Regulamin nagrody Lux ex Silesia

Sebastian

2017-01-31

1. Nagroda Lux ex Silesia – ustanowiona w roku czterechsetlecia kanonizacji Świętego Jacka, patrona śląskiego Kościoła – stanowi symboliczny wyraz wdzięczności Archidiecezji Katowickiej Bogu i ludziom, których Bóg nie przestaje powoływać i hojnie obdarzać talentami i charyzmatami, by na śląskiej ziemi służyli Kościołowi i światu.

2. Fundatorem nagrody jest Arcybiskup Metropolita Katowicki. On też ją przyznaje i wręcza.

3. Nagrodę może otrzymać – raz w życiu, za całokształt działalności – osoba związana z Górnym Śląskiem i wyróżniająca się chrześcijańskimi cnotami oraz wybitnym dorobkiem naukowym, artystycznym lub działalnością społeczną.

4. Nagroda przyznawana jest corocznie w przeddzień uroczystości Świętego Jacka, a wręczana w trakcie międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego w katowickiej katedrze.

5. Kandydatów do nagrody zgłasza Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu Kapituła nagrody Lux ex Silesia.

a. Arcybiskup powołuje członków Kapituły (przedstawicieli środowisk naukowych, twórców kultury, społeczników oraz duchowieństwa) na pięcioletnią kadencję i wyznacza jej przewodniczącego.

b. Kapituła wybiera ze swego składu sekretarza prowadzącego całą dokumentację związaną z przyznawaniem nagrody (dokumentacja powinna być przechowywana w kancelarii kurii metropolitalnej).

c. Posiedzenia Kapituły powinny być zwoływane tak, by kandydatury zostały przedstawione Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu do końca czerwca.

d. Rozstrzygnięcia Kapituły dotyczące wyboru kandydatów zapadają w głosowaniu tajnym większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków. W innych sprawach stosuje się głosowania jawne i zwykłą większość.

e. Członków Kapituły obowiązuje dyskrecja odnośnie do wszystkich rozważanych kandydatur.

6. Arcybiskup może przyznać nagrodę osobie niezaproponowanej przez Kapitułę.

7. Nagroda jest jednostopniowa. Składa się na nią nagroda pieniężna, dyplom i statuetka Świętego Jacka.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD