Sąd Metropolitalny

Trybunał I instancji dla archidiecezji katowickiej. Trybunał II instancji dla archidiecezji krakowskiej oraz diecezji opolskiej i gliwickiej.

Archidiecezja Katowicka

2010-08-26

Adres ul. Jordana 39, skr. poczt. 206, 40-950 Katowice
(korespondencja z sądem prowadzona jest jedynie pocztą tradycyjną)
 
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 9.00-15.30
sobota 9.00-13.00
 
Telefon +48 32 201 75 84
kom.: +48 519 546 098
 
Wikariusz sądowy

ks. dr hab. Piotr Ryguła
sad@archidiecezjakatowicka.pl

Poradnia prawna Bezpłatne porady prawne odnośnie do procesu o nieważność małżeństwa udzielane są w środy w godz. 10.00-12.00 i 13.00-15.00, jak również w soboty od 09.30 do 12.30.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług kancelarii lub biur „prawno-kanonicznych”, oferujących usługi w mediach, w tym za pośrednictwem internetu. Zdarzają się przypadki bardzo wysokich i niemożliwych do skontrolowania kosztów skorzystania z takiej pomocy, jak również wątpliwej fachowości.
 
Wierni uważający swoje małżeństwo za nieważnie zawarte i pragnący uzyskać orzeczenie jego nieważności winni wnieść skargę powodową o nieważność małżeństwa do kompetentnego sądu (tj. właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa bądź miejsce zamieszkania drugiej strony).
W skardze zaadresowanej do sądu należy podać adresy stron oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa (dołączyć świadectwo ślubu kościelnego), opisać przyczyny nieważności, wskazać sposoby ich udowodnienia (lista świadków z aktualnymi adresami ich zamieszkania, dokumenty, świadectwa lekarskie...), przedstawić skrótowo historię znajomości przedślubnej i małżeństwa oraz okoliczności, w których doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego.
Skargę, napisaną z zachowaniem 3 cm lewego marginesu i podpisaną, należy przesłać w 3 egzemplarzach.

 

ADWOKACI
dopuszczeni do występowania w sprawach o nieważność małżeństwa przed Sądem Metropolitalnym w Katowicach:

mgr Alicja Droździk-Makówka Kancelaria Temida
ul. Kopernika 26, 43-200 Pszczyna   
tel.: +48 32 210 04 34 lub kom.: +48 601 44 75 93
 

mgr lic. Bolesław A. Dùllek

Kancelaria Kanoniczna
Cancellaria Canonica
tel. +48 511 324 109
kontakt@cancellariacanonica.pl
www.cancellariacanonica.pl

dr Monika Gwóźdź ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy
(istnieje możliwość ustalenia innego miejsca konsultacji)
monika.m.gwozdz@gmail.com; poradnia.valentissima@gmail.com
kom.: +48 609 727 025
 
mgr Jacek Sosnowski ul. Zwycięstwa 8/5, 44-100 Gliwice
kom.: +48 604 905 856, tel.: +48 32 700 35 66
sekretariat@adwokatjsosnowski.pl
 
mgr Elżbieta Tryba ul. Kaliny 63, 41-506 Chorzów
kom.: +48 609 770 163
elzbieta.tryba@gmail.com
 
mgr Paweł Walkowski

ul. Łowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
kom.: +48 501 741 574
www.walkowscy-kancelarie.pl
kancelaria@lexcanonica.pl,

lub

ul. Sokolska 65, III p.
Katowice
(istnieje możliwość ustalenia innego miejsca konsultacji)

 

OPŁATY PROCESOWE
Opłaty procesowe przewidziane prawem kanonicznym mogą być uiszczane w Kasie Kurii Metropolitalnej w Katowicach bądź przelewem na konto: Archidiecezja Katowicka, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice, nr konta: 34 1600 1055 1848 6348 7000 0001 (w tytule należy podać numer sprawy oraz nazwiska stron).

Kuria Metropolitalna