Zarządzenie o wprowadzeniu okresu propedeutycznego w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach

Sebastian

2017-01-31

Działając w myśl kan. 259 Kodeksu prawa kanonicznego, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis Ojca Świętego Jana Pawła II, nr 62 i w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego (Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem nr 61), a także kierując się zasadami wypracowanymi w trakcie 349 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 7 października 2009 roku, zarządzam, co następuje.

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 do formacji seminaryjnej prowadzonej w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, zwanym dalej „Seminarium”, zostaje włączony okres propedeutyczny. Okres propedeutyczny jest, według wskazań Soboru Watykańskiego II, integralną częścią formacji seminaryjnej: „Należy studia teologiczne rozpocząć od kursu wstępnego trwającego przez odpowiedni okres czasu. W tej wstępnej fazie studiów należy tak przedstawić tajemnicę zbawienia, żeby alumni zorientowali się co do sensu studiów kościelnych, ich porządku oraz celu duszpasterskiego” (Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”, nr 14). W zakresie realizacji okresu propedeutycznego obowiązują następujące normy.

Artykuł 1

Okres propedeutyczny, jako pierwszy etap formacji do kapłaństwa, ma na celu przygotowanie do rozpoczęcia zasadniczej formacji seminaryjnej mężczyzn, zwanych dalej „kandydatami”, pragnących poświęcić się służbie Bożej w archidiecezji katowickiej.

Artykuł 2

§ 1 W okresie propedeutycznym kandydaci winni pogłębić swoją formację ludzką, duchową i intelektualną, aby w ten sposób budować właściwą relację z Bogiem i kształtować swoją osobowość.

§ 2 Zakres i program poszczególnych zajęć w ramach wyżej podanych obszarów formacji przedstawiane są Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu do zatwierdzenia.

Artykuł 3

Okres propedeutyczny trwa jeden rok akademicki. W indywidualnych przypadkach może zostać przedłużony.

Artykuł 4

Nadzór i kierownictwo nad formacją kandydatów w okresie propedeutycznym sprawuje Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, zwany dalej „Rektorem Seminarium”.

Artykuł 5

§ 1 Arcybiskup Metropolita Katowicki, na wniosek Rektora Seminarium, mianuje spośród prezbiterów archidiecezji katowickiej, posiadających odpowiednią wiedzę i zdolności pedagogiczne, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie okresu propedeutycznego, zwane dalej „prowadzącymi”, wyznaczając jednocześnie zakres ich działania.

§ 2 Prezbiterzy, o których mowa w § 1, wchodzą w skład Zarządu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i – w miarę możliwości – uczestniczą w spotkaniach Zarządu.

Artykuł 6

W procesie formacji kandydatów prowadzący współpracują z innymi osobami, duchownymi i świeckimi, którym Rektor Seminarium zleca określone zadania, zgodne z programem, o którym mowa w Artykule 2.

Artykuł 7

Prowadzący powinni być całkowicie do dyspozycji kandydatów, stąd zajęcia poza miejscem odbywania okresu propedeutycznego winni ograniczyć do minimum.

Artykuł 8

Do uczestnictwa w okresie propedeutycznym może być dopuszczony kandydat, który spełnia wymogi przewidziane prawem kościelnym oraz zasadami rekrutacji do Seminarium. Sposób i czas rekrutacji oraz wymagane dokumenty określa co roku Rektor Seminarium w odrębnym zarządzeniu.

Artykuł 9

§ 1 Do okresu propedeutycznego stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach oraz Zasady życia seminaryjnego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (regulamin seminaryjny).

§ 2 Obowiązki i prawa kandydatów określają szczegółowo Zasady uczestnictwa w okresie propedeutycznym (regulamin okresu propedeutycznego), zatwierdzone przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego. Kandydaci są zobowiązani znać te zasady i ściśle ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tychże zasad oraz zaleceń prowadzących pociąga za sobą sankcje karne, z usunięciem z grona uczestników okresu propedeutycznego włącznie.

Artykuł 10

§ 1 Kandydat, który – zgodnie ze Statutem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach – został usunięty z okresu propedeutycznego, nie ma prawa go powtarzać.

§ 2 Kandydat, który przerwał okres propedeutyczny na podstawie decyzji Rektora Seminarium w związku z koniecznością odbycia leczenia, terapii lub z innej uzasadnionej przyczyny, może – po zakończeniu terapii lub ustaniu przyczyny – kontynuować okres propedeutyczny z rocznikiem, z którym go rozpoczął lub ubiegać się o przyjęcie do Seminarium, jeśli rocznik, z którym rozpoczął, zakończył już okres propedeutyczny. Decyzja Rektora Seminarium w tej sprawie – po zasięgnięciu opinii prowadzących okres propedeutyczny oraz specjalistów – jest ostateczna.

Artykuł 11

W odpowiednim czasie przed ukończeniem okresu propedeutycznego kandydaci składają na ręce Rektora Seminarium list motywacyjny w sprawie ich przyjęcia do Seminarium. Opiekun kandydatów przygotowuje dla Rektora i Zarządu Seminarium opinię o każdym z kandydatów.

Artykuł 12

Nie później niż w ostatnim dniu okresu propedeutycznego Rektor Seminarium przedstawia każdemu z kandydatów pisemną decyzję o zakończeniu okresu propedeutycznego, w której:

a) przyjmuje kandydata do Seminarium

lub

b) odmawia przyjęcia kandydata do Seminarium, podając powody takiej decyzji,

lub

c) wstrzymuje na określony czas lub do czasu spełnienia przez kandydata określonych warunków wydanie decyzji o przyjęciu.

Artykuł 13

Okres propedeutyczny odbywa się w zarządzanym przez Seminarium Domu „Tabor”, który podczas trwania okresu propedeutycznego nie może służyć innym celom.

Artykuł 14

§ 1 Kandydat opłaca czesne w wysokości ustalonej dla alumna Seminarium. Czesne to przeznaczone jest na pokrycie kosztów wyżywienia i pobytu kandydatów w Domu „Tabor”.

§ 2 Koszty prowadzenia zajęć, o których mowa w art. 2 § 2, pokrywa z własnych środków Seminarium. Pozostałe koszty pokrywa Archidiecezja Katowicka w formie dotacji, określonej w osobnym porozumieniu między Archidiecezją Katowicką a Seminarium.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD