Katowice: Wielkopostny Dzień Skupienia Świata Akademickiego

W Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym miał miejsce Wielkopostny Dzień Skupienia Świata Akademickiego

zdjęcie: ks. S. Kreczmański

2019-04-13

Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, konferencja, Eucharystia pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca oraz wspólne spotkanie przy stole to elementy wielkopostnego dnia skupienia świata akademickiego śląskich uczelni, który tradycyjnie ma miejsce w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym.

– W wigilię Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia wchodzimy w misterium ostatniej drogi Jezusa, którą przemierzył na tej ziemi – mówił do nauczycieli akademickich metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Dzieląc się refleksją z zebranymi w seminaryjnej kaplicy zauważył, że coraz częściej nad bezinteresowną miłość przedkładamy swój egoizm. – Zauważamy, że coraz bardziej [egoizm – przyp. red.] się panoszy, rozrasta jak komórki rakowe. Zanika błogosławione współczucie i chęć dzielenia trosk innych, nawet trosk dzieci czy młodzieży. Mimo coraz większej możliwości komunikacji międzyludzkiej - dzięki współczesnym technologiom, zanika zwyczajna rozmowa, karleje kultura spotkania – mówił abp Skworc.

Wskazał, że jest przestrzeń, która przeciwstawia się tym tendencjom. - To przestrzeń sacrum, modlitwy, liturgii. To jeszcze przestrzeń chroniona przez Kościół, który zwołuje swoich wiernych do wieczernika (…), aby łączyć ich ze sobą i Bogiem w communio– mówił.

– Trzeba być Bogu wdzięcznym za to, że daje nam taką przestrzeń, wdzięcznym za Kościół – sakrament zjednoczenia i przymierza, dzięki któremu nasze niepokoje, troski i lęki znajdują ukojenie w darze wiary, nadziei i miłości, w świetle Ducha, który swoją mocą prowadzi nas po drogach czasu ku doskonałemu królestwu Boga. Z pewnością trzeba nam pozbyć się wszystkiego, co nas obciąża, nade wszystko grzechu, który przybiera nieraz pozór złocistych dekoracji – dodał po chwili.

Uczestnicy dnia skupienia wysłuchali także konferencji ks. prof. Artura Maliny, którą zatytułował: „O tych niedaremnych: łasce Boga, wierze i trudnych czasach”. Podkreślał w niej, że ponieważ to sam Chrystus napełnia życiem, dlatego nie jest ono ani puste, ani daremne.

– W połowie I wieku św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian, w jednym rozdziale trzy razy zdecydowanie stwierdza, że właśnie dzięki Chrystusowi, który zmartwychwstał, a więc żyje, nie są daremne trzy dobra: nie jest próżna łaska Boża działającą w nim, nie jest próżna wiara oraz nie są próżne trudy, czyli codzienne zmagania – wyjaśniał ks. Malina podczas konferencji.

Przypomniał, że „spotkanie ze Zmartwychwstałym w słowie Bożym, w sakramentach daje sens wszystkim zmaganiom, których rezultat może być często niedostrzegany ani nie mierzony”.

W imieniu pracowników nauki na seminaryjnym refektarzu głos zabrał prof. Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach. Życzył odkrywania na nowo Zmartwychwstałego Chrystusa i wiele radości w czasie zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Wielkopostne Spotkanie Świata Akademickiego od wielu lat jest organizowane w wigilię Niedzieli Palmowej. Nauczyciele akademiccy uczestniczą wówczas w Eucharystii z obrzędem błogosławienia palm pod przewodnictwem metropolity katowickiego. Jest także okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz do wspólnego spotkania przy stole.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

PRZECZYTAJ HOMILIĘ KSIĘDZA ARCYBISKUPA

Latest