Regulamin wyborów do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej

Sebastian

2017-01-31

1. Prawo wybierania przedstawicieli do Rady Kapłańskiej przysługuje:

a. wszystkim kapłanom archidiecezji katowickiej;

b. kapłanom należącym do instytutów życia konsekrowanego lub stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy pełnią w parafiach archidiecezji katowickiej obowiązki powierzone dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego lub wikariusza generalnego.

2. Wybory do Rady Kapłańskiej wśród kapłanów diecezjalnych pracujących w duszpasterstwie poprzedzone są w dekanatach wyborami elektorów, którzy stają się równocześnie kandydatami do Rady Kapłańskiej. Wybory elektorów odbywają się według następujących zasad:

a. z dekanatu liczącego do piętnastu kapłanów wybiera się jednego elektora – proboszcza;

b. z dekanatu liczącego od szesnastu do dwudziestu pięciu kapłanów wybiera się dwóch elektorów – proboszcza i wikariusza;

c. z dekanatu liczącego więcej niż dwudziestu pięciu kapłanów wybiera się czterech elektorów – dwóch proboszczów i dwóch wikariuszy;

d. wybory kapłanów elektorów przeprowadza w dekanacie dziekan, w czym pomagają mu dwaj skrutatorzy wybrani spośród księży dekanatu;

e. wybory są tajne, a wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów;

f. jeśli kilku kapłanów otrzyma równą liczbę głosów, przeprowadza się ponowny wybór elektora spośród nich;

g. natychmiast po przeprowadzeniu wyborów dziekan powiadamia na piśmie o ich wynikach kanclerza kurii, podając imię i nazwisko elektora oraz ilość otrzymanych przez niego głosów;

h. protokół z wynikami wyborów w dekanacie podpisują także kapłani skrutatorzy.

3. Wybór pozostałych przedstawicieli do Rady Kapłańskiej:

a. kapłani – członkowie instytutów życia konsekrowanego lub stowarzyszeń życia apostolskiego, posługujący w archidiecezji na podstawie dekretu Arcybiskupa Metropolity Katowickiego lub wikariusza generalnego w duszpasterstwie parafialnym, wybierają na specjalnym zebraniu ze swego grona dwóch przedstawicieli – proboszcza i wikariusza;

b. kapłani emeryci wybierają korespondencyjnie ze swego grona jednego członka Rady – każdy z nich otrzymuje dokładny spis kapłanów emerytów, z którego na przesłanej i opieczętowanej przez kancelarię kurii karcie wypisuje nazwisko i imię kandydata, a następnie odsyła ją w zamkniętej kopercie do kanclerza kurii.

4. W wyznaczonym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego terminie i miejscu wybrani w dekanatach kapłani elektorzy gromadzą się, aby dokonać spośród siebie wyboru osiemnastu członków Rady Kapłańskiej:

a. zebranie wyborcze prowadzi ordynariusz miejsca;

b. kapłani elektorzy wybierają spośród siebie sekretarza i dwóch skrutatorów, którzy będą obliczali głosy;

c. kapłani elektorzy wybierają członków Rady Kapłańskiej z własnego grona, a mianowicie na osiemnastu członków Rady Kapłańskiej, których mają wybrać elektorzy, elektorzy proboszczowie wybierają dziesięciu proboszczów, zaś elektorzy wikariusze – ośmiu wikariuszy;

d. po zakończeniu wyborów sekretarz wraz ze skrutatorami sporządza protokół z wynikami wyborów i wręcza go obecnemu na zebraniu wyborczym ordynariuszowi miejsca.

5. Wszelkie wątpliwości w wyborach do Rady rozstrzyga Arcybiskup Metropolita Katowicki. 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD