Wskazania dotyczące organizacji wielkopostnych rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży

Sebastian

2017-01-31

1. Wielkopostne rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży organizuje parafia, na terenie której znajduje się szkoła.

2. Uwzględniając obiektywne trudności związane z organizacją rekolekcji szkolnych, należy okazać wszelką pomoc kapłanom – zwłaszcza wikariuszom – podejmującym posługę ich prowadzenia.

3. Koordynatorem odpowiedzialnym za przygotowanie rekolekcji jest proboszcz parafii. Winien on odpowiednio wcześniej spotkać się z parafialnym zespołem katechetycznym w celu uzgodnienia tematyki i programu rekolekcji. Warto rozważyć możliwość prowadzenia rekolekcji przez tworzone w tym celu zespoły rekolekcyjne.

4. Ze względu na organizację pracy szkoły o terminie rekolekcji należy poinformować dyrekcje placówek oświatowych przed sierpniową konferencją rady pedagogicznej.

5. Przy planowaniu rekolekcji należy brać pod uwagę cały okres Wielkiego Postu – nie powinno się urządzać rekolekcji szkolnych w Wielkim Tygodniu.

6. Terminy rekolekcji winny być tak uzgodnione w dekanacie, by możliwa była wzajemna pomoc kapłanów, przede wszystkim podczas celebracji sakramentu pokuty i pojednania.

7. Należy zadbać o dobrą informację o rekolekcjach szkolnych (gabloty i gazetki parafialne, ogłoszenia duszpasterskie, strona internetowa lub media społecznościowe parafii, a za zgodą dyrekcji szkoły – gabloty szkoły i jej strona internetowa lub profile społecznościowe).

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Przy całkowicie wolnych dniach od nauki szkolnej należy zaplanować rekolekcje o rozbudowanym programie, dzieląc go na część liturgiczną (w kościele) i duszpastersko-wychowawczą (przede wszystkim w szkole lub w innych obiektach). W przypadku wszelkich form łączenia rekolekcji z zajęciami szkolnymi należy powiadomić Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

9. Dla lepszego przeżycia rekolekcji warto rozważyć możliwość ich organizacji także w innych miejscach – takich jak sanktuaria archidiecezjalne czy miejsca pielgrzymkowe. W tej sytuacji należy zachować obowiązujące przepisy dotyczące organizowania wycieczek szkolnych.

10. Rekolekcje dla dzieci szkół podstawowych należy organizować co najmniej w dwóch grupach: dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz dla pozostałych uczniów. Dla młodzieży klas maturalnych zaleca się organizowanie rekolekcji zamkniętych w ciągu całego roku szkolnego we współpracy z duszpasterstwem młodzieży archidiecezji katowickiej.

11. W czasie lekcji religii poprzedzających rekolekcje należy wyjaśnić cel i znaczenie rekolekcji.

12. Rekolekcje szkolne są okazją do przybliżenia uczniom piękna i znaczenia liturgii. Z tego względu w sposób szczególny należy zatroszczyć się o dobre przygotowanie liturgii oraz o włączenie w celebracje uczestników rekolekcji (por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, nr 14)

13. Nieodzownym elementem rekolekcji szkolnych jest nabożeństwo pokutne poprzedzające celebrację sakramentu pokuty i pojednania, na którą należy przewidzieć wystarczającą ilość czasu.

14. Koszty organizacji rekolekcji szkolnych pokrywa parafia, na terenie której znajduje się szkoła. W przypadku, gdy na terenie parafii znajduje się większa liczba szkół, w kosztach organizacji rekolekcji uczestniczą proporcjonalnie inne parafie.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD