Status katechety stałego w archidiecezji katowickiej

Sebastian

2017-01-31

1. Niniejszy Status katechety stałego w archidiecezji katowickiej (zwany dalej: „Statusem”) określa wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego (zwanego dalej „Arcybiskupem”) zakres praw i obowiązków prezbiterów pracujących w archidiecezji katowickiej (zwanej dalej: „Archidiecezją”) i pełniących funkcję katechety stałego (zwanego również: „prefektem”) w szkołach i innych placówkach oświatowych leżących na terenie archidiecezji – poza tymi prawami i obowiązkami, które wynikają z obowiązujących aktów prawa państwowego[1] oraz statutu i regulaminu danej szkoły.

2. W trosce o dobry poziom katechizacji młodzieży Arcybiskup Metropolita Katowicki mianuje katechetów stałych – prefektów szkół średnich. O stanowisko katechety stałego może także starać się sam prezbiter zainteresowany pełnieniem tej funkcji. Prefektem powinien zostać prezbiter będący nauczycielem dyplomowanym (lub w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego), posiadający sprawdzone kompetencje do pracy katechetycznej z młodzieżą.

3. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach dokonuje oceny pracy kandydata na prefekta, uwzględniając również opinię proboszcza parafii, w której kandydat pełni posługę duszpasterską, i opinię dyrektora szkoły, w której dotychczas jest zatrudniony. Wskazane jest ponadto zasięgnięcie opinii u proboszcza parafii, do której kandydat na prefekta ma zostać skierowany.

4. Na stanowisko katechety stałego mianuje Arcybiskup na pięć lat (z możliwością przedłużenia na kolejne pięcioletnie okresy).

5. Prefekt powinien wypełniać obowiązki dydaktyczne w wymiarze przynajmniej etatu nauczyciela określonego w prawie oświatowym.

6. Prefekt jest duszpasterzem uczniów i nauczycieli szkoły, w której pełni swoją funkcję. Do jego obowiązków należy organizowanie rekolekcji szkolnych, pielgrzymek i innych form działalności religijno-wychowawczej. W zakresie organizacji duszpasterstwa nauczycieli i katechetów współpracuje z proboszczem i archidiecezjalnym duszpasterzem nauczycieli.

7. Prefekt we współpracy z doradcą metodycznym koordynuje pracę zespołu katechizujących w tej samej jednostce oświatowej, zaś w kontaktach z dyrekcją szkoły i proboszczem parafii reprezentuje ich we wszystkich sprawach związanych z nauczaniem religii.

8. Prefektowi przysługuje mieszkanie na probostwie parafii, do której należy szkoła bądź – dla słusznej przyczyny – innej, wskazanej dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego. W porozumieniu z proboszczem miejsca zamieszkania może włączyć się w pracę duszpasterską na parafii, tak jednak, by nie kolidowała ona z jego obowiązkami jako prefekta. Szczegóły dotyczące obowiązków parafialnych prefekta, zasad jego partycypacji w kosztach utrzymania na probostwie i innych kwestii powinny zostać zawarte w pisemnej umowie pomiędzy proboszczem a prefektem, której kopię należy przekazać do Wydziału Katechetycznego.

9. Prefekt ma prawo do jednego dnia wolnego w tygodniu oraz do miesięcznego urlopu w okresie wakacyjnym. W pozostałym czasie wolnym od zajęć szkolnych organizuje obozy i kolonie dla swoich uczniów, bierze udział w samokształceniu i rekolekcjach kapłańskich oraz pomaga w parafii. Jeżeli podejmuje stałe obowiązki duszpasterskie w parafii, terminy swoich wyjazdów ustala z proboszczem.

10. Prefekt jest zobowiązany do ustawicznego kształcenia się w dziedzinach służących jego posłudze duszpastersko-katechetycznej. Uczestniczy obowiązkowo w spotkaniach stałych katechetów organizowanych przez Wydział Katechetyczny i współpracuje z archidiecezjalnym duszpasterzem młodzieży.

11. Prefekt składa w Wydziale Katechetycznym w terminie do 30 września sprawozdanie ze swej działalności w minionym roku szkolnym. Sprawozdanie to winno zawierać informację o podejmowanych pracach szkolnych i duszpasterskich, trudnościach pedagogicznych, a także o planach dotyczących podnoszenia własnych kwalifikacji.

12. Wydział Katechetyczny może wnioskować do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego o odwołanie prefekta na podstawie negatywnej oceny wyników jego pracy dokonanej przez wizytatora katechetycznego lub dyrektora szkoły.


[1]          Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach (Dz. U. nr 36, poz. 155, z późn. zm.).

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD