List do Księży Proboszczów i Rad Duszpasterskich

Archidiecezja Katowicka

2011-12-19


List do Księży Proboszczów i Rad Duszpasterskich w sprawie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Księże Proboszczu!

Obecny rok duszpasterski w Kościele w Polsce przeżywamy pod hasłem „Kościół naszym domem”. Wypełnienie tego wezwania treścią zostało powierzone nam, osobom duchownym, a także wiernym świeckim, wraz z którymi jesteśmy odpowiedzialni za budowanie Kościoła – Domu. Szczególnym środkiem budowania Kościoła jest Eucharystia, dzięki której Ecclesia vivit!

W apostolskiej adhortacji posynodalnej „Pastores gregis” Jan Paweł II nałożył na każdego biskupa diecezjalnego obowiązek troski o zapewnienie wszystkim wiernych dostępu do Eucharystii pisząc:

Do głównych zadań biskupa należy także zapewnienie wiernym dostępu do stołu Pańskiego, przede wszystkim w niedzielę, która (...) jest dniem, w którym Kościół – wspólnota i rodzina dzieci Bożych – odnajduje swoją szczególną tożsamość chrześcijańską wokół swoich kapłanów” ( por. PG, nr 37).


 

Księże Proboszczu!

Powinność, o której pisze Jan Paweł II jest naszą wspólną powinnością, dlatego polecam, aby w tych parafiach, gdzie jeszcze nie ma nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, raz jeszcze podjąć trud wyłonienia kilku kandydatów do tej posługi i skierowania ich na kurs przygotowawczy. Szczegóły dotyczące ich kwalifikacji zawarte są w Okólniku Duszpasterskim nr 6/2011, pkt 20.

Usilną prośbę o wyłonienie kandydatów kieruję – jak wspomniałem już wyżej - w szczególny sposób do parafii, w których do tej pory nie ustanowiono jeszcze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Jestem przekonany, że w każdym środowisku parafialnym są mężczyźni na odpowiednim poziomie duchowym i moralnym, godni powierzenia im tej ważnej posługi.

W kwestii wyłonienia kandydatów niech Ksiądz Proboszcz będzie zdecydowany, działający po linii Pasterza archidiecezji, który widzi konieczność poszerzenia niedzielnej communio o chorych i osoby w podeszłym wieku, którym należy zanieść w każdej parafii Komunię świętą. Takiego samego spojrzenia oczekuję od wiernych świeckich, tworzących Radę Duszpasterską; należących do katolickich Ruchów i Stowarzyszeń. Nie powinno być bowiem takiej sytuacji, że duchowe dobro, jakim jest niedzielne spotkanie chorego czy osoby w podeszłym wieku z Eucharystycznym Jezusem, jest uniemożliwione przez zaniedbanie, karmione nieuzasadnionymi uprzedzeniami czy nieznajomością tradycji i nauki Kościoła. Jestem przekonany, że podjęty trud wyłonienia nowych kandydatów do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św., umocniony wezwaniem Ducha Świętego i motywowany religijnym posłuszeństwem, będzie jednym z duchowych owoców przeżywanego Roku Wiary i przyniesie konkretny owoc w postaci posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w każdej parafii naszej archidiecezji.

Na owocne działanie w sprawie zapewnienia wiernym – chorym i osobom w podeszłym wieku - dostępu do stołu Pańskiego, przede wszystkim w niedzielę błogosławię Księdzu Proboszczowi, Współpracownikom, Radzie Parafialnej i całej tamtejszej parafii!

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 2011.12.14

Kalendarium