Zarządzenie w sprawie posługi dziekana i wicedziekana w archidiecezji katowickiej

Sebastian

2017-01-31

I. Posługa dziekana

1. Dziekan pełni swoją posługę przez pięć lat i może ją pełnić przez dwie kolejne kadencje. Trzy miesiące przed zakończeniem kadencji wszyscy prezbiterzy pełniący w dekanacie posługę zleconą im dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego przeprowadzają wybór trzech kandydatów na urząd dziekana (w przypadku zawakowania urzędu dziekana z powodu jego śmierci wybór następuje niezwłocznie), a wicedziekan lub inny prezbiter o wyniku informuje na piśmie Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego. Dziekana mianuje w sposób nieskrępowany Arcybiskup Metropolita Katowicki (wyniki wyborów mają charakter doradczy).

2. Prawo kanoniczne wylicza następujące obowiązki i prawa dziekana (kan. 555 Kodeksu prawa kanonicznego):

„§ 1. Oprócz uprawnień prawomocnie mu udzielonych przez prawo partykularne, dziekan ma obowiązek i prawo:

1°popierać i koordynować w ramach dekanatu wspólną działalność pasterską;

2°czuwać nad tym, by duchowni jego okręgu prowadzili życie odpowiadające ich stanowi i troskliwie wypełniali swoje obowiązki;

3°czuwać nad tym, by święte czynności były sprawowane zgodnie z przepisami liturgicznymi, by czystość i piękno kościoła i sprzętu liturgicznego, zwłaszcza w sprawowaniu i przechowywaniu Najświętszego Sakramentu były starannie utrzymywane; żeby księgi parafialne były właściwie spisywane i należycie przechowywane, dobra kościelne prawidłowo administrowane, a budynek parafialny otoczony właściwą troską.

§ 2. Dziekan w powierzonym sobie dekanacie:

1°zabiega o to, ażeby duchowni, zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, uczestniczyli w określonym czasie w prelekcjach, spotkaniach teologicznych lub konferencjach, według postanowienia kan. 279, § 2;

2°troszczy się o dostarczenie pomocy duchowych prezbiterom swego okręgu; najbardziej zaś troszczy się o tych prezbiterów, którzy znajdują się w trudniejszych okolicznościach lub przeżywają jakieś problemy.

§ 3. Dowiedziawszy się o poważnej chorobie proboszcza w swoim rejonie, dziekan winien zatroszczyć się o to, ażeby nie był on pozbawiony pomocy duchowej i materialnej, a w przypadku śmierci odprawiony był godny pogrzeb. Ma zatroszczyć się również o to, aby podczas choroby czy śmierci nie zostały zabrane lub nie zaginęły księgi, dokumenty, sprzęt liturgiczny oraz inne przedmioty należące do kościoła.

§ 4. Dziekan ma obowiązek wizytować parafie swojego rejonu w sposób określony przez biskupa diecezjalnego”.

3. Ponadto dziekan powinien w dekanacie dbać o:

-     jakość głoszenia słowa Bożego;

-     jakość katechizacji;

-     odprawianie przez proboszczów mszy świętych za powierzony sobie lud;

-     zachowanie norm dotyczących binacji i trynacji;

-     terminowe przesyłanie do kurii metropolitalnej sprawozdań rocznych (statystyki duszpasterskiej, rozliczenia finansowego, planu katechizacji, sprawozdania o posłudze wikariuszy);

-     składanie testamentów przez księży obejmujących urzędy oraz kończących pięćdziesiąty rok życia.

4. Dziekan przeprowadza w parafiach dekanatu wizytację dziekańską dwa lata po wizytacji biskupiej. Podczas swej wizytacji kontroluje i pieczętuje księgi parafialne oraz sporządza protokół uwzględniający stan wykonania zaleceń wizytacyjnych biskupa. Protokół ten, do dwóch tygodni po swej wizytacji, przesyła biskupowi wizytatorowi.

5. Dziekan koordynuje nauczanie religii w szkołach oraz sygnalizuje Wydziałowi Katechetycznemu nowo rozpoznane potrzeby w tym zakresie.

6. Dziekan czuwa, by w dekanacie prowadzono studium przedmałżeńskie (w parafiach do trzech tysięcy mieszkańców co dwa lata, a w pozostałych – co roku), okresowe szkolenia lektorów i kantorów, służby liturgicznej, dni skupienia dla młodzieży, nauczycieli, zespołów charytatywnych, narzeczonych i tym podobne.

7. Dziekan kieruje pracami dekanalnego zespołu misyjnego, współpracuje z Archidiecezjalnym Zespołem do spraw Nowej Ewangelizacji oraz (jeśli istnieje taka potrzeba) wspomaga parafie dekanatu w realizacji planów ewangelizacyjnych.

8. Dziekan wraz z dekanalnym duszpasterzem rodzin współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin w celu inspirowania i wspierania działań parafialnych, dekanalnych, rejonowych i archidiecezjalnych na rzecz małżeństw i rodzin.

9. Dziekan dba o ducha braterstwa i wspólnoty w dekanacie, zwłaszcza pamięta o osobistych rocznicach prezbiterów dekanatu. Co najmniej raz w roku powinien spotkać się indywidualnie z każdym z prezbiterów dekanatu, aby porozmawiać o jego posłudze duszpasterskiej i sytuacji egzystencjalnej.

10. Dziekan występuje jako mediator i przy współpracy dekanalnego ojca duchownego pomaga prezbiterom znajdującym się w trudnych okolicznościach lub przeżywających trudności. Obowiązuje go dyskrecja, z zachowaniem punktu 20 i zasady upomnienia braterskiego.

11. Dziekan, we współpracy z dekanalnymi ojcami duchownymi i proboszczami, organizuje comiesięczne spotkania dekanalne. Stałym ich punktem powinno być przedstawienie przez dekanalnych duszpasterzy informacji na temat sytuacji ich duszpasterstw.

12. Dziekan przeprowadza wybory kandydata na dekanalnego ojca duchownego, którego mianuje Arcybiskup Metropolita Katowicki.

13. Dziekan przeprowadza, podlegające zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego, wybory prezbiterów pełniących funkcje dekanalne:

-     sekretarza dekanatu, który protokołuje zebrania dekanalne, udziela pomocy w załatwianiu urzędowej korespondencji dekanatu i pomaga w prowadze­niu archiwum dekanalnego;

-     dekanalnego duszpasterza młodzieży;

-     dekanalnego duszpasterza nauczycieli;

-     dekanalnego duszpasterza służby liturgicznej;

-     dekanalnego duszpasterza zespołów charytatywnych;

-     dekanalnego duszpasterza trzeźwości;

-     dekanalnego duszpasterza rodzin i związków niesakramentalnych (propozycja przedstawiana Dyrektorowi Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach).

14. Dziekan przy współpracy dekanalnego ojca duchownego zabiega, aby księża dekanatu uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w ramach formacji stałej prezbiterów archidiecezji katowickiej[1].

15. W przypadku poważnej choroby prezbitera (zwłaszcza hospitalizacji) dziekan powiadamia natychmiast ordynariusza miejsca i kanclerza kurii metropolitalnej. W przypadku choroby proboszcza parafii bez wikariusza dziekan organizuje zastępstwo w oparciu o duchownych posługujących w dekanacie, aż do stosownych decyzji Arcybiskupa Metropolity Katowickiego. W przypadku choroby wikariusza parafialnego obowiązki te spełnia proboszcz parafii.

16. W wypadku śmierci proboszcza lub administratora parafii dziekan:

a. zabezpiecza majątek kościelny zgodnie ze spisem inwentarza oraz kancelarię parafialną;

b. o ile testament nie stanowi inaczej:

-     przekazuje do Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach spuściznę rękopiśmienną zmarłego oraz dokumenty wytworzone lub przechowywane w postaci cyfrowej;

-     konsultuje się z pracownikami Biblioteki Teologicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ewentualnego przekazania do niej księgozbioru zmarłego;

c. zajmuje się organizacją pogrzebu i ustala w porozumieniu z kanclerzem kurii jego miejsce i termin;

d. stosownie do kan. 541 Kodeksu prawa kanonicznego przejmuje tymczasowo kierowanie parafią w przypadku wakansu parafii, jak również wtedy, gdy proboszcz nie może wypełniać pasterskiej posługi, a w parafii nie ma wikariusza.

17. Dziekan na zaproszenie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego omawia z nim w czasie indywidualnego spotkania sytuację duszpasterską i personalną w dekanacie.

18. Dziekan jest konsultowany przez ordynariusza miejsca w związku z planowanymi w dekanacie zmianami personalnymi oraz wyznaczaniem poszczególnych prezbiterów do zadań ponadparafialnych.

19. Dziekan zwraca uwagę Arcybiskupa Metropolity Katowickiego na młodych prezbiterów w szczególny sposób zaangażowanych w pracy duszpasterskiej lub uzdolnionych naukowo.

20. Dziekan systematycznie informuje Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego o ważniejszych sprawach i wydarzeniach w dekanacie, a w przypadkach nagłych, mogących wywołać niepokój lub zgorszenie, czyni to niezwłocznie.

21. Dziekan uczestniczy w zebraniach dziekanów. Treść zebrań referuje później księżom dekanatu w ramach comiesięcznego spotkania, a w przypadku kwestii pilnych czyni to niezwłocznie po zebraniu dziekanów.

22. Dziekan może udzielić dyspensy od zapowiedzi. W sytuacjach wątpliwych kieruje sprawę do rozstrzygnięcia przez ordynariusza miejsca. Gdy dyspensy udziela dziekan, należy:

a. przejrzeć protokół przedślubny wraz z kompletem dokumentów i dokonać w nim adnotacji o udzielonej dyspensie oraz zatrzymać w aktach prośbę proboszcza i odnotować datę udzielenia dyspensy;

b. do 20 stycznia każdego roku przesłać do kancelarii kurii metropolitalnej spis udzielonych w roku ubiegłym dyspens, podając: parafię, nazwiska nupturientów, datę udzielonej dyspensy (od ilu zapowiedzi).

23. Dziekan jest odpowiedzialny za prowadzenie archiwum dekanatu, a także za pieczęć dekanatu, którą się posługuje. Po zakończeniu kadencji archiwum przekazuje następcy. Z czynności przekazania sporządza się protokół.

II. Posługa wicedziekana

24. Wyboru wicedziekana dokonuje się analogicznie do wyboru dziekana.

25. Kadencja wicedziekana wynosi pięć lat bez możliwości powtórzenia.

26. W wypadku śmierci lub nieobecności dziekana wicedziekan przejmuje obowiązki dziekana i korzysta z jego uprawnień.

27. Wicedziekan rozprowadza na terenie dekanatu pisma i materiały dostarczane przez kurię metropolitalną oraz dostarcza do kurii metropolitalnej materiały z dekanatu.

28. Na wicedziekanie (we współpracy z ojcem duchownym dekanatu) spoczywa szczególna troska o prezbiterów emerytów lub rencistów – na bieżąco zaradza ich potrzebom, ewentualnie informuje o zaistniałych sytuacjach delegata Arcybiskupa Metropolity Katowickiego do spraw księży emerytów i chorych.

29. Wicedziekani współpracują z Zarządem Funduszu Kapłańskiej Pomocy Bratniej.

a. Wicedziekan w swoim dekanacie zbiera składki na Fundusz i rozprowadza świadczenia oraz doraźne zapomogi dla prezbiterów chorych, emerytów lub rencistów zamieszkujących na terenie dekanatu.

b. Wicedziekan prowadzi dokładną księgę swoich czynności i na jej podstawie składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Zarządowi Funduszu do 30 stycznia roku następnego. Z kolei sprawozdanie finansowe i merytoryczne Funduszu wicedziekan przedstawia prezbiterom na spotkaniu dekanalnym.


[1]          Por. Zarządzenie w sprawie formacji stałej prezbiterów archidiecezji katowickiej, zwłaszcza punkty 4-8.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD