Wskazania dotyczące szkół katolickich w archidiecezji katowickiej

Sebastian

2017-01-31

1. Znajdująca się na terenie archidiecezji katowickiej placówka oświatowa, która chce uzyskać status szkoły lub przedszkola katolickiego (por. kan. 803 Kodeksu prawa kanonicznego), zwraca się o jego nadanie do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, jeśli spełnia następujące warunki:

a. w statucie szkoły znajduje się zapis o jej katolickim charakterze wyznaniowym;

b. program wychowawczy szkoły oparty jest na nauczaniu Kościoła katolickiego i realizowany z uwzględnieniem roku liturgicznego;

c. statut i program wychowawczy szkoły zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach;

d. kadrę pedagogiczną tworzą osoby akceptujące nauczanie Kościoła katolickiego w sprawach wiary i moralności oraz realizowany w szkole program wychowawczy;

e. rodzice lub opiekunowie prawni przy zapisywaniu dziecka do szkoły podpisują deklarację akceptującą statut i program wychowawczy szkoły;

f. uczestnictwo dziecka we wszystkich zajęciach edukacyjnych określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramowych planach nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz w nauczaniu religii rzymskokatolickiej jest obowiązkowe.

2. Społeczność szkolna szkoły katolickiej współpracuje z parafią, na której terenie znajduje się szkoła.

3. Organ prowadzący szkołę katolicką współpracuje z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

4. Każda szkoła katolicka należy do Rady Szkół Katolickich[1] i uczestniczy w szkoleniach, kursach oraz innych spotkaniach formacyjnych organizowanych przez tę Radę.

5. W czasie wizytacji kanonicznej parafii, na terenie której znajduje się szkoła, organ prowadzący zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z działalności szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu wychowawczego.

6. Przyjmowanie przez szkołę katolicką patronów – świętych, błogosławionych, osób duchownych bądź konsekrowanych Kościoła katolickiego – odbywa się po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.


[1]          Por. Wytyczne Konferencji Episkopatu dla szkół katolickich w Polsce, z dnia 2 grudnia 1994, IV,4.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD