Regulamin pracy organistów w archidiecezji katowickiej

Sebastian

2017-01-31

WSTĘP

Zasady ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy stanowi podstawę do harmonijnego ułożenia relacji między proboszczem parafii, administratorem, rektorem lub kustoszem kościoła jako pracodawcą a organistą jako wykonawcą zleconej pracy.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o proboszczu parafii lub rektorze kościoła, należy przez to rozumieć także administratora parafii lub kustosza kościoła.

§ 3. Regulamin uwzględnia przepisy prawa kanonicznego, prawa pracy oraz konkordatu ratyfikowanego w 1998 roku, regulującego stosunki między Kościołem a państwem, a także normy ogólne dotyczące muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce, wypracowane przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych.

§ 4. Organem doradczym dla Arcybiskupa Metropolity Katowickiego w sprawach dotyczących muzyki kościelnej na terenie archidiecezji jest Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej, działająca zgodnie z zasadami statutu tejże Komisji.

Artykuł 1

Status organisty

§ 1. Organista jest pracownikiem kościelnym od chwili podpisania umowy o pracę z pracodawcą.

§ 2. Praca organisty ujmowana jest w kategoriach społeczno-prawnych. Winna być sprawiedliwie wynagradzana, zgodnie z obowiązującym prawem pracy i wskazaniami niniejszego regulaminu.

§ 3. Aktualny status prawny organisty zatrudnionego w parafii (umowa o pracę, zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, ewentualnie zajmowane mieszkanie służbowe) winien być każdorazowo przedmiotem wizytacji kanonicznej (por. Artykuł 10, § 5 niniejszego regulaminu).

Artykuł 2

Kwalifikacje zawodowe i kategorie stanowisk organistowskich

§ 1. Od kandydata na organistę w parafiach archidiecezji katowickiej wymagane są następujące kwalifikacje:

1. odpowiednie wykształcenie muzyczne;

2. znajomość przepisów o muzyce kościelnej i liturgii;

3. przykładne życie religijne według zasad wiary katolickiej.

§ 2. Stanowisko organisty klasyfikowane jest według trzech kategorii:

1. kategoria I – wyższe wykształcenie muzyczne (dyplom magisterski) oraz dyplom muzyka kościelnego;

2. kategoria II – średnie wykształcenie muzyczne oraz dyplom muzyka kościelnego lub licencjat muzyki kościelnej na akademii muzycznej;

3. kategoria III – dyplom ukończenia Studium Organistowskiego.

§ 3. We wszystkich przypadkach spornych o przyporządkowaniu do danej kategorii decyduje Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej.

§ 4. Organiści, którzy nie posiadają wymaganego wykształcenia muzyczno-liturgicznego, a rozpoczynają pracę, zobowiązani są do niezwłocznego uzupełnienia swoich kwalifikacji. Mogą oni tymczasowo pełnić swoją funkcję przez okres nauki w Studium Organistowskim (nie dłużej niż cztery lata).

Artykuł 3

Zatrudnienie organisty

§ 1. Organista jest przyjmowany i zwalniany przez proboszcza parafii lub rektora kościoła zgodnie z zasadami Kodeksu pracy i niniejszego regulaminu.

§ 2. Kandydat na organistę zobowiązany jest do przedstawienia proboszczowi parafii lub rektorowi kościoła następujących dokumentów:

1. życiorysu i podania o pracę;

2. świadectwa chrztu;

3. świadectwa zawarcia ślubu kościelnego (o ile żyje w związku małżeńskim);

4. świadectwa wykształcenia ogólnego i muzycznego;

5. świadectwa kwalifikacyjnego muzyka kościelnego wydanego przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Sakralnej (jeśli nie posiada dokumentu określonego w punkcie 4 niniejszego paragrafu);

6. świadectwa moralności od proboszcza miejsca zamieszkania;

7. opinii od ostatniego pracodawcy (jeżeli był zatrudniony w innej parafii);

8. aktualnego badania lekarskiego uprawniającego do podjęcia pracy na stanowisku organisty.

§ 3. Do umowy dołączone są następujące dokumenty podpisane przez organistę, czyli zaakceptowane przez niego co do treści:

1. zakres obowiązków;

2. niniejszy regulamin;

3. podstawowe zasady użytkowania i konserwacji organów (Aneks II).

Artykuł 4

Umowa o pracę i inne rodzaje umów

§ 1. Kandydat na organistę obejmuje stanowisko organisty w parafii po podpisaniu umowy i złożeniu jej do wiadomości Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej. Umowa może mieć jedną z niżej podanych form:

1. umowa o pracę etatową (pełny etat, pół etatu, jedna czwarta etatu, jedna ósma etatu i tak dalej);

2. umowa-zlecenie;

3. umowa z osobą prowadząca działalność gospodarczą.

§ 2. W archidiecezji katowickiej pełny etat powinien obejmować następujące zajęcia organisty:

1. trzydzieści godzin tygodniowo (30 h) – czas grania podczas mszy świętej i nabożeństw; przerwa pomiędzy poszczególnymi liturgiami i nabożeństwami (w tym udział w ślubach i pogrzebach) krótsza niż jedna godzina nie przerywa ciągłości pracy (tygodniową liczbę godzin oblicza się dzieląc roczną liczbę ślubów i pogrzebów przez liczbę tygodni);

2. trzy godziny tygodniowo (3 h) na przygotowanie liturgii;

3. trzy godziny tygodniowo (3 h) na dokształcanie własne (ćwiczenie na organach, przygotowanie nowej literatury organowej);

4. cztery godziny tygodniowo (4 h) na prowadzenie scholi, chóru, psałterzystów, zespołu instrumentalnego.

§ 3. W parafiach takich jak katedra i ważne ośrodki posługi duszpasterskiej (na przykład bazyliki mniejsze, sanktuaria) organista powinien być zatrudniony na umowę o pracę, chyba że sam wybierze inną formę zatrudnienia.

Artykuł 5

Obowiązki organisty i jego relacje z duszpasterzami

§ 1. Organista winien być kompetentnym muzykiem, przygotowanym należycie do wykonywania zadań wynikających z pełnionej funkcji w określonej społeczności parafialnej. W wypełnianiu obowiązków powinien być rzetelny, sumienny i punktualny. Na nim (wraz z proboszczem parafii lub rektorem kościoła) spoczywa współodpowiedzialność za właściwe przygotowanie liturgii (szczególnie niedzielnej), za śpiew kościelny i poziom muzyki wykonywanej podczas obrzędów liturgicznych i innych nabożeństw. Organista powinien również pełnić funkcję animatora życia muzycznego parafii poprzez przygotowywanie i organizację (koordynację) różnych form muzycznej aktywności parafii (koncerty muzyki religijnej, recitale organowe i tym podobne). Poprzez odpowiednie przygotowanie zawodowe organista powinien realizować zadania związane z kształtowaniem i rozwojem kultury muzycznej parafian. Zadania te powinien realizować poprzez stałą pracę nad własnym warsztatem muzycznym i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych (wzbogacanie repertuaru utworów organowych, utrzymywanie odpowiedniego poziomu gry, ćwiczenie na organach, poznawanie i wprowadzanie nowych pieśni religijnych i śpiewów liturgicznych).

§ 2. Organista powinien być człowiekiem wierzącym, praktykującym katolikiem, odznaczającym się wysoką kulturą osobistą, uprzejmością i taktem w kontaktach z wiernymi – zwłaszcza w trakcie załatwiania spraw związanych z jego funkcją. Nie może należeć do organizacji działających sprzecznie z wartościami chrześcijańskimi.

§ 3. Relacje organisty i duszpasterzy winny być oparte na poszanowaniu wzajemnych kompetencji. Organista winien proboszczowi parafii lub rektorowi kościoła okazywać szacunek, lojalność wynikającą ze stosunku pracy, ten zaś jest zobowiązany do poszanowania pracownika, uznania jego fachowości, uwrażliwienia na jego sytuację rodzinną czy osobistą, wspierania jego inicjatyw muzycznych służących dobru parafian, a w razie potrzeby udzielania mu wsparcia i pomocy. Wobec organisty i jego rodziny proboszcz pełni rolę duszpasterza. Takimi samymi cechami powinny się odznaczać relacje między organistą a innymi prezbiterami (wikariuszem, emerytem, rezydentem i tak dalej).

§ 4. Każdy organista zobowiązany jest do formacji – zarówno duchowej, jak i merytorycznej. Duszpasterz powinien umożliwić organiście udział w rekolekcjach, dniach skupienia oraz w sesjach szkoleniowych organizowanych przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Sakralnej lub w kursach organizowanych przez inne jednostki edukacyjne (na przykład przez akademie muzyczne czy Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych), a także w wyjazdach z chórem parafialnym, scholą i tym podobne. Organiście przysługuje zwrot wszystkich kosztów związanych z wyjazdami służbowymi (na przykład na wyżej wymienione rekolekcje lub dni skupienia). Wyjazdów tych nie należy wliczać w przysługujące organiście dni wolne.

§ 5. W przypadku wyjazdu służbowego organista wskazuje swojego zastępcę, natomiast w przypadku choroby organisty o zastępstwo stara się pracodawca.

§ 6. Do szczegółowych obowiązków organisty należy:

1. towarzyszenie na organach w śpiewie wiernych oraz prowadzenie śpiewu (gdy nie ma kantora) podczas obrzędów liturgicznych i innych nabożeństw zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi;

2. poprawne wykonywanie wartościowej literatury organowej podczas liturgii i poza nią zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3. prowadzenie chóru lub scholi liturgicznej (gdy nie ma dyrygenta) przy poparciu i akceptacji proboszcza parafii lub rektora kościoła; proboszcz lub rektor powinien z funduszy kościelnych pokryć koszty materiałów nutowych i innych niezbędnych pomocy oraz przeznaczyć na spotkania prowadzonych zespołów odpowiedni lokal, a także instrument (takiemu zespołowi, który jest de facto grupą apostolską, należy zapewnić poza tym opiekę duszpasterską);

4. współodpowiedzialność za przygotowanie liturgii niedzielnej mszy świętej (por. §1), a także innych szczególnych liturgii (na przykład w trakcie bierzmowania, wizytacji kanonicznej);

5. nauczanie wiernych śpiewu w kościele w czasie i sposobie ustalonym z proboszczem parafii lub rektorem kościoła (i w porozumieniu z kantorem);

6. przygotowanie psałterzystów do liturgii (gdy nie ma kantora);

7. poszerzanie wiedzy o muzyce i liturgii, uczestnictwo w koncertach;

8. doskonalenie swoich umiejętności technicznych i poszerzanie repertuaru muzyki organowej;

9. dbanie o stan techniczny organów w zakresie nienaruszającym kompetencji organmistrza, a w razie potrzeby zgłaszanie proboszczowi parafii lub rektorowi kościoła konieczności przeprowadzenia prac związanych ze strojeniem lub przeglądem technicznym instrumentu (patrz Aneks 2); w każdej parafii powinien być założony „zeszyt uwag”, w którym organista wpisuje na bieżąco wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania organów oraz wykonanych przy nich prac, korekt, strojeń a także rodzaju pojawiających się usterek – pozwoli to na skuteczną ochronę i pielęgnację instrumentu, a organmistrzowi ułatwi określenie zakresu i rodzaju prac serwisowych; w „zeszycie uwag” powinno się także wpisywać uwagi dotyczące osób grających na organach oraz uwagi zgłaszane przez te osoby (zastępstwa, organiści-goście, artyści grający w ramach koncertów i tym podobne);

10. sporządzenie i aktualizowanie na bieżąco wykazu pieśni śpiewanych przez wiernych w parafii (także przygotowanie tekstów pieśni w wersji elektronicznej, przygotowanie i obsługa rzutnika i tym podobne);

11. dbałość o parafialne muzykalia (wspólnie z innymi muzykami pracującymi w parafii) – w tym śpiewniki, zbiory nutowe oraz inne niż organy instrumenty będące własnością parafii (na przykład fisharmonia, instrument elektroniczny czy pianino do prób z chórem, instrumenty parafialnej orkiestry czy zespołu młodzieżowego);

12. zachowanie w należytym stanie stołu gry organów, wnętrza instrumentu oraz jego otoczenia (dbałość o jego czystość, zamykanie organów, czyszczenie klawiatury i podłogi pod klawiaturą pedałową – ta ostatnia czynność może się odbywać z pomocą organmistrza, o ile potrzebny jest do tego demontaż); w trosce o czystość stołu gry i otoczenia organów organista powinien zmieniać obuwie do gry;

13. osobiste spełnianie swoich obowiązków – z wyjątkiem okresu uprawnionego urlopu i absencji usprawiedliwionej chorobą względnie innymi ważnymi okolicznościami (dni skupienia, rekolekcje, wydarzenia losowe i tym podobne);

14. stała dbałość o swoją formację duchową i muzyczno-liturgiczną, branie udziału w różnych formach dokształcania organizowanych przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Sakralnej oraz inne powołane do tego instytucje (na przykład szkoły muzyczne, akademie muzyczne i inne organizacje naukowe);

15. obowiązkowe uczestnictwo raz w roku przynajmniej w jednym ze spotkań formacyjnych przygotowanych przez duszpasterstwo organistów (dni skupienia, rekolekcje), a raz na trzy lata – udział w rekolekcjach (por. Artykuł 5, § 4 niniejszego regulaminu).

§ 7. Szczegółowy zakres obowiązków uzgadniany jest zawsze z proboszczem parafii lub rektorem kościoła w zależności od wymiaru czasu pracy, potrzeb parafii i możliwości organisty.

Artykuł 6

Wynagrodzenie organisty i inne świadczenia

§ 1. Należy dążyć do zatrudniania jednego organisty, z możliwością korzystania z pomocy innego organisty (zastępcy).

§ 2. Rozkład czasu pracy ustala indywidualnie pracodawca z organistą (por. Artykuł 4, § 2 niniejszego regulaminu).

§ 3. Przy ustalaniu wysokości płacy należy uwzględnić wykształcenie muzyczne organisty, jego kwalifikacje, rzeczywiste umiejętności, znajomość liturgii, staż pracy i wymiar czasu poświęconego jej wykonywaniu. Uwzględnić należy również tak zwaną wysługę lat zgodnie z zasadami Kodeksu pracy.

§ 4. Potrącanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ubezpieczeniowych zależy od formy zatrudnienia i jest regulowane przepisami państwowymi.

§ 5. Kiedy organista obchodzi jubileusz dwudziestopięciolecia i pięćdziesięciolecia pracy organistowskiej pracodawca informuje o tym wiernych i Archidiecezjalną Komisję Muzyki Sakralnej. W przypadku pięćdziesięciolecia pracy organistowskiej zaleca się ponadto, aby pracodawca zwrócił się za pośrednictwem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej do metropolity z prośbą o przyznanie jubilatowi odznaczenia kościelnego (papieskiego lub diecezjalnego).

§ 6. W wypadku śmierci organisty zaleca się, aby pracodawca partycypował w kosztach jego pochówku.

Artykuł 7

Prawo do urlopu i wypoczynku

§ 1. Organista ma prawo do urlopu i wypoczynku zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Czas urlopu nie powinien kolidować z ważnymi wydarzeniami w życiu wspólnoty parafialnej (odpustem, wizytacją kanoniczną, uroczystościami). Organista powinien pomóc proboszczowi parafii w znalezieniu na ten czas odpowiedniego zastępcy, którego opłaca się z kasy parafialnej.

§ 2. Organistę w jego obowiązkach może zastępować inna osoba o porównywalnych kwalifikacjach, jeśli proboszcz parafii lub rektor kościoła wyrazi na to zgodę. Jednakże ewentualny brak zgody na zastępstwo powinien być uzasadniony ważnym powodem.

Artykuł 8

Ubezpieczenie i emerytura

§ 1. Każdy organista zatrudniony w parafii musi być ubezpieczony według obowiązujących przepisów prawa państwowego.

§ 2. Wiek emerytalny organisty wyznaczają przepisy prawa państwowego.

Artykuł 9

Rozwiązanie stosunku służbowego

§ 1. Zasady rozwiązania umowy o pracę pomiędzy organistą a proboszczem parafii lub rektorem kościoła regulują przepisy Kodeksu pracy.

Artykuł 10

Postanowienia końcowe

§ 1. Niniejszy regulamin wraz z aneksami wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.

§ 2. W stosunku do organistów niespełniających warunków zatrudnienia wymaganych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy przejściowe. Dotyczą one w pierwszym rzędzie:

1. wykształcenia i posiadanych kwalifikacji;

2. formy zatrudnienia;

3. wysokości wynagradzania.

§ 3. Proboszcz parafii lub rektor kościoła zobowiązany jest wręczyć organiście tekst regulaminu, drugi egzemplarz regulaminu winien znajdować się w kancelarii parafialnej z potwierdzoną podpisem organisty adnotacją o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu.

§ 4. Proboszczowie parafii lub rektorzy kościołów zobowiązani są, w terminie jednego roku od momentu zatwierdzenia Regulaminu organistów archidiecezji katowickiej przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego, do uporządkowania kwestii zatrudnienia organistów w swoich parafiach w myśl przepisów zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 5. Sprawdzenie stanu technicznego organów w parafii, a także okresowa ocena pracy, postawy i umiejętności organisty odbywa się przed wizytacją kanoniczną. Wizytację organisty i sprawdzenie stanu organów oraz ocenę poziomu śpiewu w parafii przeprowadza powołany przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego archidiecezjalny wizytator organów i organistów (względnie wskazane przez niego osoby), który z wizytacji sporządza odpowiedni protokół.

ANEKS I

UMOWA O PRACĘ

Zawarta w dniu _____________________________________________

data zawarcia umowy

pomiędzy parafią rzymskokatolicką (rektoratem)

 

nazwa i adres parafii /rektoratu/

a Panem/Panią

 

imię, nazwisko i adres

     Parafia (rektorat) zatrudnia Pana (Panią) na

 

czas próbny, czas określony (podać okres trwania umowy), czas nieokreślony

w wymiarze _______________________________________________

 wymiar etatu np. pełny, ½, ¼

i powierza obowiązki organisty w parafii / kościele.

    

Termin rozpoczęcia pracy ustala się na dzień _____________

W czasie trwania umowy o pracę będzie Pan(i) otrzymywał(a) wynagrodzenia w wysokości:

1. Płaca zasadnicza (brutto) ____________________________

2. Dodatki (np. premia)  _______________________________

W załączniku:

Szczegółowy zakres obowiązków organisty (ustalony między organistą a proboszczem / rektorem)

 

podpis organisty                         podpis proboszcza / rektora

okrągła pieczęć

parafii / kościoła

 

 

ANEKS II

Podstawowe zasady użytkowania i konserwacji organów

Sobór Watykański II stwierdza: „W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” (Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, nr 120). Organy stanowią dobro o wielkiej wartości i to nie tylko materialnej, ale i kulturowej. Z tego też powodu mają być otoczone wielką troską i prawidłowo eksploatowane.

1. Zgodnie z powyższy, a także w myśl nr 28 Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II: „Organy powinny znajdować się we wszystkich kościołach w Polsce. Tak zwane organy elektronowe dopuszcza się do użytku jako instrument tymczasowy”. Natomiast zupełnie niedopuszczalną praktyką jest stosowanie tak zwanego „organisty automatycznego”, ponieważ muzyka w czasie liturgii powinna być wykonywana na żywo (por. nr 30 wyżej cytowanej instrukcji).

2. Do grania na organach powinna być dopuszczona tylko ta osoba, która posiada przynajmniej podstawowe przygotowanie do gry na tym instrumencie.

3. Organista jest odpowiedzialny za stan techniczny organów w parafii. Rządca kościoła powinien zapewnić odpowiednie środki finansowe na strojenie, przeglądy i remonty instrumentu. Organista powinien prowadzić stałą obserwację stanu organów, wpisywać do „zeszytu uwag” wszelkie uwagi i zgłaszać potrzeby sprowadzenia organmistrza proboszczowi. Szafa organów powinna być zamknięta na klucz, a dostęp do jej wnętrza może mieć tylko organista i organmistrz.

4. Częsta gra na instrumencie w normalnych warunkach nie szkodzi mu, wręcz przeciwnie – powoduje jego wentylację i zachowuje jego pełną sprawność. Wskazane jest, by instrument był uruchamiany codziennie, by „poruszyć” wszystkie jego klawisze i głosy.

5. Po skończonej grze zawsze należy sprawdzić, czy zostały wyłączone: dmuchawa, rejestry i wyłączniki oraz światło. Żaluzję należy pozostawić zawsze otwartą.

6. Jeśli instrument eksploatowany jest w sprzyjających warunkach klimatycznych, jego gruntowne strojenie powinno dokonywać się średnio co cztery lub pięć lat, natomiast generalny przegląd/remont – co dwadzieścia lat lub w wypadku, kiedy stan instrumentu nie pozwala na prawidłowe granie. Strojenie głosów języczkowych powinno dokonywać się co najmniej dwa razy w roku i może je wykonać sam organista, jeśli został wcześniej przeszkolony przez wykwalifikowanego organmistrza. Niedopuszczalne jest użytkowanie organów rozstrojonych.

7. Prace remontowe przy organach powierzać należy jedynie odpowiedzialnym fachowcom, tylko organmistrzom będącym w porozumieniu z Archidiecezjalną Komisją Muzyki Kościelnej (podkomisja do spraw organistowskich). Przed każdym remontem organów powinna zostać wykonana ekspertyza i powinien zostać określony na piśmie zakres prac. W wypadku organów wpisanych do rejestru zabytków proboszcz powinien dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich. Wybór organmistrza powinien zostać zatwierdzony przez rzeczoznawcę kurialnego oraz przez konserwatora. Prace powinny być prowadzone w oparciu o umowę z organmistrzem, w której określone są terminy oraz kosztorys, z wyszczególnieniem form i terminów płatności. Po wykonaniu remontu powinien się odbyć komisyjny odbiór organów, zakończony spisaniem protokołu.

8. Główny wpływ na odpowiednie warunki klimatyczne w świątyni mają temperatura i wilgotność. Optymalne warunki zachodzą wówczas, gdy są one niezmienne i wynoszą: temperatura – od piętnastu do osiemnastu stopni Celsjusza, natomiast wilgotność – w granicach od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu procent.

9. W każdych organach powinien być zainstalowany termometr i higrometr. Temperatura powietrza w okresie grzewczym w ciągu tygodnia powinna wynosić nie mniej niż osiem stopni Celsjusza, a w czasie nabożeństwa nie więcej niż piętnaście stopni Celsjusza. Bardzo ważne, by zmiana między niską a wysoką temperaturą, czyli nagrzewanie i wychładzanie kościoła nie odbywało się szybciej niż dwa stopnie Celsjusza na godzinę.

10. W okresie grzewczym należy częściej niż zwykle kontrolować wilgotność powietrza. Podwyższona wilgotność powietrza jest mniej szkodliwa niż wilgotność za niska. Nie wolno dopuścić, by spadła ona poniżej czterdziestu pięciu procent. W takim przypadku należy umieścić w instrumencie, w bezpiecznym miejscu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, naczynie o dużej powierzchni lustra wody, by zapobiec jego rozeschnięciu.

11. Należy chronić instrument przed zakurzeniem oraz dbać o jego czystość. Sprzątanie chóru powinno się odbywać na mokro. Należy też zadbać o to, by w przypadku zamiatania kościoła nigdy nie czynić tego w kierunku organów. Osadzający się kurz na labiach piszczałek powoduje ich szybsze rozstrojenie.

12. Konieczna jest troska o czystość i porządek przy stole gry oraz we wnętrzu szafy organowej. Czyszczenia wewnątrz szafy nie należy dokonywać za często, gdyż wiąże się to z usuwaniem piszczałek – czyszczenie to powinno się dokonać przy generalnym przeglądzie. W szafie organów nie należy przechowywać przedmiotów nienależących do organów.

13. Wymagana jest prawidłowa konserwacja silnika oraz instalacji elektrycznej – należy uzupełniać olej w dmuchawach (szczególnie starszego typu) i mieć w zapasie bezpieczniki o właściwej mocy.

14. W czasie prac remontowych w kościele zwrócić należy szczególną uwagę na zabezpieczenie organów przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. W przypadku malowania lub jakichkolwiek prac renowacyjnych we wnętrzu kościoła organy winny być zabezpieczone szczelnie folią. Te prace winny być wykonane w konsultacji z organmistrzem.

15. Bezzwłocznie należy usuwać drobne usterki, natomiast żadnych uszkodzeń nie należy naprawiać prowizorycznie.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD