Status prezbitera emeryta i prezbitera rencisty w archidiecezji katowickiej

Sebastian

2017-01-31

Kierując się zasadami sprawiedliwości i ewangeliczną miłością w stosunku do prezbiterów archidiecezji katowickiej, którzy są zaawansowani w latach lub ze względu na stan zdrowia nie mogą pełnić urzędów kościelnych, uwzględniając również konieczność dostosowania przepisów prawa diecezjalnego do aktualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej, postanawiam, aby odtąd obowiązywały następujące normy, określające status prezbitera emeryta i prezbitera rencisty w archidiecezji katowickiej.

I. Przejście w stan spoczynku

§1

Emerytem w rozumieniu niniejszego dekretu jest prezbiter, który przestał pełnić urząd kościelny w związku z osiągnięciem wyznaczonego wieku (kan. 184-186, kan. 538 § 3 Kodeksu prawa kanonicznego).

§2

1. Osiągnięcie wieku emerytalnego w archidiecezji katowickiej następuje wraz z ukończeniem sześćdziesiątego siódmego roku życia, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 20.

2. Prezbiter, który w danym roku kalendarzowym kończy sześćdziesiąty siódmy rok życia, winien najpóźniej do końca kwietnia złożyć w formie pisemnej rezygnację z pełnionego urzędu.

3. Prezbiter może w szczególnych okolicznościach prosić o przeniesienie na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

4. Arcybiskup Metropolita Katowicki, po rozważeniu wszystkich okoliczności, decyduje o przyjęciu rezygnacji lub jej odłożeniu.

§3

1. Rencistą w rozumieniu niniejszego dekretu jest prezbiter, który przed osiągnięciem wieku emerytalnego utracił zdolność do pełnienia urzędu kościelnego z racji złego stanu zdrowia, niepełnosprawności i tak dalej.

2. Przeniesienie na rentę ze względu na stan zdrowia następuje zwykle na prośbę zainteresowanego prezbitera po złożeniu, jeśli to możliwe, pisemnej rezygnacji z pełnionego urzędu.

3. Arcybiskup Metropolita Katowicki, po rozważeniu wszystkich okoliczności, decyduje o przyjęciu złożonej przez prezbitera rezygnacji lub o jej odłożeniu.

II. Relacje z prezbiterami emerytami i prezbiterami rencistami

§4

Uroczyste podziękowanie za pełnioną w parafii posługę prezbitera emeryta lub rencisty organizuje dziekan wraz z prezbiterami dekanatu i wiernymi. W innych przypadkach podziękowanie organizuje instytucja kościelna, w której prezbiter emeryt lub rencista ostatnio pełnił posługę.

§5

Prezbiter przechodzący w stan spoczynku winien zaktualizować swój testament i złożyć go w kancelarii kurii.

§6

1. Prezbiterzy emeryci i prezbiterzy renciści mają szczególne prawo do opieki ze strony Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, który chętnie korzysta z ich doświadczenia, spotykając się z nimi zwłaszcza z okazji świąt, osobistych jubileuszy oraz odwiedzając ich w czasie choroby w miejscu zamieszkania lub w szpitalu.

2. Arcybiskup Metropolita Katowicki pełni to zadanie osobiście lub przez swojego delegata do spraw księży emerytów i chorych.

§7

1. W dekanatach szczególna troska o prezbiterów emerytów i prezbiterów rencistów spoczywa na wicedziekanach, którzy na bieżąco zaradzają ich potrzebom, ewentualnie informują o zaistniałych sytuacjach delegata do spraw księży emerytów i chorych.

2. Dekanalni ojcowie duchowni powinni przykładem własnym i słowem uwrażliwiać współbraci, by odwiedzali prezbiterów emerytów i rencistów przebywających na terenie dekanatu oraz by włączali ich w modlitewne intencje diecezji, wiążąc coraz głębiej z rodziną kapłańską i diecezjalną.

§8

1. Troska o prezbiterów emerytów i rencistów spoczywa również na wszystkich prezbiterach, którzy z prezbiterami emerytami i rencistami powinni podtrzymywać braterskie kontakty, zapraszać ich na uroczystości diecezjalne, parafialne i osobiste, jak również korzystać z ich doświadczenia i pomocy w posłudze duszpasterskiej.

2. Zachęca się prezbiterów, aby w miarę możliwości przekazywali prezbiterom emerytom i prezbiterom rencistom intencje mszalne, a duszpasterzy parafialnych – aby zapraszali ich do pomocy duszpasterskiej. Każdy prezbiter emeryt i prezbiter rencista jest zobowiązany do prowadzenia księgi intencji mszalnych (w dowolnej formie).

3. Przedmiotem troski powinna być pomoc duchowa, a gdy zaistnieje potrzeba – dopilnowanie, aby ciężko chory prezbiter uporządkował sprawy materialne i zabezpieczył odprawienie intencji mszalnych.

§9

Prezbiter emeryt i prezbiter rencista biorą dalej udział w życiu archidiecezji katowickiej, wspierając, w miarę swoich możliwości, jej pracę duszpasterską.

§10

Prezbiter emeryt i prezbiter rencista w miarę swoich sił spieszą z posługą duszpasterską w tych dziedzinach, w których mogą jeszcze owocnie działać. Niech służą zwłaszcza jako spowiednicy i kierownicy duchowi wobec wiernych świeckich, a także wobec współbraci w kapłaństwie. Posługi duszpasterskie w parafii wykonują zawsze w porozumieniu z proboszczem miejsca.

§11

Prezbiter emeryt i prezbiter rencista winni uważać za uprzywilejowane następujące okazje do udziału w życiu wspólnoty kościelnej: mszę krzyżma i mszę wieczerzy Pańskiej w katedrze, wizytację biskupią, obchody odpustowe, spotkania dekanalne, dni skupienia i spotkania formacyjne dla duchowieństwa.

§12

Prezbiter emeryt i prezbiter rencista nie mogą ingerować w zarządzanie parafią lub dekanatem, w którym zamieszkują lub w którym służą pomocą duszpasterską.

§13

1. Jeżeli zachodzi konieczność, prezbiter chory lub w podeszłym wieku sprawuje ofiarę eucharystyczną w miejscu zamieszkania, korzystając z odnośnych zezwoleń (por. kan. 930 Kodeksu prawa kanonicznego).

2. W razie konieczności prezbiter chory lub w podeszłym wieku przedstawia Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu prośbę o dyspensę od sprawowania liturgii godzin.

§14

Przedstawiciel prezbiterów emerytów lub rencistów wchodzi w skład Rady Kapłańskiej.

III. Utrzymanie prezbitera emeryta lub rencisty

§15

1. Prezbiter emeryt lub rencista może zamieszkać:

a. we wskazanej przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego parafii jako miejscu posługi duszpasterskiej;

b. w innym – zaproponowanym przez siebie i zaaprobowanym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego – miejscu (w tej sytuacji prezbiter emeryt lub rencista musi podać aktualny adres zamieszkania oraz numer telefonu, on też wtedy pokrywa koszty zamieszkania i wyżywienia);

c. w Domu Świętego Józefa w Katowicach.

2. W pomieszczeniach kościelnych nie może mieszkać, bez wyraźnej pisemnej zgody Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, nikt poza prezbiterem emerytem lub rencistą.

3. W sytuacji wymagającej szczególnej troski – kiedy opieki prezbiterowi emerytowanemu lub renciście nie można zapewnić w aktualnym miejscu zamieszkania –przenosi się go do Domu Świętego Józefa w Katowicach lub do innej specjalistycznej placówki.

§16

1. Podstawą utrzymania prezbitera emeryta i prezbitera rencisty są nabyte przez nich świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (emerytura, renta, inne świadczenia).

2. Na dodatkowe źródła utrzymania prezbitera emeryta i prezbitera rencisty składają się między innymi ofiary mszalne i ofiary składane z okazji pełnienia posług duszpasterskich.

3. Dla prezbiterów, którzy poprzez wpłaty składek tworzyli Fundusz Kapłańskiej Pomocy Bratniej Prezbiterów Archidiecezji Katowickiej, dodatkową pomocą są świadczenia pochodzące z tego Funduszu.

4. Innym prezbiterom Fundusz Kapłańskiej Pomocy Bratniej może udzielić pomocy ex misericordia w miarę posiadanych środków.

§17

Warunki bytowe prezbitera emeryta lub rencisty określają następujące dokumenty:

a. Statut Funduszu Kapłańskiej Pomocy Bratniej Prezbiterów Archidiecezji Katowickiej;

b. Statut i Regulamin Domu Świętego Józefa w Katowicach – w przypadku zamieszkania w tymże Domu;

c. umowa z proboszczem (zaaprobowana przez ordynariusza miejsca) – w razie zamieszkania w pomieszczeniach parafialnych;

d. umowa z zarządcą nieruchomości kościelnej (zaaprobowana przez ordynariusza miejsca) – w razie zamieszkania w innych pomieszczeniach kościelnych.

§18

Prezbiter emeryt i prezbiter rencista mają prawo do nieodpłatnego otrzymywania Kalendarza Liturgicznego i Schematyzmu.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD