Zasady duszpasterstwa akademickiego archidiecezji katowickiej

Sebastian

2017-01-31

I.Zasady ogólne

1. Duszpasterstwo akademickie nawiązuje do bogatych tradycji Kościoła katowickiego wypracowanych przez poprzednie pokolenia oraz zapisanych w dokumentach I Synodu Diecezji Katowickiej. Ponadto pragnie zmierzyć się z różnorakimi wyzwaniami czasów obecnych (takimi jak: współczesne przemiany kulturowo-światopoglądowe, indyferentyzm religijny, agnostycyzm, ateizm).

2. Duszpasterstwo akademickie w celu wypełnienia misji Kościoła lokalnego oraz koordynacji swoich planów i zamierzeń współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz z innymi organami kurii metropolitalnej odpowiedzialnymi za młodzież.

3. Duszpasterstwo akademickie swymi działaniami obejmuje studentów wszystkich typów studiów i stopni (w tym studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku), absolwentów wyższych uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników nauki oraz innych pracowników uczelni.

II.Cele i zadania duszpasterstwa akademickiego

4. Celem duszpasterstwa akademickiego jest: realizowanie ewangelizacyjnej misji Kościoła w środowisku akademickim, czyli troska o rozwój życia religijnego, zwłaszcza sakramentalnego, młodzieży studiującej; pogłębianie wiedzy religijnej i wychowanie moralne; stałe wdrażanie do pracy apostolskiej i misyjnej; działalność charytatywna i pogłębianie wrażliwości na potrzeby materialne i duchowe innych. Chodzi o to, aby osoby, które uczestniczą w życiu wspólnoty duszpasterstwa akademickiego, stawały się ludźmi coraz bardziej dojrzałymi, odpowiedzialnymi, świadomymi swojego życiowego powołania i obowiązków wobec Kościoła, Ojczyzny, rodziny oraz środowiska, w którym przyszło i przyjdzie im żyć.

5. Powyższy cel realizowany jest w ośrodkach duszpasterstwa akademickiego przez:

a. przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia);

b. sprawowanie Eucharystii, liturgii słowa Bożego i innych nabożeństw;

c. posługę sakramentu pokuty i pojednania oraz kierownictwo duchowe;

d. podejmowanie różnego rodzaju działań ewangelizacyjnych;

e. organizowanie dni skupienia i rekolekcji w trakcie trwania roku akademickiego („na dobry początek”, adwentowych, wielkopostnych) oraz rekolekcji w czasie wakacji letnich;

f. przygotowanie wykładów, spotkań, seminariów, kursów;

g. formację liderów duszpasterstwa akademickiego;

h. specjalistyczną pomoc dla osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych;

i. przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie;

j. formowanie do zaangażowania w życiu społecznym;

k. uczestnictwo w dialogu wiary z nauką i kulturą (na przykład poprzez Dziedziniec Pogan);

l. ewangelizację oraz promocję treści religijnych i kultury chrześcijańskiej w mediach, prowadzenie stron internetowych ośrodków duszpasterstwa akademickiego.

6. Duszpasterstwo akademickie powinno realizować swój cel także w ramach uczelni przez:

a. katolickie organizacje studenckie;

b. studenckie koła naukowe;

c. działalność dydaktyczną (wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje naukowe);

d. kapelanię (w przypadku zatrudnienia duszpasterza przez uczelnię).

III.Ośrodki duszpasterstwa akademickiego

7. Spotkania formacyjne i liturgiczne w ramach prac duszpasterstwa akademickiego odbywają się w ośrodkach:

a. Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego (CODA) wraz z kościołem akademickim;

b. Stacjonarnych Ośrodkach Duszpasterstwa Akademickiego (SODA);

c. Rejonowych Ośrodkach Duszpasterstwa Akademickiego (RODA);

d. Parafialnych Ośrodkach Duszpasterstwa Akademickiego (PODA).

8. Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego animuje i wytycza kierunki prac wszystkich innych ośrodków duszpasterstwa akademickiego na terenie archidiecezji oraz prowadzi swoją działalność duszpasterską, korzystając z pomieszczeń przeznaczonych na ten cel przez Archidiecezję, z kościoła akademickiego w krypcie katowickiej katedry i z kaplicy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

9. Stacjonarne Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego realizują zadania duszpasterskie wobec środowiska akademickiego pobliskich uczelni, mieszkańców akademików i tym podobnych grup przez większość dni tygodnia – zarówno w pomieszczeniach użyczanych przez parafie, jak i na uczelniach, kampusach akademickich oraz w akademikach. SODA eryguje Arcybiskup Metropolita Katowicki na prośbę archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego.

10. Rejonowe Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego realizują swoje zadania wobec środowiska akademickiego kilku parafii, zasadniczo w oparciu o strukturę dekanalną lub miejską. Spotkania odbywają się w zależności od możliwości i zainteresowania ze strony studentów. RODA powstają za zgodą Arcybiskupa Metropolity Katowickiego z inicjatywy archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego w porozumieniu z dziekanem (dziekanami) oraz proboszczami danego rejonu.

11. Parafialne Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego realizują swoje zadania wobec środowiska akademickiego jednej parafii, jeśli istnieją takie możliwości i potrzeby.

12. Duszpasterze CODA oraz SODA do końca września każdego roku oddają do Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach sprawozdanie duszpasterskie ze swojej działalności.

IV.Duszpasterze akademiccy

13. Duszpasterzem akademickim jest prezbiter posiadający odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje, mianowany na wniosek archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego do realizacji celów i zadań określonych w rozdziale II.

14. Funkcja duszpasterza akademickiego powierzana jest na pięcioletnią kadencję (z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje). Nominacja (dekret) określa warunki formalne i materialne jego pracy.

15. Archidiecezjalny duszpasterz akademicki kieruje pracami Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego i jest rektorem kościoła akademickiego oraz kaplicy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do jego zadań należy:

a. budowanie i utrzymywanie kontaktu z władzami śląskich uczelni;

b. prowadzenie duszpasterstwa nauczycieli akademickich, w tym doktorantów oraz innych pracowników uczelni;

c. organizowanie rekolekcji i dni skupienia dla studentów, nauczycieli oraz pracowników akademickich;

d. utrzymywanie kontaktu i jedności z pozostałymi duszpasterzami akademickimi w archidiecezji katowickiej;

e. proponowanie kandydatów na duszpasterzy akademickich dla SODA i RODA;

f. przewodniczenie pracom Rady Duszpasterstwa Akademickiego, w której skład wchodzą duszpasterze akademiccy CODA, SODA, RODA oraz przedstawiciele nauczycieli akademickich i studentów z powyższych ośrodków[1];

g. koordynacja pomocy socjalnej dla studentów w ramach caritas academica;

h. troska o kościół akademicki oraz o kaplicę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego;

i. troska o chatkę studencką „Nowy Groń” w Brennej Węgierskim.

16. Pracę archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego wspiera drugi duszpasterz akademicki CODA.

17. Duszpasterze akademiccy CODA i SODA powinni także wypełniać swoją misję w środowisku akademickim, podejmując działalność dydaktyczną na wyższych uczelniach lub kapelanię na uczelni czy kampusie.

18. Duszpasterze akademiccy RODA i PODA zasadniczo pełnią inne zadania duszpasterskie na terenie parafii czy dekanatu, dzieląc czas i zaangażowanie pomiędzy parafię a duszpasterstwo środowiska akademickiego, zgodnie z ustaleniami z dziekanem i proboszczem.

19. Duszpasterze akademiccy CODA i SODA tworzą kolegium, które służy realizacji zadań wyznaczonych przez rozdział II niniejszego regulaminu oraz współpracy i koordynacji prac podejmowanych przez poszczególne ośrodki.

20. W wykonywaniu swoich zadań duszpasterze akademiccy zobowiązani są do utrzymywania należytych kontaktów z proboszczem miejsca (por. kan. 571 Kodeksu prawa kanonicznego).

V.Środki materialne

21. Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego utrzymuje się zasadniczo z ofiar wiernych składnych w kościele akademickim. Z tych środków finansowane są również centralne akademickie inicjatywy ewangelizacyjne i duszpasterskie oraz działalność charytatywna dla studentów z rodzin ubogich (tak zwane caritas academica). W razie uzasadnionej potrzeby CODA może zwrócić się do ekonoma archidiecezji o wsparcie finansowe ze strony kurii metropolitalnej. CODA składa sprawozdanie finansowe podobnie jak parafie archidiecezji.

22. Stacjonarne Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego korzystają z ośrodków kultu i pomieszczeń parafii, przy których funkcjonują. Remonty i utrzymanie bazy materialnej tych ośrodków spoczywa na proboszczu miejsca w porozumieniu z duszpasterzem SODA. Na działalność duszpasterską i caritas academica SODA otrzymują adekwatne do potrzeb wsparcie finansowe z CODA, a jeśli zajdzie taka potrzeba – także z kurii metropolitalnej.

23. Rejonowe i parafialne ośrodki duszpasterstwa akademickiego korzystają z ośrodków kultu i pomieszczeń parafii, przy których funkcjonują. Remonty i utrzymanie bazy materialnej tych ośrodków spoczywa na proboszczu miejsca.


[1]          Regulamin Rady Duszpasterstwa Akademickiego zostanie utworzony przez archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD