Regulamin przyznawania medalu Pro Christi Regno

Sebastian

2017-01-31

1. Medal Pro Christi Regno przyznawany jest przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego za zasługi w dziele budowania królestwa Bożego w archidiecezji katowickiej, czyli za aktywny udział w życiu religijnym, duszpasterskim, katechetycznym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności charytatywnej.

2. Medal może być przyznany osobom fizycznym – świeckim i konsekrowanym, a także instytucjom i osobom prawnym.

            Medal może być przyznany tylko osobom o nienagannym życiu religijnym i moralnym.

            Cele statutowe oraz działalność instytucji i osób prawnych przedstawionych do odznaczenia muszą być zgodne z nauczaniem Kościoła.

3. Z umotywowanym wnioskiem o przyznanie medalu może do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego wystąpić proboszcz parafii.

            Podobny wniosek może przedstawić także kościelna osoba prawna, dołączając opinię proboszcza parafii, w której zamieszkuje osoba fizyczna przedstawiona do odznaczenia.

            W przypadku osoby prawnej kompetentny do przedstawienia opinii jest proboszcz parafii, na której terenie znajduje się siedziba danej osoby prawnej lub instytucji.

            Medal może być przyznany również bezpośrednio – z własnej inicjatywy – przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.

4. Medal może być przyznany danej osobie fizycznej bądź prawnej tylko jeden raz i to za całokształt dorobku.

5. Medal jest wręczany w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

6. Do niniejszego regulaminu dołączone jest graficzne przedstawienie medalu wraz z opisem.

 
   


ANEKS 1: Przedstawienie i opis medalu:

Medal „PRO CHRISTI REGNO"

Projekt i wykonanie rzeźbiarskiego modelu medalu: Zygmunt Brachmański, 2014. Odlew: Andrzej Gajda.

Okrągły 0 9,2 cm, rzeźbiony, dwustronny, odlew w brązie.

Awers:

Na otoku awersu napisy: „PRO CHRISTI REGNO" oraz „1925 KATOWICE 2015". Płaszczyznę centralną awersu wypełnia przedstawienie patronalne Chrystusa Króla z katedry w Katowicach.

Rewers:

Na otoku rewersu napis: „CHRISTUS VINCIT REGNAT IMPERAT".

Płaszczyznę centralną rewersu wypełnia przedstawienie herbu Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD