Wskazania dotyczące sporządzania testamentów prezbiterów

Sebastian

2017-01-31

1. Sprawę sporządzenia testamentu regulują przepisy zawarte w art. 941–955 Kodeksu cywilnego. Polskie prawo cywilne zasadniczo przewiduje dwie formy sporządzania testamentu zwykłego: testament własnoręczny i testament notarialny. Testament własnoręczny powinien być w całości spisany własnoręcznie i podpisany przez spadkodawcę, a także zaopatrzony w dokładną datę, miejsce sporządzenia i własnoręczny podpis.

2. Testament może zawierać:

a)  powołanie do spadku jednej lub kilku osób;

b)  zapisy (zobowiązanie spadkobiercy do przekazania konkretnego przedmiotu należącego do spadku osobie wskazanej przez spadkodawcę w testamencie) zwykłe (jak we wzorze poniżej) albo windykacyjne (te – z uwagi na charakter – wyłącznie w formie aktu notarialnego);

c)  polecenia (zobowiązanie spadkobiercy do działania lub zaniechania niepowodujące powstania stosunku obligacyjnego);

d)  wydziedziczenie – pozbawienie prawa do zachowku.

3. W przypadku powołania w testamencie więcej niż jednego spadkobiercy cały majątek przypada tym spadkobiercom w odpowiedniej części. Majątek spadkowy powinien zostać podzielony przez spadkobierców według ich uznania. W testamencie (poza zapisem lub poleceniem) nie należy wyraźnie przeznaczać określonych przedmiotów spadku, gdyż udział w spadku będzie wówczas zależał od wartości zapisanych przedmiotów. W takim przypadku w postępowaniu sądowym konieczna byłaby wycena danego przedmiotu – także przez biegłych sądowych, co wiązałoby się z trudnościami i dużymi kosztami.

4. Odwołanie aktualnego testamentu może nastąpić przez:

a)  jego wyraźne odwołanie (na przykład: mój testament z dnia xx odwołuję – albo czynię nieważnym, albo odwołuję wszystkie moje wcześniejsze testamenty), również zniszczenie;

b)  dokonanie istotnych zmian w testamencie;

c)  sporządzenie nowego testamentu o innej treści (ważne jest wtedy wpisanie daty).

5. Testament należy umieścić w kopercie zamkniętej, zatytułowanej:

„W tej kopercie znajduje się mój testament”

Podpis:      _______________________________________________

Miejsce i data:          ________________________________________

i zdeponować w kancelarii kurii metropolitalnej.

6. Zmiana zamieszkania lub objęcie innej placówki nie powoduje konieczności zmiany testamentu.

ANEKS 1

Wzór testamentu własnoręcznego

data

Ja, niżej podpisany ksiądz ____________, będący w pełni władz umysłowych i wolny od przymusu z czyjejkolwiek strony, powołuję do całego spadku, jaki po mnie pozostanie ____________ _____________________ (imię i nazwisko spadkobiercy [można wpisać pokrewieństwo] wraz z datą urodzenia).

W przypadku gdyby osoba ta (wyżej wymieniony spadkobierca) nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą, powołuję do całego spadku, jaki po mnie pozostanie (imię i nazwisko, data urodzenia, ewentualnie pokrewieństwo).

Ponadto niniejszym testamentem zobowiązuję spadkobiercę do wykonania następujących zapisów:________________________________________ _____________________________________________________________ (na przykład przeniesienia na księdza NN własności moich książek, szat liturgicznych i tym podobne, w terminie do trzech miesięcy od daty mojej śmierci, a mojej siostrze NN mebli, obrazów i tym podobne). 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD