Zasady życia seminaryjnego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

Sebastian

2017-01-31

I. Zasady ogólne

1. Wspólnota Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, zwana dalej „Seminarium”, jest „sercem diecezji” (Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”, nr 5 – dalej cytowany jako DFK). Jest ona swoistą kontynuacją „wspólnoty Apostołów zgromadzonych wokół Jezusa, słuchających Jego słów, przygotowujących się do przeżycia Paschy, oczekujących na dar Ducha, by podjąć powierzoną sobie misję” (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, nr 60 – dalej cytowana jako PDV). Ta wspólnota, będąca częścią Kościoła, jest środowiskiem formacji kapłańskiej dla kandydatów do prezbiterium Kościoła katowickiego. „Seminarium to określony czas i miejsce, ale to przede wszystkim wspólnota wychowawcza w drodze” (PDV, nr 60). Celem tej drogi, którą przebywa się z Jezusem, jest rozwój i osiągnięcie dojrzałości na płaszczyźnie ludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej.

2. Ponieważ kapłan ma być dla innych ludzi pomostem w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, w przygotowaniu do kapłaństwa fundamentalna jest formacja ludzka. Niezbędne jest wychowanie alumnów „do umiłowania prawdy, do prawości i rzetelności, do szacunku wobec każdej osoby, do poczucia sprawiedliwości, do wierności danemu słowu, do prawdziwego współczucia, do konsekwentnego postępowania, a zwłaszcza do zrównoważonego sądu i zachowania” (PDV, nr 43).

3. Formacja ludzka powinna się otwierać na formację duchową i znajdować w niej swoje dopełnienie. Ta duchowa formacja „powinna być tak prowadzona, aby alumni nauczyli się żyć w zażyłej i nieustannej łączności z Ojcem przez Syna Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym” (DFK, nr 8). Wewnętrzna jedność z Bogiem, którą w Seminarium pogłębiają alumni, realizuje się we wspólnocie Kościoła poprzez uczestnictwo w Eucharystii, słuchanie, rozważanie i realizowanie słowa Bożego oraz modlitwę. Wymaga to atmosfery skupienia i milczenia.

4. Z powyższymi wymiarami formacji duchowej jest głęboko powiązana formacja intelektualna. Święty Piotr zachęca w swoim liście: „bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3, 15). Odpowiedzią alumnów na tę zachętę jest pilne studium filozofii i teologii oraz innych nauk. Studiowanie filozofii kształtuje w nich zdolność rozumienia człowieka i świata, a także umiłowanie prawdy. Studium teologii umożliwia alumnom – ludziom wierzącym, którzy zastanawiają się nad swoją wiarą – głębsze zrozumienie wiary (por. PDV nr 53).

5. Formacja duszpasterska jest celem przygotowania kandydatów do kapłaństwa rozumianego jako udział „w miłości Chrystusa Dobrego Pasterza” (PDV nr 57). W czasie formacji seminaryjnej alumni powinni ukształtować swoją pasterską wrażliwość, aby móc w sposób świadomy i dojrzały przyjąć odpowiedzialność za powierzonych sobie wiernych; powinni nabrać nawyków „oceniania problemów, ustalania priorytetów i wyboru rozwiązań w świetle jednoznacznych nakazów wiary i zgodnie z teologicznymi wymogami samego duszpasterstwa” (PDV nr 58).

II. Organizacja życia seminaryjnego

6. Każdy rocznik alumnów ma swojego opiekuna-wychowawcę i ojca duchownego.

7. Rokrocznie, pod koniec roku formacyjnego, z grona alumnów IV roku zostają wybrani dziekan i wicedziekan, którzy są przedstawicielami całej wspólnoty alumnów. Na początku roku akademickiego poszczególne roczniki wybierają również ze swojego grona własnych przedstawicieli, którymi są duktor i wiceduktor. Każdorazowy wybór przedstawiciela alumnów wymaga akceptacji rektora Seminarium.

8. Dziekan i wicedziekan alumnów wraz z duktorami poszczególnych roczników tworzą radę klerycką. Posiada ona własny regulamin.

9. Dwa razy w roku każdy rocznik ma możliwość urządzenia wycieczki.

10. Wszystkich alumnów obowiązuje roztropne i odpowiedzialne korzystanie z komputera oraz Internetu. W czasie pobytu w Seminarium z Internetu wolno korzystać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, które posiadają własne regulaminy.

11. W czasie pobytu w Seminarium obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych i korzystania z nich. Z telefonów seminaryjnych i rocznikowych można korzystać wyłącznie w czasie wolnym od zajęć, kiedy nie obowiązuje silentium.

12. Programy telewizyjne można oglądać, kierując się roztropnością i krytycyzmem, zgodnie z wymogami sumienia, według następujących zasad:

a. w dni powszednie:

-     w czasie wolnym;

-     wieczorem do godziny 2200 (jeśli nie koliduje to z innymi obowiązkami);

-     w przypadku programów trwających dłużej – po uzgodnieniu tego z przełożonym przez osobę odpowiedzialną za środki społecznego przekazu;

b. w niedziele i święta programy telewizyjne można oglądać także po obiedzie do godziny 1730.

13. W Seminarium obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. Palenie tytoniu jest możliwe jedynie w miejscu wyznaczonym i w czasie wolnym. Jednak alumni powinni dążyć do ograniczenia i całkowitego odzwyczajenia się od nałogu palenia.

14. Alumni mogą przyjmować gości wyłącznie w rozmównicach. Dniami odwiedzin są sobota i niedziela. W soboty można przyjmować gości w godzinach od 800 do 1245 i w czasie poobiednim do godziny 1530, a w niedzielę – w czasie poobiednim do godziny 1730. Na przyjęcie gości w innym czasie trzeba mieć zezwolenie przełożonego.

15. Do pokojów alumnów oraz na prowadzące do nich korytarze nie można wprowadzać żadnych gości.

16. Codziennie, z wyjątkiem piątku, można wyjść na przechadzkę w czasie wolnym od zajęć: po obiedzie oraz po kolacji do 2030, w soboty również od 800 do 1300. Czas przechadzki nie jest jednak czasem składania wizyt w domu, u krewnych, znajomych czy księży. Alumni przed przyjęciem stroju duchownego wychodzą na przechadzki z socjuszem, zaś po przyjęciu stroju duchownego mogą wychodzić z Seminarium w pojedynkę.

17. Wyjazdy poza centrum Katowic – podobnie jak odwiedziny u rodziny, znajomych (w tym księży) – podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu. Alumni odnotowują swój wyjazd i powrót na furcie. Również alumni wychodzący z Seminarium poza czasem wolnym, po uzyskaniu zwolnienia u przełożonego, odnotowują wyjście i powrót na furcie.

18. W czasie ferii oraz dni wolnych alumni przyjeżdżający do Seminarium zgłaszają swoją obecność u przełożonego.

19. Nieobecność alumna na obowiązkowych zajęciach programu dnia powinna być uprzednio zgłoszona u opiekuna-wychowawcy rocznika, a w sytuacjach wyjątkowych – usprawiedliwiona po fakcie.

20. Alumni zobowiązani są do uzgadniania z proboszczem planu wakacji.

21. O chorobie alumn winien powiadomić opiekuna-wychowawcę swojego rocznika. Infirmarze zgłaszają nazwiska alumnów przebywających w infirmerii seminaryjnej prefektowi odpowiedzialnemu za infirmerię.

22. Wszelkie zauważone usterki alumni zgłaszają ekonomowi Seminarium.

III. Formacja ludzka

23. Alumni powinni dążyć do osobistej dojrzałości. Jej wyrazem jest między innymi:

a. szacunek okazywany przełożonym, wykładowcom, pracownikom Seminarium, współbraciom oraz innym osobom;

b. braterskie odnoszenie się do siebie i przestrzeganie zasad osobistej kultury, przejawiającej się między innymi w uprzejmości i kulturze słowa.

24. Alumni powinni być zawsze schludnie i stosownie ubrani. Alumnów obłóczonych obowiązuje strój duchowny.

25. Alumni uczą się odpowiedzialności i sumiennego wypełniania obowiązków, pełniąc we wspólnocie seminaryjnej różne funkcje powierzone im przez rektora Seminarium. Te posługi należy spełniać w duchu zasady pomocniczości.

26. Istotny element dojrzałości alumna to wewnętrzne wyciszenie, którego wyrazem jest umiejętność zachowania ciszy w stosownych momentach. W Seminarium cisza ma postać:

a. milczenia religijnego (silentium religiosum) – w kaplicy, w czasie rekolekcji i dni skupienia oraz codziennie od 2030 do śniadania i w trakcie przechodzenia z kaplicy na obiad i kolację;

b. milczenia naukowego (silentium) – w czasie studium na terenie całego Seminarium, a zawsze w czytelni.

27. Alumni dbają o dobra materialne Seminarium.

28. Alumni mają obowiązek angażowania się w działalność różnych zespołów zainteresowań. Praca w nich ma na celu wyrobienie umiejętności współpracy na każdym etapie posługi kapłańskiej.

29. Zalecane wyjścia do kina, teatru, opery, filharmonii, na wystawy oraz imprezy sportowe alumni uzgadniają z przełożonym.

30. Alumni winni dbać o higienę osobistą, czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach.

IV. Formacja duchowa

31. Alumni powinni dążyć do zjednoczenia z Chrystusem i pogłębiania przyjacielskiej więzi z Nim, dlatego zobowiązani są do uczestnictwa w praktykach duchowych proponowanych w ramach formacji seminaryjnej.

32. Odpowiedzialność za duchowy rozwój spoczywa osobiście na każdym z alumnów. Są oni wspierani w tym dziele przez wszystkich członków wspólnoty seminaryjnej, a w sposób szczególny przez ojców duchownych wraz z rekolekcjonistami i spowiednikami. Troska alumnów o rozwój duchowy wyraża się przede wszystkim przez:

a. korzystanie z kierownictwa wyznaczonego ojca duchownego;

b. współtworzenie w Seminarium klimatu sprzyjającego kształtowaniu dojrzałych więzi z Bogiem i bliźnimi;

c. dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego w relacjach z innymi;

d. sumienne spełnianie wszystkich praktyk duchowych (również w czasie pobytu poza Seminarium).

33. Do codziennych praktyk duchowych alumnów należą: Eucharystia, modlitwy poranne i wieczorne, medytacja, rachunek sumienia, czytanie Pisma Świętego, odmawianie liturgii godzin, czytanie duchowne, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i milczenie religijne.

34. Alumnów obowiązują następujące praktyki okresowe: sakrament pokuty i pojednania, niedzielne dzielenie się słowem Bożym, adoracja Najświętszego Sakramentu, droga krzyżowa, gorzkie żale, wyznaczone nabożeństwa w katedrze, cotygodniowe konferencje ascetyczno-wychowawcze, miesięczne dni skupienia, rekolekcje na początku roku akademickiego, w Wielkim Poście i przed święceniami, wigilie niedziel Adwentu i Wielkiego Postu, cykliczne konferencje dla rocznika przeprowadzane przez ojca duchownego, indywidualne rozmowy z ojcem duchownym wyznaczonym dla rocznika.

35. Alumni pielęgnują również nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i świętych, zwłaszcza poprzez modlitwę różańcową i modlitwę Anioł Pański, udział w nabożeństwach majowych i październikowych, przeżywanie świąt i uroczystości maryjnych oraz ku czci świętych, a także udział w pielgrzymkach mężczyzn i kobiet do Piekar Śląskich.

36. W trosce o rozwój wewnętrzny i owocność sakramentu pokuty i pojednania każdy alumn wybiera stałego spowiednika spośród prezbiterów wyznaczonych przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego i spowiada się przynajmniej raz na dwa tygodnie.

V. Formacja intelektualna

37. Formacja seminaryjna rozpoczyna się okresem propedeutycznym, który regulowany jest odrębnym zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

38. Zasadniczą formację intelektualną alumni Seminarium odbywają w ramach studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które regulowane są odrębnymi przepisami.

39. Alumni są zobowiązani do:

a. aktywnego uczestnictwa w wykładach, lektoratach, ćwiczeniach i seminariach;

b. sumiennego wykorzystania czasu studium na naukę;

c. terminowego zdobywania wyznaczonych zaliczeń i zdania wszystkich egzaminów przewidzianych regulaminem studiów w poszczególnych semestrach;

d. uzyskania zwolnienia z wykładów i obowiązkowych zajęć od opiekuna-wychowawcy rocznika w przypadku choroby lub innej ważnej przeszkody ;

e. przedłożenia rektorowi Seminarium roboczej wersji pracy magisterskiej w wyznaczonym przez niego terminie, pod koniec dziesiątego semestru studiów;

f. ukończenia studiów oraz obrony pracy magisterskiej przed zakończeniem stażu diakońskiego.

40. Zachęca się alumnów do publikowania swoich tekstów na łamach czasopism seminaryjnych i uniwersyteckich. Należy także pielęgnować inną twórczość kulturalną oraz doskonalić umiejętność wykorzystania współczesnych środków przekazu w pracy duszpasterskiej. Wszelkie publikacje oraz wywiady udzielane na forum zewnętrznym winny być konsultowane z rektorem Seminarium.

VI. Formacja pastoralna

41. Formacja pastoralna w Seminarium stanowi praktyczne uzupełnienie teoretycznej wiedzy uzyskiwanej przez alumnów w czasie studiów i odbywa się zarówno w czasie ich pobytu w Seminarium, jak i w czasie wakacji, praktyk i staży.

42. W trakcie formacji seminaryjnej każdy alumn:

a. uczestniczy przynajmniej raz w wakacyjnych rekolekcjach ministranckich, Ruchu Światło-Życie i Dzieci Maryi;

b. w czasie każdych wakacji poświęca wyznaczony czas na zaangażowanie pastoralne w archidiecezji i w rodzinnej parafii;

c. po II roku odbywa wolontariat w szpitalu (lub placówce o podobnym charakterze);

d. po III roku odbywa praktykę katechetyczną w szkole podstawowej;

e. po akolitacie, na roku IV, odbywa w wyznaczonej parafii staż duszpasterski połączony z praktyką katechetyczną;

f. po diakonacie, na roku VI, odbywa w wyznaczonej parafii staż duszpasterski.

43. Akolici w czasie pobytu w Seminarium wspierają posługę kapelanów w wybranych szpitalach.

44. Diakoni w czasie pobytu w Seminarium posługują w Domu Świętego Józefa.

45. W ciągu roku formacyjnego alumni mają możliwość i powinni angażować się w:

a. działalność grup seminaryjnych o charakterze pastoralnym, charytatywnym i kerygmatyczno-katechetycznym;

b. posługi, głównie liturgiczne, w katedrze i w czasie uroczystości diecezjalnych;

c. współpracę z duszpasterstwami diecezjalnymi, zwłaszcza z duszpasterstwem służby liturgicznej;

d. organizację niedzieli budzenia powołań i inne formy duszpasterstwa powołań;

e. staże misyjne.

VII. Porządek dnia

46. Porządek dnia w Seminarium służy formacji przyszłych prezbiterów archidiecezji katowickiej. Wyrazem odpowiedzialności wspólnoty alumnów jest dbałość o należyte wykorzystanie czasu. Wszelkie zmiany w porządku dnia należy uzgadniać z rektorem Seminarium.

47. Porządek dnia rektor podaje do wiadomości wspólnoty seminaryjnej osobnym zarządzeniem.

48. Wszystkich zwolnień od zachowania przepisów porządku domowego udzielają przełożeni.

VIII. Przepisy końcowe

49. 31 grudnia 2016 traci moc dotychczasowy regulamin seminaryjny.

50. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017.

Dokumenty Archidiecezji. SYNOD