Zarządzenie w sprawie formacji stałej prezbiterów archidiecezji katowickiej

Sebastian

2017-01-31

Podstawowa odpowiedzialność za formację stałą spoczywa na samym prezbiterze, nikt bowiem nie może go zastąpić w odpowiedzialności za siebie samego. Dlatego żadne pomocnicze regulacje organizacyjnoprawne dotyczące formacji prezbitera nie są skuteczne, „jeśli nie towarzyszy im osobiste przekonanie o jej konieczności oraz wola wykorzystania w pełni przeznaczonego na nią czasu, wszystkich sposobności do niej oraz różnych jej form” (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, nr 79).

1.Za organizację i działanie systemu formacji stałej prezbiterów w archidiecezji odpowiada wyznaczony wikariusz generalny (dalej: „Wikariusz”), który przede wszystkim:

a. opracowuje program formacji stałej prezbiterów oraz ogłasza jego harmonogram na dany rok duszpasterski;

b. dba o zapewnienie prezbiterom dogodnego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania oraz kierownictwa duchowego;

c. inspiruje i koordynuje działania archidiecezjalnego ojca duchownego oraz dekanalnych ojców duchownych kapłanów;

d. inspiruje i koordynuje inne formy wsparcia formacyjnego prezbiterów, zwłaszcza tych, którzy borykają się ze szczególnymi trudnościami.

2. Dekanalni ojcowie duchowni kapłanów:

a. służą współbraciom sakramentem pojednania i kierownictwem duchowym;

b. we współpracy z proboszczami przygotowują i prowadzą comiesięczne dekanalne spotkania formacyjne;

c. inspirują formację duchową prezbiterów dekanatu;

d. troszczą się o kondycję duchową prezbiterów dekanatu, inicjują i utrzymują żywy kontakt zwłaszcza z tymi, którzy przeżywają trudności oraz ze starszymi i chorymi;

e. uczestniczą w spotkaniach formacyjnych przygotowanych dla nich przez archidiecezjalnego ojca duchownego lub Wikariusza.

3.Proboszczowie we współpracy z dziekanami i ojcami duchownymi kapłanów:

a. czynnie współtworzą klimat sprzyjający formacji stałej prezbiterów w dekanacie przez organizowanie w swoich parafiach spotkań formacyjnych oraz innych spotkań o charakterze modlitewnym bądź towarzyskim dla współbraci dekanalnych;

b. inspirują i wspierają organizacyjnie formację wikariuszy.

4. Wszyscy prezbiterzy archidiecezji:

a. uczestniczą w Wielki Czwartek we mszy krzyżma;

b. uczestniczą w archidiecezjalnej pielgrzymce kapłanów;

c. są zobowiązani do corocznych, przynajmniej trzydniowych rekolekcji zamkniętych;

d. prezbiterzy archidiecezji pracujący w duszpasterstwie biorą udział w dekanalnych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się raz w miesiącu (zalecany czwartek) zgodnie z zaproponowanym przez Wikariusza programem (za przygotowanie i przebieg dekanalnych spotkań formacyjnych odpowiadają ojcowie duchowni kapłanów we współpracy z dziekanami i proboszczami);

e. uczestniczą dwa razy w roku (Adwent i Wielki Post) w rejonowych dniach skupienia, których głównymi elementami są: konferencja formacyjna, rozważanie słowa Bożego lub nabożeństwo oraz celebracja Eucharystii pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego;

f. każdy prezbiter archidiecezji uczestniczy w ciągu roku w dwóch jednodniowych sesjach formacyjnych, których tematykę oraz kalendarz ogłasza Wikariusz na początku roku duszpasterskiego:

-     sesja pierwsza, organizowana w ramach roczników święceń, jest poświęcona problematyce duchowo-ascetycznej i obejmuje, prócz konferencji, celebrację Eucharystii i części liturgii godzin oraz adorację Najświętszego Sakramentu;

-     druga sesja poświęcona jest formacji ludzkiej, intelektualnej bądź pastoralnej, i obejmuje od czterech do sześciu godzin zajęć, wspólną celebrację części liturgii godzin oraz adorację.

-     sesje organizowane są w sposób umożliwiający wybór problematyki i terminu z zaproponowanego zbioru, przy czym możliwe jest także uczestniczenie we wskazanych lub zaaprobowanych przez Wikariusza sesjach i sympozjach organizowanych przez inne podmioty, zwłaszcza przez Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

g. każdy prezbiter archidiecezji ma obowiązek włączania się, na prośbę Wikariusza, w posługę formacyjną wobec współbraci prezbiterów; dotyczy to w szczególności księży, którzy uzyskali stopnie naukowe;

h. zaleca się, by codzienna brewiarzowa modlitwa w ciągu dnia (hora media) była odmawiana wspólnotowo w intencji uświęcenia duchowieństwa oraz o nowe powołania do służby Bożej.

5. Neoprezbiterzy:

a. uczestniczą pięć razy w roku w spotkaniach formacyjnych, które rozpoczynają się w piątek wieczorem, a kończą w sobotę w południe; stałymi elementami każdego spotkania są: wspólna celebracja Eucharystii i liturgii godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty, konferencja ascetyczna, wykład z dyskusją o tematyce duszpasterskiej, okazja do indywidualnych rozmów z ojcem duchownym kapłanów i/lub Wikariuszem (o ile to możliwe, obecny jest również seminaryjny opiekun rocznika);

b. po pierwszym roku kapłaństwa uczestniczą we wspólnych rekolekcjach;

c. nie są zobowiązani do uczestnictwa w sesjach formacyjnych.

6.Prezbiterzy ze stażem od dwóch do czterech lat kapłaństwa:

a. podejmują studia licencjackie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (nie zwalniają one z udziału w sesjach formacyjnych);

b. składają co roku egzaminy jurysdykcyjne (z egzaminów są zwolnieni księża będący w trakcie studiów licencjackich lub doktoranckich z teologii lub prawa kanonicznego – w innych przypadkach z egzaminów może zwolnić tylko Arcybiskup Metropolita Katowicki).

7.Prezbiterzy ze stażem od pięciu do dziesięciu lat kapłaństwa:

a. składają co dwa lata egzaminy jurysdykcyjne (z zastrzeżeniem jak w 6.b);

b. ci, którzy zdobyli stopień licencjata, lecz nie zdali jeszcze egzaminu proboszczowskiego, zobowiązani są do zdania egzaminu z jednego z przedmiotów obowiązujących przy egzaminie jurysdykcyjnym.

8.Prezbiterzy po ukończeniu dziesiątego roku kapłaństwa:

a. spełniają wymagania punktu 7 lub podejmują starania o uzyskanie jurysdykcji ad revocationem;

b. biorą udział w studium proboszczowskim (w kolejności wyznaczonej przez Wikariusza) oraz zdają egzamin, o którym mowa w kan. 521 § 3 Kodeksu prawa kanonicznego (ze składania egzaminu może zwolnić tylko Arcybiskup Metropolita Katowicki).

9.Prezbiterzy posługujący poza duszpasterstwem parafialnym (w szczególności pracownicy duszpasterstw specjalistycznych, kurii i instytucji diecezjalnych oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach):

a. realizują obowiązki określone w punktach 4.a, 4.b i 4.c;

b. zaleca się im uczestnictwo w dekanalnych spotkaniach formacyjnych.

10.Prezbiterzy posługujący poza granicami kraju uczestniczą w rekolekcjach organizowanych dla nich okresowo (co trzy lata) przez Archidiecezję Katowicką.

11.Prezbiterzy chorzy, renciści i emeryci:

a. bezpośrednia troska o nich spoczywa na delegacie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego do spraw księży emerytów i chorych;

b. korzystają, w miarę swoich możliwości, z propozycji formacyjnych głównie do nich skierowanych (w oparciu o dom księży emerytów);

c. są zaproszeni do uczestnictwa, w miarę swoich możliwości, we wszystkich elementach formacji prezbiterów, o których mowa w punkcie 4, a w szczególności w spotkaniach dekanalnych.

12.Ponadto zaleca się wszystkim prezbiterom:

a. praktykowanie codziennej, przynajmniej półgodzinnej modlitwy osobistej, w miarę możliwości przed Najświętszym Sakramentem;

b. praktykowanie comiesięcznego, indywidualnego dnia skupienia;

c. wybór kierownika duchowego lub przynajmniej stałego spowiednika;

d. wspólne odmawianie liturgii godzin;

e. udział w formacyjno-modlitewnych spotkaniach księży należących do ruchów lub stowarzyszeń (Unii Apostolskiej Kleru, Ruchu Światło-Życie – Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, Ruchu Focolari, Odnowy w Duchu Świętym i innych);

f. przeżywanie we wspólnotach rocznikowych rekolekcji z okazji jubileuszy święceń (terminy tych rekolekcji powinny być uzgodnione z Arcybiskupem Metropolitą Katowickim);

g. udział w spotkaniach kapłańskich z okazji odpustów, rocznic święceń, urodzin, wigilii, kolędy i innych;

h. poszerzanie formacji pastoralnej poprzez wymianę doświadczeń z ducho­wieństwem zakonnym oraz z duchowieństwem lub z – zaangażowanymi w duszpasterstwo – świeckimi z innych diecezji, głównie poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich sesjach duszpasterskich, kongresach i tak dalej;

i. zapoznawanie się z dokumentami Kościoła, zwłaszcza dotyczącymi życia i posługi prezbiterów;

j. dbałość o własną formację intelektualną w oparciu o indywidualną lekturę, przede wszystkim z zakresu teologii pastoralnej;

k. zapoznawanie się z innymi dziedzinami wiedzy – szczególnie tymi, które pomagają w wykonywaniu pasterskiej posługi i w rozumieniu współczesnego świata;

l. dbałość o formację ludzką, która powinna prowadzić do wysokiego poziomu kultury osobistej;

m. dbałość o regularne uczestnictwo w kulturze i obcowanie ze sztuką;

n. dbałość o kondycję fizyczną i zdrowie, zwłaszcza poprzez odpowiednią organizację wypoczynku.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD