Wskazania dotyczące zmian we wpisach do ksiąg parafialnych

Sebastian

2017-01-31

Do obowiązków proboszcza należy czuwanie nad tym, by księgi parafialne były właściwie prowadzone. Przypomina się, że w księgach parafialnych nie mo­gą być nanoszone żadne poprawki – za wyjątkiem ewentualnych błędów wpisu. Dotyczy to także księgi ochrzczonych. W księdze tej w rubryce „Uwagi” odnotowuje się przyjęcie sakramentu bierzmowania oraz wszystko, co ma związek ze stanem kanonicznym wiernych (kan. 535 Kodeksu prawa kanonicznego), także jeśli wynika to z wydarzeń prawnych cywilnych.

W przypadku zmiany na przykład nazwiska czy imienia nie wolno dokonywać zmian wpisu, podobnie w przypadku adnotacji dokonanej na chrzcie. Należy jedynie w „Uwagach” napisać, że taka zmiana została dokonana w aktach cywilnych, notując nazwę dokumentu, jego numer i datę.

To samo dotyczy osób, które poddały się zabiegowi tak zwanej „zmiany płci” i uzyskały potwierdzenie dokonanych zmian anatomicznych oraz zmian w zapisie danych personalnych, wywołujących określone skutki cywilne. Status wiernego związany ze skutkami cywilnymi jego tożsamości anagraficznej (zmiana danych personalnych) nie zmienia jego tożsamości kanonicznej – męskiej lub żeńskiej – określonej w momencie narodzin, dlatego w księdze ochrzczonych, gdzie określona jest płeć ochrzczonej osoby, nie może być wprowadzona jakakol­wiek zmiana będąca konsekwencją operacyjnej „zmiany płci”. W księdze ochrzczonych w rubryce „Uwagi” należy zrobić notatkę o orzeczeniu sądowym, zapisując datę i numer orzeczenia kompetentnego sądu cywilnego lub też doku­mentu wydanego przez urząd stanu cywilnego. Wspomnianą dokumentację na­leży przechowywać w kancelarii parafialnej.

Świadectwo chrztu wystawia się według wpisu w księdze ochrzczonych, podając w „Uwagach” informację o zmianach dokonanych w aktach cywilnych.

Również w przypadku adopcji dokonanej po chrzcie nie zmienia się zapisu danych. W oparciu o orzeczenie sądu cywilnego lub dokumentu wydanego przez urząd stanu cywilnego w księdze ochrzczonych w rubryce „Uwagi” należy zro­bić notatkę o adopcji, zapisać imiona i nazwiska rodziców prawnych oraz wpisać datę i numer dokumentu. W tym przypadku na świadectwie chrztu wymaganym do przyjęcia kolejnych sakramentów należy podać nazwisko i imiona po adopcji i dane personalne tylko rodziców prawnych (według zapisu w „Uwagach” księgi ochrzczonych) i wyraźnie zaznaczyć, dla którego sakramentu zostaje ono wydane, na przykład. „Do ślubu kościelnego”. Nie czyni się wtedy wzmianki o adopcji. W „Skorowidzu” księgi ochrzczonych należy zrobić dodatkowy zapis według danych po adopcji.

Poprawienia błędnego zapisu należy dokonać na podstawie dokumentu po­twierdzającego właściwe dane. Na świadectwie chrztu podaje się poprawiony wpis, bez informacji o dokonanej korekcie.

Na dokonanie zapisów informujących o zmianach danych personalnych w aktach cywilnych i na poprawienie błędnego wpisu nie jest wymagana zgoda kurii metropolitalnej, do której należy się zwracać w przypadku wątpliwości. 

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD