy na rzecz parafii w charakterze pracownika kościelnego lub katechety.

Artykuł 58.

W czasie trwania urlopu rektorskiego alumn jest zobowiązany do stałego kontaktu z ojcem duchownym oraz przełożonym wskazanym przez rektora.

Artykuł 59.

Usunięci z Seminarium ze skutkiem natychmiastowym winni być alumni, którzy uchybili dobrym obyczajom lub wierze (por. kan. 1371 Kodeksu prawa kanonicznego). Ponadto przyczyną usunięcia alumna z Seminarium może być:

1. występek kwalifikowany przeciw karności;

2. wyraźny brak zintegrowanej osobowości;

3. brak koniecznej wiedzy;

4. brak postępu w rozwoju duchowym i intelektualnym;

5. niezdolność do życia wspólnego i zachowanie odbiegające od norm przyjętych w seminaryjnym życiu;

6. skrajne nieprzestrzeganie regulaminu seminaryjnego;

7. nieposłuszeństwo przełożonym.

Artykuł 60.

W przypadku zaistnienia okoliczności przemawiających za usunięciem alumna z Seminarium zawiadamia się o tym proboszcza jego parafii, podając przyczyny takiej decyzji. Zawsze jednak należy mieć na względzie poszanowanie prawa alumna do dobrego imienia oraz dobro Kościoła.

Rozdział V: Majątek i dochody Seminarium

Artykuł 61.

Seminarium przysługuje prawo posiadania, nabywania, zbywania i zarządzania swym majątkiem ruchomym i nieruchomym, jak również występowania przed władzami kościelnymi i państwowymi, w tym sądami i osobami trzecimi, dla reprezentacji i ochrony swoich praw i interesów.

Artykuł 62.

Troska o utrzymanie Seminarium spoczywa na wszystkich duchownych, alumnach i wiernych archidiecezji katowickiej.

Artykuł 63.

§ 1.   Majątek Seminarium stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz prawa majątkowe nabyte przez Seminarium w trakcie jego działalności.

§ 2.   Zarząd majątkiem Seminarium dokonuje się w myśl przepisów prawa kanonicznego, zarządzeń Arcybiskupa Metropolity Katowickiego i postanowień synodalnych archidiecezji katowickiej oraz odpowiednich przepisów prawa polskiego.

Artykuł 64.

§ 1.   Na dochody Seminarium składają się:

1. ofiary pieniężne i w naturze;

2. darowizny, spadki, zapisy;

3. dochody z imprez i zbiórek;

4. dotacje i subwencje przekazywane na zasadach obowiązujących ogół podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych;

5. dochody ze środków finansowych, z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;

6. inne wpływy i dochody.

§ 2.   Dochody, o których mowa w par. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Seminarium.

Artykuł 65.

W przypadku powołania Seminarium do dziedziczenia rektor może złożyć albo oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, albo oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza może zaś złożyć tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Artykuł 66.

Majątek Seminarium może być zbywany lub obciążany pod warunkiem, że uzyskane w ten sposób sumy będą przeznaczone na działalność statutową Seminarium lub odpowiednio lokowane.

Artykuł 67.

Alumni opłacają czesne w ratach miesięcznych. Wysokość czesnego ustala Arcybiskup Metropolita Katowicki w porozumieniu z rektorem.

Artykuł 68.

Żadna inna kościelna osoba prawna, zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zobowiązania Seminarium.

Biblioteka seminaryjna

Artykuł 69.

Na mocy art. 5 umowy z dnia 19 września 2001 roku, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, część księgozbioru biblioteki seminaryjnej przeznaczona jest do wyłącznego użytku Seminarium. Pozostała część księgozbioru tejże biblioteki, zgodnie z postanowieniami rzeczonej umowy, użyczona została Bibliotece Teologicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w celach związanych z jego działalnością.

Artykuł 70.

Postanowienia przytoczonej wyżej umowy dotyczące użyczenia części księgozbioru biblioteki seminaryjnej Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obowiązują do czasu wygaśnięcia tej umowy.

Artykuł 71.

Część zasobów biblioteki seminaryjnej przeznaczona do wyłącznego użytku Seminarium stanowi odrębny księgozbiór i rządzi się regulaminem zatwierdzonym przez rektora Seminarium.

Rozdział VI. Przepisy końcowe

Artykuł 72.

31 grudnia 2016 roku traci moc dotychczasowy statut Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Artykuł 73.

Niniejszy statut obowiązuje od 1 stycznia 2017.


[1]          Por. Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Zasady korzystania z dorobku psychologii w procesie przyjmowania kandydatów i ich formacji do kapłaństwa (2008).

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD