Regulamin Wydziału do spraw Misji

Sebastian

2017-01-31

1. Wydział do spraw Misji (zwany dalej „Wydziałem”) stanowi część Kurii Metropolitalnej w Katowicach odpowiedzialną za kwestie związane z misjami[1].

2. Wydział realizuje następujące zadania:

a. animowanie, wspieranie i koordynowanie działalności misyjnej, w tym szczególnie:

-     inicjowanie, wspieranie i koordynowanie dzieł misyjnych podejmowanych przez Kościół katowicki;

-     stałe współpracowanie z misjonarzami;

-     wspieranie – także materialne – misjonarzy archidiecezji katowickiej;

-     utrzymywanie kontaktów z prezbiterami archidiecezji katowickiej zaangażowanymi w zagraniczną pomoc duszpasterską;

-     organizowanie raz na trzy lata rekolekcji zamkniętych dla prezbiterów archidiecezji katowickiej posługujących za granicą;

b. budowanie świadomości misyjnej wiernych archidiecezji oraz archidiecezjalnych struktur wsparcia misji przede wszystkim poprzez:

-     inspirowanie w archidiecezji modlitwy za misje i o powołania misyjne;

-     formację animatorów misyjnych;

-     koordynację dekanalnego patronatu misyjnego;

-     opiekę nad dekanalnymi zespołami misyjnymi;

-     inspirowanie, pomoc w zakładaniu i funkcjonowaniu parafialnych kół misyjnych;

-     inspirowanie, pomoc w zakładaniu i funkcjonowaniu szkolnych kół misyjnych;

-     promowanie wolontariatu misyjnego;

-     zarządzanie programem „Aniołowie Misji”;

-     promowanie misji w mediach;

c. koordynowanie współpracy różnych podmiotów zajmujących się w archidiecezji misjami, a zwłaszcza współdziałanie:

-     parafii;

-     Papieskich Dzieł Misyjnych;

-     zakonnych referatów misyjnych;

-     Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”;

-     ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich;

-     Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (głównie w zakresie kleryckich stażów misyjnych oraz działalności koła misyjnego);

d. zarządzanie Funduszem Misyjnym[2] archidiecezji katowickiej[3], a szczególnie:

-     animowanie i koordynowanie zbiórek funduszy na cele misyjne;

-     przekazywanie wsparcia dla misjonarzy;

-     finansowanie w miarę potrzeb i możliwości projektów misyjnych, animacji misyjnej i tak dalej;

-     przekazywanie Papieskim Dziełom Misyjnym ofiar im przynależnych według intencji ofiarodawcy;

e. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.

3. Wydziałem zarządza dyrektor powołany przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego na pięcioletnią kadencję.

4. W Wydziale do spraw Misji mogą pracować referenci.

5. Dyrektor Wydziału do spraw Misji współpracuje ściśle z dyrektorami Papieskich Dzieł Misyjnych i – w zakresie tego, co dotyczy ich działalności na terenie archidiecezji – koordynuje działalność. Dyrektor nie powinien ingerować w wewnętrzne sprawy Dzieł, szanując ich autonomię.

6. Raz w roku dyrektor Wydziału do spraw Misji składa Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu pisemne sprawozdanie z działalności Wydziału, zawierające także rozliczenie Funduszu Misyjnego.

7. Raz w roku dyrektor Wydziału upublicznia ramowe informacje o prowadzonych programach misyjnych i przeznaczanych na nie środkach.

8. Dyrektor Wydziału uzgadnia terminarz wydarzeń o charakterze ogólnodiecezjalnym z Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach.


[1]          Zgodnie ze wskazaniami następujących dokumentów: Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes”; Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”; Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”; Franciszek, Adhortacja „Evangelii gaudium”; Kongregacja do spraw Ewangelizacji Narodów, Statuty Papieskich Dzieł Misyjnych; Kodeks prawa kanonicznego, kan. 781-792; Instrukcja Kongregacji Ewangelizacji Narodów o współpracy misyjnej, Cooperatio missionalis, Warszawa 2006; Papieskie Dzieła Misyjne, Vademecum, Warszawa 2007.

[2]          W archidiecezji katowickiej na rzecz misji przeznaczane są: 1) kolekta z uroczystości Objawienia Pańskiego (Krajowy Fundusz Misyjny Komisji Misyjnej Episkopatu Polski), 2) kolekta z niedzieli misyjnej (Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary), 3) zbiórka w II niedzielę Wielkiego Postu (Fundusz Misyjny Ad Gentes), 4) zbiórka w II niedzielę Adwentu (Pomoc Kościołowi na Wschodzie), 5) Kapłańska Pomoc Misjonarzom, 6) ofiary z akcji Kolędników Misyjnych, 7) dary z akcji „Dzieci komunijne dzieciom misji”, 8) wpływy z programu „Aniołowie Misji”, 9) kiermasze misyjne, 10) zbiórki Papieskich Dzieł Misyjnych, 11) dary na rzecz MIVA Polska, 12) darowizny i ofiary.

[3]          Szczegółowe zasady gromadzenia i księgowania środków zebranych w Funduszu Misyjnym dyrektor Wydziału do spraw Misji ustala z ekonomem archidiecezji.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD