Regulamin Funduszu Stypendialnego imienia Błogosławionego Księdza Emila Szramka

Sebastian

2017-01-31

„Tak siła państwa, jak siła Kościoła mają swe źródło w starannej edukacji narodu.” Jan Paweł II

§ 1

Fundusz Stypendialny imienia Błogosławionego Księdza Emila Szramka, zwany dalej „Funduszem”, stanowi wewnętrzną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej Katolickiej Fundacji Młodzi dla Młodych, zwanej dalej „Fundacją”, i działa w ramach jej struktur.

§ 2

Celem Funduszu jest podnoszenie i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szczególnie uzdolnionej z terenu archidiecezji katowickiej przez udzielanie stypendiów, umożliwiających uczniom oraz studentom pochodzącym z ubogich rodzin pogłębienie wiedzy i zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki na wyższym poziomie. Celem Funduszu jest także upowszechnienie wśród rodziców, którzy osiągają niskie dochody, świadomości, że dobre wykształcenie jest darem miłości, jaki mogą i powinni dać swoim dzieciom, a skorzystanie przy tym z pomocy finansowej z zewnątrz nie jest niczym upokarzającym, lecz powszechną na całym świecie praktyką.

§ 3

1. Bieżącą działalnością Funduszu kieruje Zarząd Fundacji.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawniony jest Zarząd Fundacji w zakresie określonym przez jej statut.

§ 4

Zarząd Fundacji uprawniony jest w szczególności do:

a. reprezentowania Funduszu na zewnątrz, w tym prowadzenia w jego interesie i imieniu rozmów, negocjacji i prowadzenia korespondencji;

b. dbania o prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi Funduszu;

c. prowadzenia szczegółowej dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej działalności Funduszu;

d. zbierania środków finansowych zasilających Fundusz;

e. podejmowania działań informacyjnych i promocyjnych, zmierzających do upowszechnienia wiedzy o istnieniu Funduszu – zarówno o możliwości skorzystania z jego pomocy, jak i możliwości zasilania go środkami finansowymi.

§ 5

Środki finansowe Funduszu muszą być gromadzone na odrębnych niż rachunek główny Fundacji rachunkach bankowych w banku wskazanym przez Fundację (subkontach). Środki te oraz odsetki z tych rachunków powinny być przeznaczane na:

a. stypendia dla młodzieży;

b. obsługę finansową Funduszu Stypendialnego (nie więcej niż dwa procent kwot wydatkowanych w danym roku na stypendia w ramach Funduszu);

c. organizowanie działalności wychowawczo-formacyjnej dla młodzieży objętej programem stypendialnym Funduszu (nie więcej niż piętnaście procent kwot wydatkowanych w danym roku na stypendia w ramach Funduszu).

§ 6

Zarząd Fundacji do końca września danego roku przedkłada Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu.

§ 7

Stypendium może zostać przyznane osobie, która:

a. jest uczniem ostatniej klasy gimnazjum, wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych, studentem pierwszego roku studiów wyższych, zaś po wejściu w życie nowej reformy oświaty – uczniem ostatniej klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, studentem pierwszego roku studiów wyższych;

b. uzyskała średnią ocen z pierwszego semestru roku szkolnego, w którym zostaje złożony wniosek, minimum 4,5 lub uzyskała tytuł laureata bądź finalisty olimpiady;

c. pochodzi z rodziny, w której wysokość dochodu na jedną osobę nie przekracza 65% kwoty netto minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 8

W pierwszej kolejności uprawnionymi do otrzymania stypendiów są osoby z rodzin dotkniętych bezrobociem, a także te niezamożne osoby, które mają sprecyzowane zainteresowania i mogą się wykazać sukcesami w jakiejś dziedzinie.

§ 9

Wnioski o przyznanie stypendium – na formularzach przygotowanych przez Zarząd Fundacji – należy składać w terminie do końca lutego roku, w którym ma być przyznane stypendium, w siedzibie Katolickiej Fundacji Młodzi dla Młodych lub w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

§ 10

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium (na przygotowanym przez Zarząd Fundacji formularzu);

b. opinię księdza proboszcza (odrębne pismo);

c. opinię wychowawcy klasy, potwierdzoną przez dyrektora szkoły (odrębne pismo);

d. zaświadczenia, decyzje lub orzeczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł (nie uwzględnia się druku PIT 4);

e. dokumenty potwierdzające sukcesy w dziedzinie naukowej (na przykład osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych), sportowej, artystycznej lub innej.

§ 11

1. Pięcioosobowa Kapituła Funduszu, powołana przez Zarząd Fundacji na okres trzech lat, weryfikuje wnioski i rekomenduje Zarządowi Funduszu kandydatów do przyznania stypendium.

2. Zarządowi Fundacji przysługuje prawo swobodnego odwoływania członków Kapituły w czasie trwania jej kadencji.

3. Przewodniczącego Kapituły wybiera Zarząd Fundacji spośród członków Kapituły.

4. Do zadań przewodniczącego Kapituły należy zwoływanie jej posiedzeń i kierowanie jej pracami.

5. Członkowie Kapituły Funduszu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 12

1. Decyzje o rekomendacji Kapituła Funduszu podejmuje do końca kwietnia roku, w którym ma być przyznane stypendium.

2. Kapituła Funduszu, rozpatrując wnioski, uprawniona jest do:

a. weryfikacji danych zawartych we wnioskach składanych przez osoby ubiegające się o stypendium;

b. decydowania o podziale zgromadzonych przez Fundusz środków finansowych i wysokości poszczególnych stypendiów;

c. ustalania listy rankingowej kandydatów rekomendowanych do stypendium.

3. Do zadań Kapituły należy również opracowanie corocznego programu formacji duchowej stypendystów.

§ 13

1. Decyzje o rekomendacji kandydatów do stypendiów, ich ilości i wysokości stypendiów podejmuje Kapituła Funduszu zwykłą większością głosów.

2. Decyzje te podlegają kontroli Zarządu Fundacji w ramach nadzoru ogólnego.

3. Po zasięgnięciu pisemnej opinii Kapituły Funduszu Zarząd Fundacji może w wyjątkowych przypadkach przyznać stypendium w ciągu roku szkolnego osobie, która spełnia wymagania określone w § 7 i niespodziewanie znalazła się w trudnej sytuacji materialnej lub z innej uzasadnionej przyczyny. Łączna wysokość przeznaczonych na ten cel środków nie może przekroczyć pięciu procent kwot wydatkowanych w danym roku na stypendia w ramach Funduszu.

4. Decyzje o przydziale stypendiów oraz o ich ilości i wysokości podejmuje i podpisuje w pełnym składzie Zarząd Fundacji.

§ 14

Uroczyste wręczenie pisemnej decyzji o przyznaniu stypendium odbywa się w rocznicę beatyfikacji księdza Emila Szramka, czyli 13 czerwca danego roku.

§ 15

Stypendium przyznawane jest na jeden rok nauki (od września do czerwca) z możliwością przedłużenia na kolejne lata (pod warunkiem że stypendysta spełnia wymogi wymienione w § 7).

§ 16

Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy stypendysty. W uzasadnionych przypadkach stypendium może być wypłacone w formie gotówkowej. Sposób i termin wypłaty stypendium szczegółowo określony jest w decyzji o przyznaniu stypendium.

§ 17

1. Stypendyści powinni podjąć formację duchową zgodnie z planem opracowanym przez Kapitułę Funduszu.

2. W miarę możliwości stypendyści powinni angażować się w wolontariat na terenie parafii miejsca swego zamieszkania.

3. Zaniedbanie formacji duchowej może skutkować czasowym zawieszeniem stypendium lub jego cofnięciem.

§ 18

Źródła finansowania Funduszu stanowią przekazane na ten cel Fundacji:

a. darowizny, spadki, zapisy;

b. darowizny podmiotów kościelnych, w tym Fundacji Gościa Niedzielnego i Archidiecezji Katowickiej;

c. zbiórki przeprowadzone w parafiach archidiecezji katowickiej, w szczególności zbiórki przeprowadzane przy okazji udzielania sakramentu bierzmowania;

d. zbiórki publiczne;

e. dotacje przekazywane na zasadach obowiązujących ogół podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych;

f. dobrowolne ofiary pieniężne i w naturze osób fizycznych i prawnych;

g. inne dochody.

§ 19

Prawo zmiany niniejszego regulaminu przysługuje Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu, działającemu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD