Zasady stażu duszpasterskiego diakonów archidiecezji katowickiej

Sebastian

2017-01-31

I. Uwagi ogólne

1. Kodeks prawa kanonicznego postanawia: „Chociaż cała formacja alumnów w seminarium ma cel pastoralny, należy zorganizować w nim kształcenie ściśle pastoralne, przez które – uwzględniając również potrzeby miejsca i czasu – alumni nauczyliby się zasad i umiejętności wypełniania posługi nauczania Ludu Bożego, uświęcania i kierowania” (kan. 255). Podając pewne szczegółowe wskazania, Kodeks zaleca praktyki pastoralne w czasie wakacji (kan. 258). W stosunku do diakonów nowe prawo kościelne stawia dodatkowe wymaganie: „Po zakończeniu okresu studiów, diakon powinien przez odpowiedni czas, określony przez biskupa lub wyższego przełożonego, pracować w duszpasterstwie, wykonując święcenia diakońskie, zanim zostanie dopuszczony do prezbiteratu” (kan. 1032 §2). Celem tego stażu jest wprowadzenie diakonów w posługę duszpasterską w parafii.

2. Dekret posyłający diakona na staż wydaje ordynariusz miejsca. Diakon odbywa go poza parafią rodzinną.

3. Praca diakona w wyznaczonej parafii ma być ściśle duszpasterska, polegająca na wykonywaniu obowiązków właściwych dla urzędu diakona, zgodnie z Konstytucją dogmatyczną o Kościele „Lumen gentium” Soboru Watykańskiego II, nr 29 oraz kan. 764, 835 §3, 861 §1, 910 §1, 943, 1108 §1 (z wyjątkiem asystowania przy zawieraniu małżeństw) i kan. 1169 §3 Kodeksu prawa kanonicznego.

4. Diakon pracujący w duszpasterstwie w zakresie wykonywania obowiązków swego urzędu podlega jurysdykcji proboszcza parafii, do której został skierowany, z zachowaniem zasad formacji seminaryjnej.

5. Proboszcz, uwzględniając potrzeby parafii, wyznacza diakonowi konkretne zajęcia i kieruje jego praktyką, a diakon wypełnia powierzone zadania z całą sumiennością i gorliwością.

6. Po zakończeniu stażu proboszcz w porozumieniu z innymi księżmi parafialnymi wydaje na piśmie wyczerpującą opinię o diakonie, ze szczególnym uwzględnieniem jego zaangażowania duszpasterskiego, gorliwości i dyspozycyjności.

II. Obowiązki diakona w czasie stażu

7. Do obowiązków diakona w czasie stażu duszpasterskiego należą:

a. w zakresie funkcji nauczania:

-     głoszenie homilii w czasie mszy świętych w niedziele i dni powszednie;

-     wygłaszanie innych kazań, na przykład w czasie nabożeństw;

-     przeprowadzanie katechezy dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci i ewentualnie innych katechez przyparafialnych, między innymi katechez przed święceniem pokarmów w Wielką Sobotę (należy pamiętać, iż z uwagi na obowiązujące przepisy państwowe, diakonowi w trakcie stażu duszpasterskiego nie wolno katechizować w szkole);

b. w zakresie funkcji uświęcania (liturgii):

-     pełnienie funkcji diakona w czasie mszy świętej;

-     udzielanie chrztu świętego;

-     rozdzielanie komunii świętej w kościele;

-     zanoszenie komunii świętej do chorych w domu lub w szpitalu (należy pamiętać, iż z uwagi na obowiązujące przepisy ewentualna posługa w szpitalu wymaga zgody dyrekcji szpitala);

-     przewodniczenie nabożeństwom (diakon może udzielać błogosławień­stwa Najświętszym Sakramentem);

-     prowadzenie pogrzebów;

-     przygotowanie liturgii niedzielnej;

-     sprawowanie liturgii godzin, najlepiej wspólnie z duszpasterzami parafialnymi;

c. w zakresie funkcji kierowania:

-     poznanie form prowadzenia różnych grup w parafii (ministrantów, oazy, Dzieci Maryi, grup nieformalnych, duszpasterstw stanowych);

-     odwiedzanie chorych, biednych i osób w podeszłym wieku;

-     praca w kancelarii parafialnej.

Do wyżej wymienionych zadań diakon przygotowuje się przez solidne studium i modlitwę.

8. Jednym z obowiązków diakona w czasie stażu jest głoszenie słowa Bożego. Homilie diakon przygotowuje starannie na piśmie i omawia je z jednym z duszpasterzy parafialnych.

9. Diakon uczestniczy zasadniczo w pierwszej mszy świętej parafialnej, asystując celebransowi w stroju liturgicznym (alba i stuła), chyba że wyznaczono mu w tym czasie inne zajęcia.

10. Praktyki życia wewnętrznego – szczególnie medytację, liturgię godzin, różaniec i czytanie Pisma Świętego – diakon spełnia zasadniczo w kościele, gdzie też nawiedza i adoruje Najświętszy Sakrament. Regularnie, zgodnie z praktyką seminaryjną przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania.

11. Diakon sumiennie wypełnia zlecone mu przez proboszcza zadania, by zapoznać się z całokształtem pracy duszpasterskiej.

12. Diakon powinien poznać pracę kancelaryjną (dokumenty, księgi metrykalne, formalności przedślubne, dyspensy i tym podobne).

13. Diakon nie przyjmuje zaproszeń na prywatne wizyty na terenie parafii. Nie przyjmuje także, bez wiedzy i zgody proboszcza, prywatnych wizyt w swoim mieszkaniu na probostwie. Parafian odwiedza tylko w sprawach duszpasterskich na zlecenie proboszcza lub w porozumieniu z nim.

14. Diakon sumiennie przestrzega przepisów diecezjalnych dotyczących stroju, rezydencji, dnia wolnego, godziny powrotu na probostwo i tym podobne.

a. W czasie stażu duszpasterskiego diakona obowiązuje strój duchowny.

b. Diakon zachowuje rezydencję. Nie opuszcza parafii bez uprzedniej zgody proboszcza.

c. Diakonowi przysługuje jeden dzień w tygodniu wolny od zajęć. Dzień ten, rozpoczynający się po ostatniej mszy świętej rannej, uzgadnia z proboszczem.

d. Diakon wraca na probostwo najpóźniej do godziny 2200.

15. W czasie stażu diakon uczestniczy wraz z proboszczem i innymi księżmi parafialnymi w formacji stałej duchowieństwa, w tym w wielkopostnym dniu skupienia dla księży oraz we mszy krzyżma świętego w Wielki Czwartek.

III. Wskazania dla proboszcza

16. Proboszcz – razem ze swoimi współpracownikami – pomaga diakonowi w przygotowaniu się do aktualnych i przyszłych zadań: najpierw przez ukazanie duchowości kapłana diecezjalnego opartej na modlitwie, sprawowaniu posługi sakramentów i życiu wspólnotowym na probostwie, a następnie przez praktyczne rady w zakresie całego duszpasterstwa. Proboszcz omawia z diakonem jego homilie i katechezy. Inspiruje i poucza, proponuje bardziej właściwe ujęcia, słownictwo, przykłady i tak dalej.

17. Proboszcz angażuje diakona do asysty przy pierwszej mszy świętej, chyba że w tym czasie wyznaczy mu inne zajęcia, na przykład pójście do szpitala. Dokłada też starań, aby codziennie jedna z godzin liturgii godzin była odmówiona wspólnie.

18. Proboszcz może zlecić diakonowi przygotowanie i prowadzenie nabożeństw zwyczajowo odprawianych w parafii.

19. Proboszcz wprowadza diakona w pracę kancelaryjną.

20. Wskazane jest, aby księża posługujący w parafii zabierali diakona ze sobą na spotkania z parafianami, na przykład z ministrantami, z narzeczonymi czy ze studentami.

21. Proboszcz wprowadza diakona w zwyczaje i tradycje diecezjalne. Uczy też praktycznie właściwej postawy wobec dóbr materialnych i korzystania z nich.

22. Diakon mieszka i stołuje się na probostwie. Jako duchowny – w okresie pobytu na parafii – partycypuje w podziale iura stolae i kosztach utrzymania na probostwie.

23. W czwartki diakon uczestniczy w zajęciach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zgodnie z wyznaczonym planem.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD